Matthew 7

Ia munen araziba tuisɨghan markɨ, egh suam, men araziba ikufi

(Luk 6:37-38 ko 6:41-42)

Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “God ia tuisɨgh ian kuraghan koghsɨ, kamaghɨn ia munen araziba tuisɨghan markɨ suam, men araziba ikufi. Ia me tuisɨgha men ikurvagha ami moghɨra, God kamaghɨra ia tuisɨgham. Egh ia men gara me gɨnɨghnɨzi moghɨra, God ia gɨnɨghnɨgham. Tizim bagha, mɨnezir bar muziarim nɨn aveghbuamɨn damazimɨn itima, nɨ ti an gara egha temer ararir ekiar nɨn damazimɨn itimɨn garir puvatɨ? Ter ararir ekiam nɨn damazimɨn ikɨtɨ, nɨ manmaghɨn uan aveghbuam mɨkɨm suam, ‘Aveghbuam, kɨ nɨn damazimɨn itir mɨnezim asigham?’ Nɨ bar ifari! Nɨ faraghvɨra ter ararir nɨn damazimɨn itim asigh, egh deragh ganɨva mɨnezir nɨn aveghbuamɨn damazimɨn itim asigh.

“Ia God baghavɨra itir biziba inigh, afiabar anɨngan markɨ. Guizbangɨra, da ua raghrɨgh ia givigham. Egh ia uan manmaniar ikarɨzir aghuiba isɨ dabav kɨnan markɨ. Da pura da dɨkabɨnigham.”

God bizir aghuiba isɨva, gumazir a ko mɨgeibar anɨngam

(Luk 11:9-13)

Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia God ko mɨkɨm, egh biziba bagh an azang, eghtɨ a da isɨ ia danɨngam. Egh ia biziba bagh ruiva, ia da bativam. Egh ia tiam gafughafughtɨ, God ia bagh tiam kuigham. Gumazir Godɨn azaiba, me biziba isi. Ezɨ gumazir biziba bagha ruim, a biziba batifi. Ezɨ gumazir itiam gafughafuzim, God a bagh akuigham. Eghtɨ ia afeziaba, ian boritam bretba bagh ian azangtɨma, ia ti dagɨatam a danɨngam? Puvatɨ. 10 Eghtɨ boritam osiriba bagh uan afeziamɨn azangtɨ, a ti kuruzitam a danɨngam? Bar puvatɨ.

11 “Ia afeziar arazir kurabagh amiba, ia zurara bizir bar aghuiba uan boribagh anɨdi. Egh ia kamagh deraghvɨra fogh, guizbangɨra ian Afeziar uan Nguibamɨn itim bar akueghvɨra bizir aghuiba isɨ gumazir a ko mɨgeibar anɨngam.

12 “Kamaghɨn, ia arazir aghuir igharaz darazi me ia damuasa ia ifongeziba, ia arazir kabara me damu. Mɨgɨrɨgɨar kaba, Moses Osirizir Araziba ko Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba, dagh isɨn tu.”

Tiar akar asuvazim ko aroghezim

(Luk 13:24)

13 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia tiar akar asuvazimɨn aven mangɨ. Tiar akar aroghezim nguibar ikuvtɨzimɨn zui. Ezɨ nguibar kamɨn zuir tuavim an aruegha bar ekefe. Ezɨ gumazamizir avɨrim an zui. 14 Ezɨ nguibar aghuimɨn zuir tiar akam bar asufa, egha tuavir an zuim bar pɨri. Ezɨ gumazamizir vaghvaziba tuavir kam batogha an zui. Kamaghɨn amizɨ, ia tiar akar asuvazimɨn aven mangɨ.”

Ia akar ifavarim akurir gumaziba bagh deravɨra gan

(Luk 6:43-44 ko 13:25-27)

15 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia akar ifavarim akurir gumaziba bagh deravɨra gan. Me ia gifarsɨ mɨgɨrɨgɨar aghuibar amuam. Egha me guizbangɨra ia gasɨghasɨghasa izi. Me guizbangɨra afiar atiabar mɨn ikia, egha me ifara en damazibar sipsipbar mɨn sipsipbar arɨziba aghui. 16 Ia men arazibar gan me gɨfogh, egh suam, me akar ifavarim akurir gumaziba. Gumaziba ter ataghataritamɨn wainɨn ovɨzitam kuarizir puvatɨ. Egha me ti fighɨn ovɨzitam kuarasa ghua, dɨkonir ataghatarimɨn, da isi? Bar puvatɨ. 17 Ezɨ kamaghɨra temer aghuiba ovɨzir aghuiba bati, ezɨ temer kuraba ovɨzir kuraba bati. 18 Eghtɨ temer aghuitam ovɨzir kuratam bateghan kogham. Eghtɨ temer kuratam ovɨzir aghuitam bateghan kogham. 19 Temer ovɨzir aghuiba batir puvatɨziba, me da oka da isa avim mɨkɨri. 20 Kamaghɨn amizɨma, ia men arazibar gan fofogh suam, me akar ifavarim akurir gumaziba, o akar aghuim akurir gumaziba. 21 Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, gumazamizir ‘Ekiam, Ekiam’ na garɨziba, me bar moghɨra God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikiam. Puvatɨ. Gumazir nan Afeziamɨn ifongiamɨn gɨn zuiba, merara God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikiam. 22 Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, gumazamizir avɨrim kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Ekiam, Ekiam, e nɨn ziamɨn Godɨn akam akuri.’ Egh mɨkɨm suam, ‘E nɨn ziamɨn duar kuraba batoke,’ egh mɨkɨm suam, ‘E nɨn ziamɨn mirakelɨn bar avɨribagh ami.’ 23 Eghtɨ kɨ Dughiar kamɨn bighvɨra me mɨkɨm suam, ‘Kɨ tong ia gɨfozir puvatɨ. Ia gumazir arazir kurabagh amiba, ia na gitagh!’”

Dɨpenir ingangarir arazir pumuning

(Luk 6:47-49)

24 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumazir nan akam baragha an gɨn zuim, a mati gumazir mam fofozir aghuim ikia, egha uan dɨpenim ingara gavgavim a danɨngasa dagɨam gisɨn an ingari. 25 Ezɨ amozim izima, aperiam otozɨma, amɨnir ekiam dɨkavigha dɨpenir kam givava a munamadi. Ezɨ dɨpenir kam dɨpɨriaghrɨzir puvatɨ. Dɨpenir kam me dagɨam gisɨn an ingari. Kamaghɨn amizɨ, a irɨzir puvatɨ. 26 Ezɨ gumazir manam nan akam baregha an gɨn zuir puvatɨ, a mati gumazir onganimɨn mɨn gigimɨn uan dɨpenim okore. 27 Ezɨ amozim izima aperiam otozɨma, amɨnir ekiam dɨpenir kam pamtem a givai. Bizir kaba dɨpenir kam gunabagha a munamadima, a irɨ. A guizbangɨra bar pazavɨra irɨ.” 28 Iesus mɨgɨrɨgɨar kabav mɨkemegha gɨvazɨma, gumazamizir avɨrir ekiam dɨgavir kuram gami. 29 Me fo, Iesus Judan arazibagh fozir gumaziba ami moghɨn mɨgeir puvatɨ. A gumazir ziar ekiam itir mamɨn mɨn men sure gami.

Copyright information for `MSY