Matthew 17

Iesusɨn mɨkarzim igharagha oto

(Mak 9:2-13 ko Luk 9:28-36)

Ezɨ 6 plan arueba gɨvazɨma, Iesus Pita koma Jems uan dozim Jon, ko a me inigha, me mɨghsɨar ekiar mamɨn anabo, egha me uarira iti. Egha me garavɨra itima, Iesusɨn mɨkarzim igharagha oto. Ezɨ an guam mati aruem a gisira, ezɨ an korotiaba ghurghurigha angazangarir mamɨn mɨn sira. Ezɨ Moses ko Elaija otogha Iesus ko mɨgei. Ezɨ Pita kamaghɨn gara, egha Iesus mɨgɨa ghaze, “Ekiam, bar deragha e kagh iti! Nɨ ifueghtɨma, kɨ averpenir pumuning ko mɨkezimɨn ingaram. Nɨ bagh tam, Moses bagh tam, egh Elaija bagh tam.”

Pita mɨgɨavɨra itima, ghuariam angazangarimɨn mɨn isiragha me avara. Ezɨ ghuariar kamɨn aven me tiarir mam barazima a kamaghɨn mɨgei, “Kar nan Otarir kɨ bar ifongezim. Ia anarɨram oragh!”

Me kamaghɨn oragha, egha me bar puv atiatigha tevibar pɨrigha uan guaba nguazimɨn akuigha ireghav iti. Ezɨ Iesus me bagha iza men suigha kamaghɨn me mɨgei, “Ia dɨkafigh atiatingan markɨ.” Ezɨ me dɨkavigha ua tavɨn garir puvatɨ, Iesus uabɨra iti.

Egha me mɨghsɨam ategha ghuaghira a me mɨgɨa ghaze, “Ia irebamɨn mɨn ganizir bizim, bar an gun tav mɨkɨman markɨ. Egh ikɨ mangɨ Gumazibar Otarim ovegh ua dɨkavigham.”

10 Egha me an azai, “Manmagh sua Judan arazibagh fozir gumaziba ghaze, Elaija faragh izeghtɨ, God Ua e Iniasa Mɨsevezir Gumazim gɨn izam?”

11 Ezɨ a me ikaragha ghaze, “Guizbangɨra Elaija faragh izeghɨva bizibar kɨram. 12 Ezɨ kɨ ia mɨgei, Elaija izegha gɨfa. Ezɨ gumaziba a gɨfozir puvatɨ, egha uan nɨghnɨzibar gɨn ghua arazir kurabar a gami. Egh me kamaghɨra Gumazibar Otarim arazir kurabar a damutɨ, a mɨzazir kuram iniam.” 13 Iesus kamagh mɨgeima me fo, a Jon Gumaziba Ruer gumazimɨn gun mɨgei.

Iesus otarir mam da duar kuram batoke

(Mak 9:14-29 ko Luk 9:37-42)

14 Ezɨ Iesus uan suren gumazir pumuning ko mɨkezim inigha ghua gumazamizir avɨrir ekiam bato. Ezɨ gumazir mam iza Iesusɨn boroghɨn tevimning apɨrigha egha ghaze, 15 “Ekiam, nɨ nan otarimɨn apangkufigh. An dapanim abanganizɨ, a bar pazavɨra iti. Egha dughiar avɨriba an aviba ko dɨpabar ghuaghiri. 16 Kɨ a inigha nɨn suren gumazir maba bagha izezɨma me anekɨran ibura.”

17 Ezɨ Iesus an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Oio, kɨ bar amɨra, ia dughiar kamɨn itir gumazamiziba, ian nɨghnɨzir gavgaviba puvatɨ, ian araziba koma nɨghnɨziba bar derazir puvatɨ. Kɨ dughiabar manmaghɨn ia ko ikiava egha ian osɨmtɨziba ateri? Nɨ uan otarim inigh kagh izɨ.” 18 Ezɨ Iesus duar kuram batoghezɨ, duar kuram otarim ataghizɨma, an arɨmariam maghɨra gɨfa.

19 Ezɨ Iesusɨn suren gumazibara gɨn iza kamaghɨn an azai, “Manmagh amizɨ, e duar kurar kam batoghava avenge?”

20 Ezɨ a me mɨgɨa ghaze, “Ian nɨghnɨzir gavgavim bar sufi, ezɨ ia a batoghan ibura. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ian nɨghnɨzir gavgavim zuravarim mastetɨn ovɨzitamɨn mɨn ikɨva, ia mɨghsɨar kam mɨkɨm suam, nɨ sɨvagh munagh mangɨ, eghtɨ a mangam. Ia nɨghnɨzir gavgavim ikɨ, ia guizbangɨra biziba bar dar amuam.”
(17:20-21) Fofozir gumazir maba nɨghnɨgha ghaze, mɨgɨrɨgɨar mam uaghan vezɨn kamɨn iti. A kamakɨn: “Duar kurar kaba batozir arazir vamɨra. E dagheba ataghragh egh uaghan God ko mɨkɨmam. Bar tuavir kamra e duar kuraba batogham, ua tuaviba puvatɨ.”


Iesus ua ghaze, an ovegh dɨkavam

(Mak 9:30-32 ko Luk 9:43-45)

22 Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko ghua Galilin uari akuvaghava kamaghɨn me mɨgei, “Me Gumazibar Otarim isɨva gumazibar agharim datɨgham. 23 Eghtɨ me a mɨsueghtɨ an aremeghɨva, egh dughiar mɨkezimɨn a ua dɨkavigham.” Ezɨ an suren gumaziba akar kam baregha, naviba bar oseme.

Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ivezim anɨngi

24 Ezɨ Iesus gɨn uan suren gumaziba ko ghua nguibar ekiam Kaperneamɨn otivigha itima, Godɨn Dɨpenimɨn takis isir gumaziba, Pita bagha iza kamaghɨn an azai, “Ian tisa ti uaghan Godɨn Dɨpenimɨn takis anɨdi, o?” 25 Ezɨ Pita ghaze, “Are.”

Egha dɨpenimɨn aven zuima, Iesus maghɨra an azai, “Saimon, nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi? Nguazir kamɨn atriviba takisɨn avɨriba isa, egha me te da, takisba isi? Me uan adarazi da takisba isi, o me Kantrin igharazibar gumaziba da takisba isi?”
26 Ezɨ Pita ghaze, “Me gumazir igharaziba da takisba isi.” Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Kamaghɨn amizɨma, men adarazi uari takisbar anɨngan kogham. 27 Eghtɨ me en ataran koghsɨva, nɨ mangɨ dɨpamɨn akezim akun. Egh osirir nɨ faraghvɨra guraghamim, a inigh an akam akarigh, egh dagɨatamɨn gantɨma a ikiam. Egh nɨ dagɨar kam inigh, egh ga uaning bagh a isɨva me danɨngigh.”

Copyright information for `MSY