Matthew 28

Iesus ua dɨkafi

(Mak 16:1-10 ko Luk 24:1-10 ko Jon 20:1-18)

Ezɨ Sabatɨn dughiam gɨvazɨma, Sanden bar mɨzaraghara aruem anadima, Makdalan amizim Maria, ko Marian igharazim uamategha mozimɨn ganasa izi.
(28:1) Wikbar dughiar faragh zuim, a Sandera.


Ezɨ mɨkɨmkɨzir ekiam maghɨram oto. Ezɨ Godɨn enselɨn mam Godɨn Nguibam ategha izaghɨra, dagɨar Iesusɨn mozir akamɨn itim poghpuegha, mong mozir apɨnimɨn ghugha, egha dagɨam gaperaghav iti. Enselɨn ganganim, mati onɨmarim taghtazi moghɨn gari, ezɨ an korotiaba bar ghurghuri. Ezɨ mɨdorozir gumaziba an atiatia, inɨgha egha aremezɨ moghɨn iti.

Ezɨ ensel kamaghɨn amizir kamning mɨgei, “Gua atiatingan markɨ. Kɨ fo, gua me ter ighuvim gafuzir gumazim Iesus bagha gara izi. A kagh itir puvatɨ. A faragha mɨkemezɨ moghɨn ua dɨkavigha gɨfa. Gua izɨ, a kagh irɨghav ikezir danganimɨn gan.

Egh gua zuamɨra mangɨ, an suren gumazibav kɨm suam, a ua dɨkavigha gɨvagha mozimɨn itir puvatɨ. Ia oragh. A ia bativasa faragha Galilin zui. Ia mangɨ, munagh an ganam. Kɨ bizir kamɨn gun gua mɨkɨmasa ize.”

Ezɨ amizimning puv atiatiava, egha uaghan bar akonge. Egha zuamɨra mozim ategha, ivegha Iesusɨn suren gumazibav kɨmasa zui.

Ezɨ Iesus tuavimɨn maghɨra aning bato, egha ghaze, “Mɨzarazir aghuim.” Ezɨ aning an boroghɨn ghua, an dagarimning suiragha an ziam fe. 10 Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgɨa ghaze, “Gua atiatingan markɨ. Gua mangɨ, nan aveghbuabav kɨm suam, me Galilin mangɨ egh munagh nan ganam.”

Mɨdorozir gumaziba mɨkemezir akam

11 Amizimning Iesusɨn suren gumaziba bagha zuima, mɨdorozir gumazir mozimɨn gara ikeziba Jerusalemɨn aven ghue. Egha otivizir araziba bar dar gun ofa gamir gumazir ekiabav keme. 12 Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, Judabar gumazir dapaniba inigha akar mam akɨri. Egha dagɨar avɨribar mɨdorozir gumazibagh ivezegha, 13 egha me mɨgɨa ghaze, “Ia kamaghɨn mɨkɨm suam, e akuima, an suren gumaziba dɨmagarimɨn izava an kuam okemegha ghue. 14 Eghtɨ gavmanɨn gumazir ekiam akar kam bareghtɨma, e uari a ko mɨgɨrɨgɨam akɨram, eghtɨ ia osɨmtɨziba puvatɨgham.” 15 Ezɨ mɨdorozir gumaziba dagɨar kaba inigha, gumazir ekiaba mɨkemezɨ moghɨn ami. Ezɨ akar kam ghua Judabar tongɨn bar ekefegha iza dughiar kamɨn, Judaba kamaghɨra mɨgɨavɨra iti.

Iesusɨn suren gumaziba damuamin ingangarim, Iesus an gun me mɨgei

(Mak 16:14-18 ko Luk 24:36-49 ko Jon 20:19-23)

16 Ezɨ Iesusɨn suren gumazir 11 pla Galilin ghua, mɨghsɨar a me bativasa mɨkemezimɨn oto. 17 Egha me Iesusɨn garava an ziam fe, egha men marazi okam nɨghnɨsi. 18 Ezɨ Iesus men boroghɨra iza kamaghɨn me mɨgei, “God nguazim ko overiam gativamin gavgaviba bar na ganɨngi. 19 Kamaghɨn amizɨ, ia nguazimɨn itir nguibaba bar dar mangɨ, gumazamiziba bar me damutɨ, me nan suren gumazamizibar otiv. Eghtɨ ia Afeziamɨn ziam ko, nan ziam, ko Godɨn Duamɨn ziamɨn me ru. 20 Egh kɨ ia mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba, ia bar da isɨva men sure damu, eghtɨ me dar gɨn mangɨ. Ia deravɨra fogh, kɨ ia ko ikɨvɨra ikɨ mangɨtɨ, nguazir kamɨn dughiam gɨvagham.”

Copyright information for `MSY