Matthew 24

Iesus ghaze, Godɨn Dɨpenim akarighrɨgham

(Mak 13:1-2 ko Luk 21:5-6)

Egha Iesus Godɨn Dɨpenimɨn mɨriam ategha azenan zuima, an suren gumaziba a bagha izi. Egha me Godɨn Dɨpenim an akakasi. Ezɨ an akar kamɨn me mɨgei, “Ia Dɨpenimɨn itir bizir aghuir kabar gari? Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, dagɨar kaba, gumaziba bar da pueghtɨ da bar moghɨra dagh iregham. Eghtɨ tam tam gisɨn ikeghan kogham.”
(24:2) Kar Matyu osirizir Iesusɨn mɨgɨrɨgɨar ruarir abuananam (4 pla faragha gɨfa). Akar kaba, da 24:2-25:46ɨn iti. Da nguazim gɨvamin dughiamɨn arazibar gun mɨgei.


Iesus ghaze, osɨmtɨzir avɨriba gɨn otivam

(Mak 13:3-13 ko Luk 21:7-19)

Egha Iesus ghua Olivɨn Mɨghsɨamɨn aperaghav itima, an suren gumaziba uarira iza kamaghɨn an azai, “Nɨ e mɨkɨm, bizir kaba dughiar manamɨn otivam? Arazir manamnagh faragh otoghtɨ, e fogh suam, ‘Nɨ ua izam,’ eghtɨ nguazir kam uaghan gɨvam?”

Ezɨ Iesus me ikaragha kamaghɨn me mɨgei, “Ia uari bagh deraghvɨra gan, gumazitam izɨ ia gifaran markɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir bar avɨriba izɨ, nan ziam isɨva uari gasɨ suam, ‘Kɨrara, kɨ Gumazir God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezim.’ Egh me gumazamizir avɨribagh ifaram. Eghtɨ ia roghɨra itir mɨdorozir ekiabar nɨgɨniba baragh, egh saghon itir mɨdorozir ekiabar akaba baragham. Egh ia dɨgavir kuram damuan markɨ. Arazir kaba otivam, eghtɨ nguazir kam gɨvamin dughiam tɨghar izam. Eghtɨ ia roghɨra itir mɨdorozir ekiabar nɨgɨniba baragh, egh saghon itir mɨdorozir ekiabar akaba baragham. Egh ia dɨgavir kuram damuan markɨ. Arazir kaba otivam, eghtɨ nguazir kam gɨvamin dughiam zuamɨra otoghan kogham. Kantrin mamɨn itir darazi dɨkavigh kantrin igharazimɨn itir darazi ko mɨsogham. Eghtɨ atrivir mamɨn adarazi dɨkavigh atrivir igharazimɨn adarazi ko mɨsogham. Danganir mabar dagheba bar puvaratɨghtɨma, gumazamiziba mɨtiriamra ikiam. Eghtɨma mɨkɨmkɨziba uaghan otivam. Osɨmtɨzir kaba mati, amizim otasa faraghavɨra mɨzazim barazi moghɨn.

“Dughiar kamɨn me ian suighɨva osɨmtɨziba ia darɨghɨva ia mɨsoghtɨ, ia arɨmɨghiram. Eghtɨ gumazamiziba bar nan ziam bangɨn ian aghuagham. 10 Egh dughiar kamɨn gumazamizir avɨriba, me uan nɨghnɨzir gavgavir nan itim ategham. Egh pazɨ uarira uari damuva, uari isɨva apanibar agharim darɨgham. 11 Eghtɨ akar ifavarim akurir gumazir avɨriba otivigh, gumazamizir avɨribagh ifaram. 12 Eghtɨ arazir kuraba bar izɨvaghtɨ, kamaghɨn gumaziba uarigh ifongezir arazim, gɨvagham. 13 Eghtɨ tina arazir kabar tongɨn gavgavigh ikɨ, mangɨ dughiar nguazir kam gɨvaghamim otoghtɨ, God uam a iniam. 14 Eghtɨ God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar aghuir kam, me a inigh a isɨva nguazimɨn itir gumazamiziba bar me mɨkɨmtɨma, me a baragham. Eghtɨma gɨn nguazir kam gɨvamin dughiam otivam.”

Iesus ghaze, bizir bar kuram otogham

(Mak 13:14-23 ko Luk 21:20-24)

15 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamagh mɨgei, “Ia gantɨma, bizir bar kurar God ifongezir puvatɨzim, Godɨn Dɨpenimɨn aven ikiam. Fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazim Daniel bizir kamɨn gun mɨkeme. (Gumazir osizirir kamɨn garim, a deraghvɨra nɨghnɨgh egh a gɨfogh.) 16 Dughiar kamɨn Judian Distrighɨn itir gumazamiziba arɨ danganir mɨghsɨabar mangɨ. 17 Egh gumazir manam dɨpenimɨn pɨn itir avughsazir danganimɨn ikegh, nguazimɨn magɨrɨ, egh uam aven mangɨ uan bizitam inisɨ nɨghnɨghan markɨ. 18 Egh gumazir manam azenir ekiamɨn ikegh, egh uamategh dɨpenimɨn mangɨ uan azenan azuir korotiam inian markɨ. 19 Ia naviba adair amiziba ko boriba oteba apir amebaba Iavzika! Dughiar izamin kaba bar ian ikuvigham! 20 Ia amozimɨn dughiam ko Sabatɨn dughiatamɨn aran aghuaghɨva, uari bagh Ekiam ko mɨkɨm. 21 Dughiar kamɨn osɨmtɨzir bar ekiam otivam, nguazim igiamra otozir dughiamɨn ikegha iza datɨrɨghɨn itir dughiamɨn tu, osɨmtɨzir kamaghɨn ititam fomɨra otozir puvatɨ, egh gɨn tam kamaghɨn uam otivan kogham. 22 Egha God uan gumazamizir mɨsevezibagh nɨghnɨgha, egha dughiar kurar kamɨn dughiar maba aghorezɨ, da mong otefe. A ti dar aghorezir puvatɨzɨ, gumazamiziba bar ariaghreghai.

23 “Eghtɨ gumazitam dughiar kamɨn kamaghɨn ia mɨkɨmam, ‘Ia gan, God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezir Gumazim, a kagh iti,’ o ‘a muna munagh iti,’ ia gumazir kamɨn akam baraghan markɨ. 24 Gumazitaba izɨva ia gifar suam, ‘Kɨrara, God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezir Gumazim,’ o ‘kɨ Godɨn akam inigha izir gumazir mam,’ egh me mirakelɨn bar ekiaba koma dɨgavir kuram gamir arazibar amutɨ da otivam. Me kamaghɨn ifonge, me gumazamiziba bar me gifaraghtɨ, me onganigham. Egh me gavgavim ikɨ, uaghan God ua bagha mɨsevezir gumazamiziba, me uaghan me gifarasa. Kamaghɨn me mirakelɨn kabar amuam. Egh dughiataba me me gifarsɨ damuva avegham. 25 Ia oragh! Bizir kɨ faragha ia mɨkemeziba, da otivam.

26 “Kamaghɨn amizɨ, me ia mɨkɨm suam, ‘Ia gan. A muna gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn iti,’ eghtɨ ia mangan markɨ. Egh me suam, ‘Ia gan. A kara, dɨpenir kamɨn aven modoghav iti,’ ia men akam baraghan markɨ. 27 Ia fo, onɨmarim taghtagha, an angazangarim aruem anadi naghɨn ikegha nguazim bar anevaragha ghua aruem ghuaghiri naghɨn tu. Eghtɨ Gumazibar Otarim ua izamin arazim, uaghan kamaghɨram otivtɨ, nguazimɨn itir darazi bar an ganam.

28 “Danganir manam gumazir kuam irɨghav iti, a gisɨrara isaba uari akufi, eghtɨ gumaziba fogham, kuar mam kagh iti. Kamaghɨra, Gumazibar Otarim izɨtɨma, gumaziba bar an ganam.”

Iesus ghaze, Gumazibar Otarim gɨn izam

(Mak 13:24-27 ko Luk 21:25-28)

29 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Osɨmtɨzir ekiar kaba otivigh gɨvaghtɨ,

‘Aruem mɨtategham,
eghtɨ iakinim isiraghan kogham,
eghtɨ mɨkoveziba overiamɨn asighɨram,
overiamɨn itir bizir gavgaviba bar uarira uari sɨvaghsɨvagh,
uan danganiba ataghragham.’

30 “Eghtɨ, Gumazibar Otarim izamin dughiam, an arazarazim overiamɨn otivtɨma, nguazimɨn itir nguibaba bar aziam. Dughiar kamɨn gumaziba gantɨ Gumazibar Otarim ghuariabagh isɨn ikɨ, uan gavgavir ekiam koma angazangarir ekiam sara izam. 31 Eghtɨ sɨgham bar pamten arangtɨ, a uan enselba amadaghtɨ, me mangɨ nguazim ko overiamɨn danganiba bar dar mangɨ, a ua bagha mɨsevezir gumazamiziba akuvam, egh enselba nguazimɨn oteviba bar, me akuvaghɨva, men aku a bagh izam.”

Iesus ghaze, ia temer fighɨn gan fogh

(Mak 13:28-31 ko Luk 21:29-33)

32 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Temer fighɨn aguaba ua dɨz murtɨ, ia fogh suam, amozimɨn dughiam roghɨra ize. Ia temer fighɨn gan nɨghnɨzim iniam. 33 Kamaghɨra ia bizir kabar gantɨ da otivtɨ, ia fogh suam, Gumazibar Otarim a ua izamin dughiam roghɨra ize. A tiar akamɨn tughav iti. 34 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei dughiar kamɨn itir gumazamizir kaba ikɨvɨra ikɨtɨ bizir kaba bar otivam. 35 Overiam ko nguazim givagham, eghtɨ nan mɨgɨrɨgɨatam gɨvaghan kogham.”

Iesus ghaze, a ua izamin dughiam, tav a gɨfozir puvatɨ

(Mak 13:32-37 ko Luk 17:26-30 ko 17:34-36)

36 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Bizir kɨ ia mɨgeir kaba otivamin dughiam, tav a gɨfozir puvatɨ. Enselɨn Godɨn Nguibamɨn itiba ko Godɨn Otarim uaghan fozir puvatɨ. Afeziam bar uabɨra fo. 37 Ezɨ bizir Noan dughiamɨn otiviziba, da uaghan Gumazibar Otarim izamin dughiamɨn otivam. 38 Dɨpar ekiar nguazim bar anevarazim tɨghar izamin dughiamɨn, gumazamiziba apava, dɨpar onganiba apava, egha amuiba ko pabar iti. Me kamaghɨn amua ikiav itima, Noa kurimɨn aven ghu. 39 Me bizir me bativamin tam gɨfozir puvatɨ, egha pura ikiav itima, aperiar ekiam otogha bar me avaragha me avigha ghue. Gumazibar Otarim izamin dughiam, uaghan kamaghɨrama otivam. 40 Gumazir pumuning azenimɨn ikɨtɨ, God tav inightɨ, tav ikiam. 41 Amizir pumuning bretbar amusɨ flaua mɨrmɨrɨva ikɨtɨ, God tav inightɨ, tav ikiam.

42 “Kamaghɨn amizɨ, ia deragh gan ikɨ. Ian Ekiam izamin dughiam, ia a gɨfozir puvatɨ. 43 Ia arazir kam gɨnɨghnɨgh. Gumazir manam, okɨmakɨar gumaziba dɨmagarimɨn izava an dɨpenim akarasava amima, a men dughiam gɨfogha, egha men arafa. Egha me ataghizɨ me an dɨpenim akarɨzir puvatɨ. 44 Kamaghɨra, ia uaghan aravagh ikɨ gan. Guizbangɨra, dughiar ia Gumazibar Otarim mɨzuaman koghamim, a dughiar kamram otogham.”

Ingangarir gumazir aghuim ko ingangarir gumazir kuramɨn akar isɨn zuim

(Luk 12:42-46)

45 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ingangarir gumazir manamra nɨghnɨzir aghuiba ikia deravɨra uan ingangarim gami? An gumazir ekiam a damutɨ, a ingangarir gumazir igharazibar ganam. Egh dughiar an gumazir ekiam ifongezimɨn, a dagheba isɨ ingangarir gumazibar anɨngam. 46 Ingangarir gumazir kam ingara itima, an gumazir ekiam izava a batogha an ingangarir kamɨn garima, gumazir kamɨn navir averiam bar an dera. 47 Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ingangarir gumazir kamɨn ekiam a damightɨma, an an ingangarir gumazir mabar ekiamɨn ikɨva an biziba bar dar ganam. 48 Eghtɨ ingangarir gumazir kam guizbangɨra ikuvigh, egh kamaghɨn nɨghnɨgham, ‘Nan ekiam zuamɨra izeghan kogham.’ 49 Egha uaghan a ko ingarir darazi mɨsoghɨva, dɨpar onganibar amɨva, gumazir dɨpar onganiba apiba ko ikiam. 50 Eghtɨ an ekiam, dughiar an ingangarir gumazim a bagha garir puvatɨzimɨn, an otogham. A dughiar a fozir puvatɨzimɨn uamategham. 51 Ingangarir gumazir kamɨn gumazir ekiam bar pazav, a damigh, ivezir bar kuram a danɨngam. Egh a isɨva ifavaribagh amir gumazibar tongɨn anetɨgham. Eghtɨ a danganir kamɨn ikɨva, arang atariba kuskugh ikɨvɨra ikiam.”

Copyright information for `MSY