Matthew 19

Iesus poroghamiba uari ataghrazir arazibav gei

(Mak 10:1-12 ko Luk 16:18)

Iesus mɨgɨrɨgɨar kaba a gɨvagha, egha Galilin Distrigh ataki, egha Judian Distrighɨn ghua Jordan dɨpamɨn vongɨn ghu. Ezɨ gumazamizir avɨrim an gɨn zui, ezɨ a danganir kamɨn men arɨmariaba agɨfa. Ezɨ Farisiba Iesus basamasa iza kamaghɨn an azai, “Nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi? Gumazim uan ifongiamɨn gɨn ghua uan amuim puram anetaghraghɨsɨ damutɨ, Judan Araziba ti an amamangatɨgham, o ti puvatɨgham?”

Ezɨ Iesus me ikaragha kamaghɨn men azai, “Ia ti Godɨn mɨgɨrɨgɨaba itir Akɨnafarimɨn ganizir puvatɨ? Akar kam ghaze, ‘God faraghavɨra bizibar ingara, gumazamizibar ingari egha me gamizɨ, me gumazim ko amizimɨn oto.’ Ezɨ God ghaze, ‘Kamaghɨn amizɨma, gumazim uan afeziam ko amebam ateghɨva a uan amuim ko aning uaningɨn porogham. Egh aning nivafɨzir vamɨram otogham.’ God kamaghɨn mɨkemezɨma, aning ua gumazir pumuning puvatɨ. Aning nivafɨzir vamɨra ikiam. Kamaghɨn amizɨma, God bizir pumuning isafuraghtɨma, gumazitam aning abighan kogham.” Ezɨ Farisiba kamaghɨn a mɨgei, “Manmaghɨn amizɨma, Moses osira ghaze, gumazim amuim ataghraghsɨva, a bagh akɨnafarim osirigh a danɨngigh, egh amuim batueghtɨma a mangɨ?”

Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia gumazir akaba barazir puvatɨziba. Kamaghɨn amizɨma, Moses ian amamangatɨzɨma, ia uan amuiba ataghrasi. Faraghavɨra arazir kam puvatɨ. Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨgei, gumazitamɨn amuim, a gumazir igharaziba tintinibar me isava akuir arazitam damighan koghtɨma, eghtɨ an a batuegh egh amizir igharazitam inigh an ikiam, gumazir kam poroghamiba uari bakeir arazim gami.”

10 Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba akar kam baregha egha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Arazir kabanagh poroghamibar tongɨn ikɨtɨma, gumaziba amibar ikian markiam.”

11 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Gumaziba ko amiziba bar akar kam inian kogham. Puvatɨ, God gavgavir kam isava gumazir vabaram anɨngi. Kamaghɨn me amuibar ikian kogham. 12 Guizbangɨra, marazi amebaba me batima, men nivafɨziba ikufi. Marazi, me me aghori, eghtɨ me boriba inian kogham. Marazi God Bizibagh Ativamin Dughiam gɨnɨghnɨgha amuiba ko pabar ikian aghua. Tina akar kam inisɨva a mar a ini.”

Iesus ghaze, Ia boriba ateghtɨ, me na bagh izɨ

(Mak 10:13-16 ko Luk 18:15-17)

13 Ezɨ dughiar kamɨn gumazamiziba boriba inigha Iesus bagha zui. Me ghaze, a dafarim me darɨgh egh me bagh God ko mɨkɨmam. Ezɨ an suren gumaziba, gumazamizir boriba isa izibar atari. 14 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Nɨ tina God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikɨsɨ, borir dozir kabar mɨn ikɨ. Kamaghɨn amizɨma borir doziba ateghtɨma, me na bagh izɨ, egh men anogoroghan markɨ.”

15 Egha Iesus dafarimning boribagh isɨn arigha, egha danganir kam ategha ghu.

Gumazir igiar bizir avɨriba itim iza Iesus ko mɨgei

(Mak 10:17-31 ko Luk 18:18-30)

16 Ezɨ gumazir mam iza kamagh Iesusɨn azai, “Tisa, kɨ manmaghɨn damigh zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam?”

17 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ tizim bagha arazir aghuiba bagha nan azai? Gumazir vamɨra, a dera. Egh nɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuim inisɨva, Godɨn akabar gɨn mangɨ”

18 Ezɨ gumazir kam kamaghɨn Iesusɨn aza ghaze, “Nɨ Godɨn akar gavgavir manabav gei?”

Ezɨ Iesus ghaze, “Ia gumazitam mɨsueghtɨ an aremeghan markɨ, ia poroghamiba uari bakeir arazim damuan markɨ, ia okɨman markɨ, egh ia pura gumazibagh ifarɨva, me isɨ kotiam darɨghan markɨ,
19 egh ia uan amebaba ko afeziabar apengan ikɨ egh me baragh, egh ia uari gɨfongezɨ moghɨn gumazir igharazibagh ifonge.”

20 Ezɨ gumazir igiar kam kamaghɨn Iesus mɨgei, “Akar kabanagh, kɨ bar dar gɨn zui. Kɨ ua tizim damuam?”

21 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ bar deragh otivan ifueghɨva, egh mangɨ uan biziba bar da amadagh. Egh dar dagɨaba inigh egh da isɨva gumaziba ko amizir biziba puvatɨzibar anɨngigh. Nɨ kamaghɨn damigh, bizir bar aghuiba nɨ bagh Godɨn Nguibamɨn ikiam. Egh nɨ nan gɨn izɨ.”

22 Gumazir igiar kam, a bizir bar avɨriba ikia, kamaghɨn oregha navim bar an osemezɨ, a ghu.

23 Ezɨ Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, gumazir dagɨar avɨriba itiba, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangan iburagham. 24 Egha kɨ ua ia mɨgei, kamelɨn tam iniba isair dɨkonir torimɨn aven mangɨsɨ ingangarir dafam damigh aven mangam. Eghtɨ gumazir biziba avɨrasemeziba, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn mangɨsɨ guizbangɨra bar iburagham!”

25 Ezɨ an suren gumaziba akar kam baregha dɨgavir kuram gamigha ghaze, “Kamaghɨn damightɨma, tinara zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuir kam iniam?”

26 Ezɨ Iesus damazim meraram asaragha ghaze, “Bizir kaba gumazimɨn bar osemegham. Bizir kaba Godɨn osemezir puvatɨ. A biziba bar dagh ami.”

27 A kamagh mɨkemezɨ, Pita an akam ikaragha ghaze, “Nɨ ge, e uan biziba bar da ategha, nɨn gɨn ize. E tizitam iniam?”

28 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, God nguazim ko overiar igiam akɨramin dughiamɨn Gumazibar Otarim ziar bar ekiam iniam, egh atrivir dabirabim daperagham. Eghtɨ ia nan gɨn aruizir darazi, ia uaghan 12 plan atrivir dabirabibar dapiagh Israelian anabar 12 plan ganam. 29 Eghtɨ tina nan ziam bagh nɨghnɨgh, uan dɨpeniba ko aveghbuaba ko amiziba ko afeziam ko amebam ko boriba ko nguazim, da ateghtɨ, God gumazir kam ivezir bar aghuim a danɨngam. Ivezir kam, a nguazir kamɨn itir bizir kaba bar dagh afiragham. Eghtɨ a uaghan zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuimɨn aven ikiam. 30 Eghtɨ dughiar kamɨn faragha itir darazi, me gɨn ikɨtɨma, eghtɨ gɨn itir darazi me faragh ikiam.”

Copyright information for `MSY