Matthew 27

Me Iesus inigha Pailat bagha zui

(Mak 15:1 ko Luk 23:1-2 ko Jon 18:28-32)

Ezɨma amɨnim dutuzɨma ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan gumazir dapaniba Iesus mɨsueghtɨma an aremighasa akabar kɨri. Egha me gɨn senbar a ike, egha a inigha ghua Romɨn gavmanɨn gumazir ekiam Pailatɨn agharim gatɨ.
(27:2) Pailat Romɨn gumazim. Romɨn gavman Judan atrivimɨn anetɨ. Judaba uari Iesusɨn mɨsueghan kogham. Romɨn gavmanra gumazibav soghtɨma da arɨmɨghiram. Kamaghɨn Judaba Iesus inigha Pailat bagha ghu. Jon 18:31ɨn gan.


Judasɨn ovevem

(Aposel 1:18-19)

Ezɨ Judas, gumazir Iesus isava apanibar agharim gatɨzim, a garima me paza Iesus gamuava a isa kotiam garɨgha, egha ghaze, an aremegham. Ezɨ Judas gara ghaze, kɨ uabɨ arazir kuram gami. Egha uan nɨghnɨzibagh ira. Egha dagɨar silvan 30 plan ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan gumazir dapaniba a ganɨngiziba inigha ua me danɨngasa zui. Egha ghua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Godɨn damazimɨn arazir kuram gami. Gumazir kɨ ian dafaribagh atɨzim, arazir kuratam gamizir puvatɨ. Ezɨ ia purama a mɨsueghtɨ an aremegham.” Ezɨ me an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Kar en bizim puvatɨ. Nɨn bizimra.” Ezɨ Judas dagɨar silvan kaba isa Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn aven da kunigha, egha ghua uabɨ aguragha areme.

Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, dagɨar silvan kaba inigha ghaze, “Dagɨar kaba, gumazir ghuzimɨn ivezim. E fo, Moses Osirizir Araziba ghaze, e da isɨ ofa gamir dagɨaba sara dar atɨghan kogham.” Egha me akam mɨsuegha dagɨar kaba inigha ghua Mɨnebar Ingangarir Gumazimɨn Nguazim givese. Me ghaze, nguazir otevir kam, gumazir saghon izezibar afamin matmatiamɨn otogham. Kamaghɨn amizɨ, nguazir otevir kam, me ziar kam ‘Ghuzir Nguazim’ a gatɨ. Ezɨ me dughiar kamɨn ikegha iza, datɨrɨghɨn, nguazir kam me ziar kamra a garɨgha iti.
(27:8) Mɨgɨrɨgɨar otevir kam “me dughiar kamɨn ikegha iza, datɨrɨghɨn, nguazir kam me ziar kamra a garɨgha iti,” an en dughiam mɨgeir puvatɨ. A Matyu akar kaba osirizir dughiam mɨgei.
Kamaghɨn amizɨ, Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia mɨkemezir akaba guizɨn otifi. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Me 30 plan silvan dagɨaba ini, kar Israelba gumazir kam givezasa atɨzir ivezim. 10 Egha Ekiam na mɨkemezɨ moghɨra, me dagɨar kabar Mɨnebar Ingarir Gumazimɨn Nguazim givese.”

Pailat Iesusɨn azai, “Nɨ Judabar atrivim, o?”

(Mak 15:2-5 ko Luk 23:3-5 ko Jon 18:33-38)

11 Ezɨ Iesus ghua gavmanɨn gumazir ekiam Pailatɨn damazimɨn tuzɨma Pailat kamaghɨn an azai, “Nɨ Judabar atrivim, o?” Ezɨ Iesus ghaze, “Are, nɨ mɨkemezɨ moghɨra.” 12 Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba koma Judabar gumazir dapaniba akar avɨriba isava Iesus gasi. Ezɨ a men akatam ikarvazir puvatɨ. 13 Kamaghɨn amizɨ, Pailat ua kamaghɨn an azai, “Nɨ me nɨ gasir akar avɨrir kaba, nɨ da barazi, o?” 14 Ezɨ Iesus Pailatɨn akatam ikarvazir puvatɨ, ezɨ Pailat nɨghnɨzir avɨribagh ami.

Pailat Iesus isɨva ter ighuvim gafughasa mɨgei

(Mak 15:6-15 ko Luk 23:13-25 ko Jon 18:38-19:16)

15 Azeniba bar, Romɨn gavmanɨn gumazir ekiam arazir kam gami, a isar ekiar kamɨn dughiamɨn, a kalabusɨn itir gumazitam ateghtɨ, an azenimɨn mangam. Kalabusɨn itir gumazir manam gumazamiziba ifongezim, Pailat a isɨ me bagh anemadagham. 16 Ezɨ dughiar kamɨn gumazir arazir kurabar ziam itir mam, a kalabusɨn iti. An ziam Barabas. 17 Ezɨ gumazamizir avɨriba izava uari akufa, ezɨ Pailat kamaghɨn men azai, “Ia tina gifonge, eghtɨ kɨ ia bagh anetaghragham. Kɨ Barabas ataghragham, o Iesus, me a dɨbora ghaze, ‘Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim,’ kɨ anetaghragham?” 18 Pailat fo, men naviba pura Iesusɨn ikuvigha egha a inigha kotiamɨn ize, egha kamaghɨn men azai.

19 Egha Pailat uaghan kotiabagh amir dabirabimɨn aperaghav itima, an amuim a bagha akam amaga mɨgɨa ghaze, “Kɨ dɨmangan irebamɨn arazir kuraba puvatɨzir gumazir kamɨn gani, egha bar oseme. Kamaghɨn, nɨ arazitam a damuan markɨ.”

20 Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba koma Judabar gumazir dapaniba, gumazamizir avɨrimɨn navibagh iniva ghaze, me Pailatɨn azangtɨ, a Barabas ategh, egh Iesus mɨsueghtɨ, an aremegham. 21 Ezɨ gavmanɨn gumazir ekiam ua men aza ghaze, “Ia gumazir manam gifonge, eghtɨ kɨ anetaghragham?” Ezɨ gumazamiziba dia ghaze, “E Barabas gifonge.” 22 Ezɨ Pailat men azai, “Eghtɨ, Iesus me a dɨbora ghaze, ‘God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim,’ kɨ manmaghɨn a damuam?” Ezɨ me bar dia ghaze, “A isɨ ter ighuvim gafugh!” 23 Ezɨ Pailat men azai, “Manmagh su? An arazir kurar manam gami?” Ezɨ me bar pamten dia ghaze, “A isɨ ter ighuvim gafugh!”

24 Ezɨ Pailat datɨrɨghɨn fo, me an akatam bareghan kogham. Egha a gari, mɨdorozir ekiam otivasava ami. Egha dɨpam inigha men damazibar uan dafariba rua ghaze, “Gumazir kamɨn ovevem, a nan osɨmtɨzim puvatɨ. Kar ian bizimra.” 25 Ezɨ gumazamiziba a ikarvagha ghaze, “An ovevemɨn osɨmtɨzim mar en ikɨ, egh en boribar ikɨ.”

26 Kamaghɨn amizɨ, Pailat me bagha Barabas ataki. Egha mɨdorozir gumazibav geima, me benibar Iesus ifozoroke. Egha gɨn a isa mɨdorozir gumazibar agharim gatɨ, eghtɨ me a isɨ ter ighuvim gafugham.

Mɨdorozir gumaziba Iesus dɨpofi

(Mak 15:16-20 ko Jon 19:2-3)

27 Ezɨ gavmanɨn gumazir ekiamɨn mɨdorozir gumaziba Iesus inigha, gavmanɨn dɨpenir ekiamɨn mɨriamɨn aven ghuezɨ, mɨdorozir gumaziba bar uari akuvazɨ, Iesus men tongɨn tughav iti. 28 Egha me an korotiaba suegha, korotiar aghevir ruarir mam isa a garu. 29 Egha me benir dɨkonibar atrivibar amianimɨn mɨn an ingari, egha a isa an dapanim garu. Egha difizir mam isava an agharir guvim gatɨzɨ, an an suira. Ezɨ me tevibar apɨra a dɨpova ghaze, “Judabar Atrivim, nɨrara atrivir ekiam!”
(27:29) Mɨdorozir gumaziba Iesus dɨpovasa atrivimɨn mɨn an adiarim gami. Dughiar kamɨn, atriviba kamaghɨn adiaribagh ami, me korotiar agheviba aghuava atrivibar dapanir asuaba azui. Egha me atrivibar dabirabibagh apia uaghan uan difizibar suisi.
30 Egha me a giparava a suirazir difizim inigha an dapanim mɨsosi. 31 Me arazir kabar a gamua a dɨpovegha gɨvagha, a da korotiar me a agaghuiziba suegha, ua ananaba agaghui. Egha a isa ter ighuvim a gafughasa an akua zui.

Me Iesus isa ter ighuvim gafu

(Mak 15:21-32 ko Luk 23:26-43 ko Jon 19:17-27)

32 Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus inigha, nguibar ekiam ategha ghua, me Sairinian nguibamɨn gumazir mam bato. An ziam Saimon. Egha me a gakaghorima, a Iesusɨn ter ighuvim gisaghpu. 33 Egha me ghua danganir mamɨn ziam Golgata, me an otifi. (Danganir kamɨn ziamɨn mɨngarim kamaghɨn, Dapanir Agharir Danganim.) 34 Ezɨ me danganir kamɨn Iesus damasa me dɨpar anɨnganir mam wain sara a veregha, egha mam inigha Iesus ganɨdi. Ezɨ a muziarir mam inigha anetaki. 35 Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus isava ter ighuvim gafu. Egha an korotiaba tuiragh uari danɨngasa satu gikararai. 36 Egha danganir kamɨn apiagha anesavsuisi. 37 Me an dapanim gisɨn, an kotim gamizir mɨgɨrɨgɨam osiri. Me osirizir akam ghaze, “Kar Iesus, a Judabar Atrivim.”

38 Me gumazir okɨava mɨdorozibagh amizir pumuning, Iesusɨn boroghɨn uaghan aning agura. Me mav isa Iesusɨn agharir guvimɨn itir ter ighuvim gafu, egha mav isa agharir ikɨriamɨn itir ter ighuvim gafu. 39 Ezɨ gumazamiziba mangɨ izegh gamua Iesus dɨpova, uan dapaniba roava a dɨpova ghaze, 40 “Nɨ, gumazir Godɨn Dɨpenim akarigh aruer pumuning ko mɨkezimɨn uam an ingarasa mɨkemezim! Nɨ uabɨ uabɨn akuragh! Egh nɨ guizbangɨra Godɨn Otarim, nɨ ter ighuvim ategh izighirɨ.”

41 Ezɨ kamaghɨra ofa gamir gumazir ekiaba ko Judabar arazibagh fozir gumaziba ko Judabar gumazir dapaniba izava a dɨpova ghaze, 42 “A gumazir igharazibar akurvasi, egha uabɨ uabɨn akurvaghan ibura. A Israelbar Atrivim, kamaghɨn a ter ighuvim ategh izighirɨ, eghtɨ e nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. 43 A nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha ghaze, kɨ Godɨn Otarim. Eghtɨ God guizbangɨra ifongiam an ikɨva, datɨrɨghɨn an akuraghtɨ, e ganika!” 44 Ezɨ kamaghɨra okɨmakɨar gumazir Iesus boroghɨn ter ighuvimningɨn guraghav itimning, uaghan akar kabar a dɨpova a mɨgei.

Iesus areme

(Mak 15:33-41 ko Luk 23:44-49 ko Jon 19:28-30)

45 Ezɨ aruem iza pazaghar torim gatima, mɨtatem nguazimɨn itir nguibaba bar da avaragha ghua, dughiam ghua 3 kloghɨn guaratɨzimɨn tu. 46 Egha dughiam 3 kloghɨn boroghɨra izima, Iesus pamten kamaghɨn dei, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Akar kamɨn mɨngarim kamakɨn, “Nan God, nan God, nɨ tizim bagha na ataki?”

47 Ezɨ gumazir an boroghɨn tuivighav itiba akar kam baregha ghaze, “Gumazir kam ti Elaijan dei.”

48 Egha men mav zuamɨra ivegha ghua dɨpamɨn suizir bizir mam inigha wainɨn afangtɨzim isava a gatɨ. Ezɨ wain a gizɨvazɨma, an a isa aghorir mam gatɨ. Egha aneremasa a isa Iesusɨn amadi. 49 Ezɨ marazi mɨgɨa ghaze, “Ia tegh, e ganika, Elaija ti izɨva an akuragham, o puvatɨ.”

50 Ezɨ Iesus ua pamtem diagha uan duam suegha areme.

51 Ezɨ dughiar kamra, Godɨn Dɨpenimɨn guraghav itir inir ekiam pɨn ikegha tongɨra bigha, ghuaghira vɨn otogha akuar pumuning irɨ. Ezɨ mɨkɨmkɨzim otozɨma, dagɨar ekiaba bɨaghire. 52 Ezɨ matmatiaba kuaghɨrima, Godɨn gumazamizir avɨrir ariaghreziba ua dikavigha, 53 egha uan moziba ataki. Eghtɨ gɨn Iesus dɨkavightɨma, me nguibar ekiam Jerusalemɨn aven mangam. Eghtɨ avɨrir ekiam men ganam. 54 Ezɨ 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir ekiar mam, uan mɨdorozir gumaziba ko, me garima mɨkɨmkɨzim otozɨma, arazir kaba otivima, me bar puvɨram atiati. Egha me kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra, gumazir kam Godɨn Otarimra.” 55 Amizir avɨriba uaghan izegha iti. Me Galilin Distrigh ategha Iesusɨn akurvaghasa an gɨn ize. Amizir kaba mong saghon tuivighav ikia gari. 56 Men tongɨn, Makdalan nguibamɨn amizim Maria, ko Jems ko Josepɨn amebam Maria, ko Sebedin otarimningɨn amebam.

Me Iesusɨn kuam isa, dagɨar torim gatɨ

(Mak 15:42-47 ko Luk 23:50-55 ko Jon 19:38-42)

57 Ezɨ amɨnim pɨrasava amima, Arimatean nguibar ekiamɨn gumazir mam izi. An ziam Josep, a dagɨar avɨriba itir gumazim. 58 A uaghan Iesusɨn suren gumazir mam. Egha Pailat bagha ghua Iesusɨn kuam iniasa an azai. Ezɨ Pailat mɨdorozir gumazibav kemezɨ, me Iesusɨn kuam isa Josep ganɨngi.

59 Ezɨ Josep a inigha inir ghurghurir aghuir mamɨn a rɨki. 60 Egha an kuam inigha ghua, a isa ua bagha okorezir mozir igiam gatɨ. Egha Josep dagɨar ekiar mam poghpuegha ghua mozimɨn akam gasaragha, anepɨri. A kamaghɨn amigha ghu.

61 Ezɨ Maria, Makdalan nguibamɨn amizim, koma Marian igharazir mam, aning mozimɨn boroghɨn aperaghav ikia, an gara iti.

Mɨdorozir gumaziba mozimɨn gara iti

62 Ezɨ Sabat bagha bizibar kɨrir dughiam gɨfa, ezɨ an gɨn izir dughiamɨn ofa gamir gumazir ekiaba ko Farisiba Pailat bagha ghue.
(27:62) Kar Sabatɨn dughiamra.
63 Me ghua kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir ekiam, e gumazir ifavarir kam ikia mɨkemezir mɨgɨrɨgɨar mam ginɨrɨ. A ghaze, ‘Aruer pumuning ko mɨkezim gɨvaghtɨma kɨ ua dɨkavam.’ 64 Kamaghɨn amizɨ, nɨ mɨkemeghtɨ, me mozim aruer pumuning ko mɨkezimɨn deragh anepɨrigh. Puvatɨghtɨma, an suren gumaziba an kuam okemegh, egh gumazamizibav kɨm suam, a ua dɨkafi. Eghtɨ an ifavarir akar kam, a faragha amizir ifavarir akam gafiragham.”

65 Ezɨ Pailat kamaghɨn me mɨgei, “Ia mangɨ, mɨdorozir gumaziba inigh me mɨkɨmtɨma, me mozimɨn gan ikɨ. Egh ia mangɨ, mozim apɨrasa ifongezɨ moghɨn, ia damuva, egh bar anepɨrigh.” 66 Ezɨ me ghua mozim apɨri. Egha ifevimɨn mɨn bizir mam mozir akam gighufa, egh me fogham, gumazitam dagɨam gɨraghan kogham. Egha mɨdorozir gumaziba ataghizɨma, me mozimɨn gara iti.

Copyright information for `MSY