Matthew 26

Iesus mɨzazim inigha aremegha ua dɨkafi

(Sapta 26-28)

Gumazir dapaniba Iesus mɨsueghtɨ an aremeghasa mɨgɨrɨgɨabar kɨri

(Mak 14:1-2 ko Luk 22:1-2 ko Jon 11:45-53)

Iesus mɨgɨrɨgɨar kaba da gɨfa, egha uan suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, “Ia fo, aruer pumuning gɨvaghtɨma, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isar ekiam otivam. Eghtɨ me Gumazibar Otarim isɨva apanibar agharim datɨghtɨma me a isɨva temer ighuvim gafugham.”

Dughiar kamɨn, ofa gamir gumazir ekiaba koma Judan arazibagh fozir gumaziba ghua, ofa gamir gumazibar dapanimɨn dɨpenimɨn uari akufa. Gumazir kamɨn ziam Kaiafas. Egha me arazir mogometamɨn Iesusɨn suiragh a mɨsueghtɨ an aremeghasa tuaviba buria, akabav sosi. Egha me kamagh uariv gei, “E isar ekiamɨn dughiamɨn an suighan kogham. E damutɨ, gumazamizir isamɨn itiba men naviba osemegh, egh mɨdorozir dafatam damigham.”

Amizir mam borem isa Iesusɨn dapanim ginge

(Mak 14:3-9 ko Jon 12:1-8)

Ezɨ Iesus ghua Betanin nguibamɨn ikia, Saimonɨn dɨpenimɨn iti, Saimon faragha arɨmariam lepa an mɨkarzim gami. Dughiar kamɨn Iesus dagher dakozimɨn aperaghav itima, amizir mam, borer mughuriar aghuim zuir mam, inigha izi. Borer aghuir kamɨn mɨsevim, me dagɨar ziam alabastan an ingari. Ezɨ borer kamɨn ivezim bar pɨn iti. Ezɨ amizir kam borer kam isava, Iesusɨn dapanim ginge. Ezɨ an suren gumaziba kamaghɨn an gara, navir averiaba ikufi. Egha me ghaze, “Tizim bagha kav borer mughuriar aghuim zuim pazava a gami? E anemaga dagɨar ekiatam inigha egha a isava asaghasazibagh anighai.”

10 Ezɨ Iesus men mɨgɨrɨgɨabagh fogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha osɨmtɨzim amizir kam garɨsi? Anetakigh! An arazir aghuim na gami. 11 Asaghasaziba zurara ia ko ikiam. Kɨrara, ia ko zurara ikian kogham. 12 Ezɨ amizir kam nan namnam mozim bagh anekɨrasa, borer aghuir kam na ginge. 13 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, me nguazir kamɨn danganir manamɨn Godɨn akar aghuim akunɨva egh amizir kam amizir arazim uaghan a mɨkɨmɨva egh a gɨnɨghnɨghɨvɨra ikiam.”

Judas Iesus isɨva gumazir ekiabar agharim darɨghasa akam akɨri

(Mak 14:10-11 ko Luk 22:3-6)

14 Ezɨ dughiar kamɨn Judas Iskariot, a 12 plan suren gumazir mam, a ofa gamir gumazir ekiaba bagha ghu. 15 Egha a kamaghɨn men azai, “Kɨ Iesus isɨva ian dafaribar atɨghtɨ, ia tizim na danɨngam?” Ezɨ me 30 plan silvan dagɨar ovɨzir maba mega, da isa a ganɨngi.
(26:15) Dagɨar 30 silvan kaba ti datɨrɨghɨn en dagɨabar dɨbobonim, ti manmakɨn? Da avɨraseme, egha gumazim iakinir 5 pla o 6 plan ingarizir ivezimɨn mɨn otogham. (Matyu 27:9-10ɨn gan.)
16 Ezɨ dughiar kamɨn ikegha ghua, Judas, Iesus men dafaribar arɨghasa tuaviba buri.

Iesus uan suren gumaziba ko api

(Mak 14:12-21 ko Luk 22:7-14 ko 22:21-23 ko Jon 13:21-30)

17 Ezɨ Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiam, an faragha zuir dughiam otozɨ, ezɨ Iesusɨn suren gumaziba iza kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ danganir manamɨn, e mangɨ, nɨ God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam ramɨsɨ, e bizibar akɨram?” 18 Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia nguibar ekiamɨn aven mangɨ, egh gumazir kam bagh mangɨ kamaghɨn a mɨkɨm, ‘Tisa ghaze, nan dughiam roghɨra izegha gɨfa. Ezɨ kɨ uan suren gumaziba ko, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isam, e nɨn dɨpenimɨn daghebar amam.’” 19 Ezɨ suren gumaziba Iesus mɨkemezɨ moghɨn ghua God Israelbagh Itazir Dughiam bagha dagheba ko bizibar kɨri.

20 Ezɨ Iesus guaratɨghɨn dagher dakozimɨn uan 12 plan suren gumaziba ko api. 21 Egha me apava a kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ian tav na isɨva gumazir nan apanim gamibar agharim darɨgham.” 22 Ezɨ an suren gumaziba akar kam baregha, naviba bar oseme. Egha me bar vaghvagha kamaghɨn an azangsɨgha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, ti narara, o?” 23 Ezɨ a me ikarvagha kamaghɨn mɨgei, “Gumazir na isɨva apanibar agharim darɨghamim, a uaghan na ko bret isava itarir vamɨra daghuam. 24 Ezɨ Gumazibar Otarim, Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn, an aremegham. Eghtɨ gumazir Gumazibar Otarim isava apanibar agharim gatɨzim, gumaka! A bar ikuvigham! Amebam a batezir puvatɨzɨma, a deraghai!” 25 Ezɨ gumazir Iesus isɨva apanibar agharim darɨghamim, Judas kamaghɨn an azai, “Ekiam, nɨ ti na mɨgɨa, ma?” Ezɨ Iesus ghaze, “Nɨ mɨgei moghɨra!”

Iesus bret ko wain uan suren gumazibagh anɨdi

(Mak 14:22-26 ko Luk 22:15-20 ko 1 Korin 11:23-25)

26 Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko apa ikiava, a bretɨn mam inigha God mɨnabagha anebigha, a isa uan suren gumazibagh anɨngi. Egha kamaghɨn me mɨgei, “Kar nan nivafɨzim. Ia a inigh aneremɨ.” 27 Ezɨ a wain apir itarir mam inigha God mɨnabagha, egha a isa me ganiga kamaghɨn mɨgei, “Ia bar wainɨn dɨpar kam aneremɨ. 28 Kar nan ghuzim, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim, a gavgavim a ganɨdi. A, gumazamizir avɨribar arazir kuraba gɨn amangasa, nan ghuzim me bagha ire. 29 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, kɨ ua wainɨn ovɨzimɨn dɨpatam rameghan kogh, kamaghɨra ikɨ mangɨ Dughiar Afeziam Bizibagh Ativamimɨn otogham. Eghtɨ dughiar kam, kɨ ia ko wainɨn dɨpar igiam ramam.”

30 Egha me Godɨn ziam fer ighiar mam gamigha, dɨkavigha Olivɨn Mɨghsɨamɨn ghue.

Iesus ghaze, Pita akɨrim ragha agasaragham

(Mak 14:27-31 ko Luk 22:31-34 ko Jon 13:36-38)

31 Egha Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Ia dɨmagarir kamɨn na bativamin arazibar ganɨva ian nɨghnɨzir gavgavir nan itim gɨvaghtɨma, ia na ategh aregham. Egh Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn otivam, ‘Kɨ sipsipbar garir gumazim mɨsueghtɨma, sipsipba tintinimɨn aregham.’ 32 Egh kɨ aremegh ua dikavigh ian faragh Galilin Distrighɨn mangam.” 33 Ezɨ Pita an akam ikaragha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Me ti bar, nɨ bativamɨn arazibar ganɨva, nɨ ataghragh aram, eghtɨ kɨrara nɨ ateghan kogham.” 34 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, datɨrɨghɨn dɨmagarir kamɨn nɨ uabɨ dughiar pumuning ko mɨkezim nɨ suam, ‘Kɨ a gɨfozir puvatɨ,’ eghtɨ tuarim gɨn akam.” 35 Ezɨ Pita a mɨgei, “Kɨ nɨ ko ovengsɨva ovengam, kɨ bar kamaghɨn mɨkemeghan kogham. Bar puvatɨgham!” Ezɨ suren gumaziba bar kamaghɨram a mɨgei.

Iesus Getsemanin Azenimɨn God ko mɨgei

(Mak 14:32-42 ko Luk 22:39-46)

36 Egha Iesus uan suren gumaziba ko danganir ziam Getsemanin ghue. Egha kamaghɨn me mɨgei, “Ia kagh dapiagh ikɨ, eghtɨ kɨ munagh mangɨ God ko mɨkɨmam.” 37 Egha Pita ko Sebedin otarimning inizɨma, me an gɨn ghu. Egha an navim bar a baseme, ezɨ a bar paza uabɨ barasi. 38 Egha kamaghɨn me mɨgei, “Nan navir averiam, osɨmtɨzim a iteragha ghuaghiri. Ezɨ kɨ aremeghasava ami. Ia kagh ikɨ, egh na ko gan.” 39 Egha a sɨvagha ghua irɨgha, uan guam isa nguazim gatɨgha egha kamaghɨn God ko mɨgei, “Nan Afeziam nɨ ifueghɨva, nɨ na da osɨmtɨzir kam inigh. Nɨ nan ifongiamɨn gɨn mangan markɨ. Puvatɨ, nɨ uan ifongiamra gɨn mangɨ.”

40 Egha Iesus dɨkavigha suren gumazir 3 pla bagha ghua garima, me akuavɨra iti. Ezɨ a kamaghɨn Pitan azai, “Manmaghɨn ami? Ia na ko dughiar otevimɨn gan ikian kogham? 41 Ia na bagh deravɨra gan, egh God ko mɨkɨm, eghtɨ osɨmtɨzitam ia damutɨ, ia ireghan kogham. Kɨ fo, ian navir averiaba ifonge, ezɨ nivafɨziba gavgaviba dar pu. Kamaghɨn pariam ian azi.”

42 Egha a uamategha ghua kamaghɨn Afeziam ko mɨgei, “Nan Afeziam, osɨmtɨzir kam na gitaghan koghtɨ, kɨ anetertɨma, kamaghɨn nɨ uan ifongiamɨn gɨn mangɨ.”

43 Egha a uamategha suren gumaziba bagha iza gari, me akuavɨra iti. Pariam puv men azi. 44 Ezɨ a me ategha dughiar mɨkezimɨn ghua, faragha Afeziam ko mɨkemezɨ moghɨn ua a ko mɨgei. 45 Egha a gɨn iza suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, “Ia avughsava akuavɨra iti? Arazir kam atakigh! Dughiam oto. Ia gan, Gumazibar Otarim me a isɨva gumazir arazir kurabagh amibar dafarim darɨghasa. 46 Ia dɨkavigh! E mangam! Ia gan. Gumazir na isɨva apanibar anɨngamim, a muna izi!”

Judas Iesus isava an apanibar agharim gatɨ

(Mak 14:43-50 ko Luk 22:47-53 ko Jon 18:3-12)

47 Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, Judas oto, a 12 plan suren gumazibar mav. Ezɨ gumazir avɨrir ekiam iza asianiba ko mɨdorozir sababa inigha Judas ko izi. Ofa gamir gumazir ekiaba ko gumazir dapaniba, me amadazɨ me Iesus bagha izi. 48 Gumazir Iesus isɨ men dafaribar arɨghasava amim faragha ghaze, “Kɨ arazir kam ian akagham. Gumazir kɨ toramim, anarɨra Iesus. Ia an suiragh.”

49 Egha a Iesus bagha ghuavɨra ikia ghaze, “Tisa, dɨmagarir aghuim,” egha an tore.

50 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Namakam, nɨ damuasa izezir bizim, nɨ zuamɨra a damu.” Ezɨ gumaziba izava Iesusɨn agharibagh iregha, pamtem an suiki.
(26:50) Mɨgɨrɨgɨar otevir kam Grighɨn akam deragha anebɨzir puvatɨ. Gumazir maba akar kam gɨragha ghaze, Iesus kamaghɨn mɨgei, “Namakam, nɨ bizitam bagha izi?”
51 Ezɨ gumazir Iesus ko itir mam, uan mɨdorozir sabam asigha, ofa gamir gumazibar dapanimɨn ingangarir gumazimɨn kuarim atu, ezɨ kuarim dutuaghirɨ. 52 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ ua uan sabam isɨ an mɨsevim darugh. Gumazir sababar igharazibav soziba, me sababaram arɨghiram. 53 Egha nɨ ti kamaghɨn fozir puvatɨ? Kɨ ifueghɨva uan Afeziamɨn azaraghtɨ, a mɨdorozir enselɨn avɨriba amadagham, men dɨbobonim 12 plan amibagh afira. Eghtɨ me izɨ nan akuragham. 54 Egh kɨ kamaghɨn damightɨma, Godɨn Akɨnafarim mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba otivan kogham. Godɨn Akɨnafarim na bativamin bizir kabav keme.”

55 Egha Iesus maghɨrama gumazir an suighasa izeziba kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Kɨ okɨmakɨar gumazim puvatɨ. Ia tizim bagha nan suighasa mɨdorozir sababa koma asianiba atera izi? Kɨ zurara ia ko ikia, Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn aven gumazamizibar sure gami. Ezɨ ia nan suighan aghua. 56 Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn Osizirim mɨkemezɨ moghɨra ia kamaghɨn na gami.”

Ezɨma Iesusɨn suren gumaziba bar aneteghava are.

Me Iesus isa kot gatɨ

(Mak 14:53-65 ko Luk 22:54-55 ko 22:63-71 ko Jon 18:13-14 ko 18:19-24)

57 Ezɨ gumazir Iesusɨn suighiziba a inigha, ofa gamir gumazibar dapanim, Kaiafasɨn dɨpenimɨn ghue. Ezɨ Judan arazibagh fozir gumaziba ko gumazir dapaniba izava uari akuvagha iti. 58 Ezɨ Pita mong tɨzim a gatɨgha Iesusɨn gɨn ghua bar ghua, ofa gamir gumazibar dapanimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven ghu. Egha Godɨn Dɨpenimɨn garir polisba ko aperaghav iti. Egha a me Iesus gamir arazibar ganasa.

59 Dughiar kam, ofa gamir gumazir ekiaba koma Judan kotɨn aven itir gumaziba bar, Iesus akar ifavaribar agasasa tuaviba buri. Me nɨghnɨgha ghaze, me an arazir kuratam batogh amɨsueghtɨ an aremegham. 60 Egha me tam batozir puvatɨ. Ezɨ gumazir avɨriba iza akar ifavariba isa Iesus gasi. Ezɨ gɨn gumazir pumuning iza, 61 kotɨn aven mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ Godɨn Dɨpenim akarigh, egh aruer pumuning ko mɨkezimɨn uam an ingarigham.’”

62 Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim tugha kamaghɨn Iesusɨn azai, “Nɨ akatam ikarvaghan aghua? Me nɨ gasir akar kam, a guizbangɨra, o?” 63 Ezɨ Iesus nɨmɨra ikia mɨgɨrɨgɨatam gamir puvatɨ. Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim a mɨgɨa ghaze, “Kɨ akar gavgavim nɨ ganɨdi, nɨ Godɨn zurara itimɨn ziamɨn akakagh, egh guizbangɨra e mɨkɨm. Nɨ ti, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, nɨ ti Godɨn Otarimra, o puvatɨ?”

64 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Are, nɨ mɨkemezɨ moghɨra. Egha kɨ ia mɨgei, nɨ gɨn gantɨ, Gumazibar Otarim gavgavim itir Godɨn agharir guvim daperagham, egh overiamɨn ghuariabagh isɨn izam.”

65 Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim uan korotiam abigha kamaghɨn mɨgei, “A Godɨn ziam gasɨghasɨsi! E tizim bagh ua akar akurvaziba buriam? Markiam! Ia datɨrɨghɨn uari a barasi, a mɨgɨrɨgɨar kurabar Godɨn ziam gasɨghasɨsi! 66 Ezɨ ia manmaghɨn a gɨnɨghnɨsi, e arazir manatamɨn a damuam?” Ezɨ me a ikarvagha ghaze, “An arazir kuram gami, kamaghɨn an ovengam.”

67 Egha me Iesusɨn guam giparava a mɨsogha, marazi dafariba onegha a mɨsosi. 68 Egha ghaze, “Nɨ, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim! Nɨ Godɨn akam inigha izir gumazibar arazitam damuva, egh e mɨkɨm, ‘Kar gumazir manam nɨ mɨsosi?’”

Pita ghaze, a Iesus gɨfozir puvatɨ

(Mak 14:66-72 ko Luk 22:56-62 ko Jon 18:15-18 ko 18:25-27)

69 Ezɨ Pita dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven an mɨriamɨn aperaghav iti. Ezɨ ingangarir amizir mam an boroghɨra iza ghaze, “Nɨ uaghan Galilin gumazim Iesus ko ike.” 70 Ezɨ Pita uabɨn ghuara, ezɨ me bar an garima, a ghaze, “Nɨ mɨgeir akar kam, kɨ a gɨfozir puvatɨ.” 71 Egha gɨn ghua dɨpenimɨn dɨvazimɨn itir tiar akar ekiamɨn ghua tughav iti. Ezɨ ingangarir amizir igharazir mam iza an ganigha, gumazamizir an boroghɨn itiba kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam, a Nasaretɨn gumazim Iesus ko ike.” 72 Ezɨ Pita ua uabɨn ghuaragha ghaze, “Bar guizbangɨra, kɨ Godɨn damazimɨn ia mɨgei, kɨ gumazir kam gɨfozir puvatɨ.” 73 Ezɨ gɨn gumazir roghɨra tuivighav itiba iza kamaghɨn Pita mɨgei, “Bar guizbangɨra, nɨ men mavɨra, nɨ men mɨrara mɨgei.” 74 Ezɨ Pita ua bagha pamten mɨgɨa ghaze, “Bar guizbangɨra kɨ Godɨn damazimɨn ia mɨgei, kɨ gumazir kam gɨfozir puvatɨ. Kɨ ifartɨma, God na gasɨghasɨgh.” A kamaghɨn mɨkemegha gɨvazɨ, tuarim maghɨram ake. 75 Ezɨ Pita Iesus mɨkemezir mɨgɨrɨgɨam ginɨrɨ, “Tuarim tɨghar akegham, eghtɨ nɨ faraghvɨra dughiar pumuning ko mɨkezim, na mɨkɨm suam, nɨ na gɨfozir puvatɨ.” Egha Pita azenimɨn ghua bar puvɨrama azi.

Copyright information for `MSY