Matthew 4

Satan Iesus gifarasa a gakaghori

(Mak 1:12-13 ko Luk 4:1-13)

Dughiar kamɨn Godɨn Duam Iesus inigha ghua Satan a gifarasa danganir gumaziba itir puvatɨzimɨn ghu. Ezɨ Iesus 40 plan arueba ko dɨmagaribar daghetam inizir puvatɨ. Ezɨ mɨtiriam an azi. Ezɨ gumazir ifavaribagh amim Satan iza a batogha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ guizbangɨra Godɨn Otarim, nɨ dagɨar kaba akar gavgavim dav kemeghtɨ da bretɨn rubuzibar mɨn otogh.”

Ezɨ Iesus Satan ikaragha ghaze, “Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazamiziba daghebara damɨva dar gavgavimɨn ikian kogham. Puvatɨ. Me God mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba bar dar gɨn mangɨva me ikɨrɨmɨrir aghuim iniam.’”

Ezɨ Satan Iesus inigha Jerusalemɨn ghua a isa Godɨn Dɨpenimɨn pɨn mar anefa. Egha Satan a mɨgei, “Nɨ oragh, Godɨn Akɨnafarim kamagh mɨgei, ‘A nɨ bagh uan enselba akar gavgavim me mɨkɨmtɨma me deraghvɨra nɨn ganam. Egh me uan dafaribar nɨ fueghtɨ, nɨ uan dagarim dagɨatamɨn aneseghan kogham.’ Kamaghɨn nɨ guizbangɨra Godɨn Otarim, nɨ kagh uabɨ ekunigh.”

Ezɨ Iesus an akam ikaragha ghaze, “Godɨn Akɨnafarim ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ uan Ekiam God a gifarɨva, a gakaghontɨ, a nɨn nɨghnɨzimɨn gɨn mangan markɨ.’”

Ezɨ Satan ua Iesus inigha ghua mɨghsɨar bar pɨn itir mamɨn ghua nguazir kamɨn kantriba bar, ko dar bizir aghuiba an akakagha ghaze, “Nɨ tevemning apɨrigh nan ziam feghtɨma, bizir kaba kɨ bar da nɨ danɨngam.”

10 Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Satan nɨ na gitagh! Godɨn Akɨnafarim kamagh mɨgei, ‘Nɨ uan Ekiam God, nɨ an apengara ikɨ an ziamra fam.’”

11 Ezɨ Satan Iesus ataghizɨ enselba iza an akura.

Iesus Galilin Distrighɨn ingari

(Mak 1:14-15 ko Luk 4:14-15)

12 Ezɨ Iesus orazi, me Jon Gumaziba Ruer Gumazim a isa kalabus gatɨ, ezɨ a uamategha Galilin Distrighɨn ghu. 13 Egha a Nasaretɨn nguibam ategha ghua Kaperneamɨn nguibamɨn iti. Nguibar kam dɨpar ekiam Galilin dadarimɨn Sebulun ko Naptalin nguazir asɨzimɨn iti.
(4:13) Israelɨn inazir pumuning Sebulun Ko Naptali fomɨra Galilin dɨpar dadarimɨn ike. Egha Iesusɨn dughiamɨn aning Galilin Distrighɨn aven iti.
14 Arazir kabanagh otiva fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaia mɨkemezɨ moghɨn otifi. A ghaze, 15 “Ia gumazamizir Sebulunɨn nguazim ko Naptalin nguazimɨn itiba, nguazir kam a tuavir ongarimɨn zuim boroghɨra itir danganim ko Jordanɨn dɨpar dadarir vongɨn itir danganim, a Galilin Distrighɨn nguazim. Danganir kam Kantrin Igharazibar Gumazir avɨriba uaghan an aven iti. 16 Kar, gumazamizir arazir kurabar mɨtatemɨn aven itiba, me angazangarir ekiamɨn gani. Egha gumazamizir ovengamin mɨtatemɨn aven ikeziba, angazangarim me gisira.”

Iesus akar aghuim akuri

(Sapta 4:17-9:34)

Iesus suren gumazir 4 plan diazɨ, me an gɨn zui

(Mak 1:16-20 ko Luk 5:1-11)

17 Dughiar kamɨn Iesus ingarim foregha akam akura gumaziba me mɨgɨa ghaze, “God Bizibagh Ativamin Dughiam a roghɨra ize. Kamaghɨn amizɨ, ia navibagh iragh!”

18 Ezɨ Iesus Galilin dɨpar dadarimɨn ghua gari aveghbuar mamning iti. Saimon, me ‘Pita’ a garɨsi. A uan dozim Endru ko, aning iver ekiaba dɨpamɨn da kuri. Aning osiriba isa da amadir gumazimning. 19 Ezɨ Iesus aning mɨgɨa ghaze, “Gua nan gɨn izɨtɨma kɨ guan akakaghtɨma, gua osiriba isi moghɨn gumaziba iniam.” 20 Ezɨ aning an akam baraghavɨra, uan iveba ategha an gɨn zui.

21 Ezɨ Iesus mong sɨvagha ghua aveghbuar mamningɨn api. Jems, a Sebedin otarim, a uan dozim Jon ko iti. Aning uan afeziam Sebedi ko me botɨn mamɨn iti. Men iveba dɨghoraghrezɨ, me dar toribar kɨri. Ezɨma Iesus aning diazɨma, 22 aning maghɨra uan afeziam ko bot ategha Iesusɨn gɨn zui.

Iesus akam akura arɨmariabar kɨri

(Luk 6:17-19)

23 Ezɨ Iesus Galilin Distrigh bar a garua me God ko mɨgeir dɨpenibar aven men sure gami. Egha a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar aghuim akura, men arɨmariaba akɨrava men mɨkarzibar itir bizir osɨmtɨziba a uaghan da gefi. 24 Ezɨ an biarim Sirian Provins bar an ghu. Ezɨma gumazamizir arɨmariaba itiba, me bar me isa a bagha izi. Gumazir aria mɨzazir kuraba baraziba, ko duar kuraba apazaziba, ko gumazir arɨmariar inɨrɨzibagh amiba, ko gumazir agharapaniba ariaghreziba, me bar me inigha a bagha izi. Ezɨ Iesus men arɨmariaba bar da gɨfa.
(4:24) Judan Nguibam Romɨn gavmanɨn apengan itir dughiamɨn, kantri Israel a Romɨn Provinsɨn ekiam Sirian aven iti.
25 Ezɨ gumazamizir bɨzir dafam, me a koma arui. Galilin itir darasi ko Distrigh Dekapolisɨn itir darazi ko Jerusalem ko Judian Distrigh, ko Jordanɨn vongɨn itir danganimɨn itiba me an gɨn arui.

Copyright information for `MSY