Matthew 6

Iesus igharazibar akurvazir arazim mɨgei

Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Ia deraghvɨra gan. Ia gumazamiziba gansɨ osamɨva, arazir aghuibar amuan markɨ. Ia kamagh damu, uan Afeziar uan Nguibamɨn itim da ivezitam inighan kogham.

“Egh ia bizitam isɨ gumazir asaghasazitam danɨngsɨva, tav amadaghtɨma a mangɨ ian arazir aghuir kam an gun mɨkɨman markɨ, egh mati gumazir maba me God ko mɨgeir dɨpeniba ko tuavibar tuiva odava ami moghɨn. Ia men mɨn damuan markɨ. Kamagh amir darazi, me gumazamizibar damazibar uan araziba akakaghtɨma, me men ziaba fasa. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, me uan ivezim inigha gɨfa. Ia asaghasazitamɨn akurvaghsɨ, ian agharir guvim arazir kam damutɨ, agharir ikɨriam arazir kam gɨfoghan kogham. Eghtɨ ian akurvazir arazir kam averara ikɨtɨ, ian Afeziar bizir mogomebar garim, ian arazir aghuim ikaragham.”

Iesus God ko mɨgeir arazibagh eghari

(Luk 11:2-4)

Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Ia God ko mɨkɨmsɨ, gumazir ifavariba ami moghɨn damuan markɨ. Me God ko mɨgeir dɨpeniba ko tuavir ekiabar akabar tuiva, God ko mɨkɨmasa bar akonge. Me odava, egha ghaze, gumazamizir avɨriba nan ganigh nan ziam fam. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, me uan ivezim inigha gɨfa. Egh ia God ko mɨkɨmsɨ, uan dɨpenir averiamɨn mangɨ tiam asaragh, egh modogh ia uan Afeziam ko mɨkɨm. Kamaghɨn, ian Afeziar bizir mogomebar garim, a ian ivezim ia danɨngam.

“Ia God ko mɨkɨmsɨva mɨgɨrɨgɨar kɨnir avɨribar amuva, God gɨfozir puvatɨzir darazi ami moghɨn damuan markɨ. Me ghaze, me mɨgɨrɨgɨar avɨribar amuam, eghtɨ kamaghɨn God me baragham. Ia me ami moghɨn damuan markɨ. Guizbangɨra, bizir ia puvatɨziba, dughiar ia tɨghar uan Afeziam da bagh an azangsɨghamim, ana dagh fogha gɨfa.

“Kamaghɨn amizɨ, ia kamaghɨn God ko mɨkɨm:

‘En Afeziar uan Nguibamɨn itim,
nɨn ziam bar zue,
ezɨ arazir kuraba an saghon iti.
10 Eghtɨ Dughiar Nɨ Bizibagh Ativamim, a izɨ.
Eghtɨ nɨn Nguibamɨn itir darasi nɨn ifongiamɨn gɨn zui moghɨn,
e uaghan nguazir kamɨn nɨn ifongiamɨn gɨn mangam.
11 Eghtɨ nɨ e datɨrɨghɨn damamin dagheba da isɨ e danɨng.
12 Eghtɨ me e gamir arazir kuraba e da gɨn amadi moghɨn,
nɨ en arazir kuraba gɨn amang.
13 Egh e ateghtɨ, e osɨmtɨzibar aven ikɨtɨ bizitam en navim bɨraghtɨma,
e arazir kuratam damuan kogham.
Nɨ arazir kurabar gavgavim da e inigh.’
(6:13) Fofozir gumazir maba mɨgɨrɨgɨar kam “arazir kuraba,” a ghaze “Gumazir arazir kurabagh amim,” a Satanra. Fofozir gumazir maba ghaze, mɨgɨrɨgɨar otevir mam uaghan vezɨn kamɨn ikiam. Mɨgɨrɨgɨar kam kamakɨn: “Atrivir arazim koma, gavgavim koma, ziar ekiam bar nɨ nanabara, egh zurazurara ikiam.”

14 “Guizbangɨra, ia gumazamiziba ia gamir arazir kuraba gɨn amangtɨ, ian Afeziar uan Nguibamɨn itim, ian arazir kuraba gɨn amangam. 15 Ia men arazir kuraba gɨn amangan koghtɨma, ian Afeziam uaghan ian arazir kuraba gɨn amangan kogham.”

Iesus dagheba ataghrazir arazibav gei

16 Egha Iesus ua mɨgɨa ghua ghaze, “Ia dagheba ataghrazir dughiamɨn ia gumazir ifavaribar mɨn uan guabagh ekuan markɨ. Gumazir ifavariba dagheba ataghrazir dughiamɨn, gumaziba men ganasa, me uan guaba ruer puvatɨgha pughpurighav arui. Me odava arazir kabagh ami. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, me uan ivezim inigha gɨfa. 17 Eghtɨ ia dagheba ataghrazir dughiamɨn, ia borem uari aghɨva uan guaba ru, 18 eghtɨ gumaziba ia dagheba ataghrazir arazir kam gɨfoghan kogham. Eghtɨ ian Afeziar danganir mogomemɨn itim, anarɨra ian ganigh fogham. Egh gɨn ian Afeziar bizir mogomebar garim, a ian ivezim ia danɨngam.”

Iesus biziba akumakuir arazibav gei

(Luk 12:33-34)

19 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia nguazimɨn ikia uari bagh bizir aghuiba akumakum dar pozibav kɨnam markɨ. Nguazir kamɨn, barereba ko omebaba dar amɨtɨ, da mazɨva akughregham. Eghtɨ okɨmakɨar gumaziba bɨriba akar da okɨmam. 20 Ia Godɨn Nguibamɨn uari bagh bizir aghuiba pozibav kɨn. Godɨn Nguibamɨn barereba ko omebaba bizibar aman koghtɨma, da mazigh, akughran kogham. Eghtɨ okɨmakɨar gumazitam bɨritam akarighɨva da okemeghan kogham. 21 Danganir manam nɨn bizir aghuiba iti, danganir kam nɨn navir averiamɨn aven itir ifongiam, a uaghan ikiam.”

Damazim a namnamɨn angazangarim

(Luk 11:34-36)

22 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Damaziba, da lamɨn mɨn namnamɨn angazangarimɨn mɨn iti. Damazim deragham, angazangarim bar nɨn namnam gizɨvaghtɨ, nɨ arazir aghuibar amuam. 23 Eghtɨ nɨn damaziba ikuvigham, nɨn namnam bar mɨtarmeghtɨma, nɨ arazir kurabar amuam. Eghtɨ nɨn angazangarim mɨtarmegham, mɨtarmer kam bar pɨrigham.”

Ingangarir gumazitam, gumazir ekiar pumuning bagh ingaran kogham

(Luk 16:13)

24 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ingangarir gumazitam, ingangarir gumazir ekiar pumuning bagh ingaran kogham. A tavɨn aghuagh, tav gifuegham. O, a tav baghɨvɨra ikɨ, tav akɨrim a gasaragham. Ia God ko dagɨaba bagh uaghara ingaran kogham.”

Ia pamten biziba bagh dɨghorim isiva dagh nɨghnɨghan markɨ

(Luk 12:22-31)

25 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia mɨgei, ia pamten uan ikɨrɨmɨrim gɨnɨghnɨghɨva, kamaghɨn azangan markɨ, e dagher manatamra damam, o e dɨpar manatamra damam? Egh ia pamten uan nivafɨzibagh nɨghnɨgh mɨkɨman markɨ, inir manatam uan nivafɨzim avam? Gumazimɨn ikɨrɨmɨrim ti daghebagh afira, ezɨ gumazimɨn namnam ti inibagh afira. 26 Ia kuarazibar gari, da dagheba oparir puvatɨ, egha da dar pozibagh aghua da isa dagher dɨpenibar amadir puvatɨ. Ian Afeziar uan Nguibamɨn itim, dagheba me ganɨdi. Ezɨ ian dabirabim ti kuarazibar dabirabim gafirazir puvatɨ? 27 Egh ian tav deraghvɨra ikɨsɨ nɨghnɨgh kamaghɨn a ti uan ikɨrɨmɨrim damutɨ a tong ruaragham? Bar puvatɨ.

28 “Ia tizim sua, pamten korotiabagh nɨghnɨsi? Ia akɨmarir aghuaribagh nɨghnɨgh. Da manmaghɨn otifi? Me ingangarir ekiatam gamir puvatɨ. Egha me korotiatam isamizir puvatɨ. 29 Ezɨ kɨ ia mɨgei, fomɨra Atrivim Solomon bizir bar avɨriba ikiava an azuir adiariba bar dera, egha an korotiatam akɨmarir kabar mɨn otozir puvatɨ. 30 E fo, graziba pura biziba, da iti, gurumɨn gumazitam dar akoreghɨva da isɨva avitam mɨkɨnigham. Grazir kɨnir kabanagh God adiariba me gazui. Ia bizir kam gɨfogh, God uaghan adiariba ia danɨngam. Ia gumazamizir nɨghnɨzir gavgavir muziarim itiba! 31 Kamaghɨn, ia pamten nɨghnɨgh mɨkɨman markɨ, ‘E dagher manatam ramegham? O, dɨpar manatam ramam? O, e inir manatam ikegham?’ 32 Gumazir God gɨfozir puvatɨziba pamten bizir kabagh nɨghnɨsi. Ezɨ ian Afeziar uan Nguibamɨn itim fo, ia bizir puvatɨzir kaba, ia da iniam. 33 Ezɨ bizir ia bar faragh damuamimra kara: Ia God Bizibagh Ativamin Dughiam baghɨvɨra nɨghnɨgh, egh God ifongezir arazir aghuibar amutɨ, a bizir kaba ko maba sara bar ia danɨngam. 34 Kamaghɨn amizɨ, ia pamten gurumɨzaraghan bagh dɨghorim isiva nɨghnɨghan markɨ. Gurum izamin dughiam, a mar uan bizibara nɨghnɨgh. Dughiar manamɨn otivir osɨmtɨziba, da anarɨra ikɨ. Aruer manamɨn otivamin biziba, mar an biziba.”

Copyright information for `MSY