Matthew 9

Iesus gumazir soroghafariba aremezim akɨrizɨ, a ua dera

(Mak 2:1-12 ko Luk 5:17-26)

Ezɨ Iesus ua bot inigha uamategha ongarir dadarir vongɨn itimɨn ghua uan nguibamɨn oto. Ezɨ me soroghafariba aremezir gumazir mam inigha a bagha izi. Gumazir kam akuriamɨn iti. Ezɨ Iesus men garima, me nɨghnɨzir gavgavim itima, a kamaghɨn arɨmariar gumazir kam mɨgei, “Nan borim, nɨn navim bar amɨragh ikɨ. Kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada.” Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazir maba Iesusɨn mɨgɨrɨgɨar kam baregha kamagh uariv gia ghaze, “Gumazir kam Godɨn danganim inigha kamaghɨn mɨgei.”

Ezɨ Iesus men nɨghnɨzibagh fogha gɨvagha kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha nɨghnɨzir kurar kaba uan navir averiabar dagh ami? Kɨ akar manam mɨkɨmam? Pura gumazir kɨnitam kamaghɨn a mɨkɨm suam, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada. Egh uaghan gumazir kɨnitam kamaghɨn a mɨkɨman kogham, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh mangɨ, egh ua deragh. Eghtɨ kɨ ia kamaghɨn foghasa kɨ ifonge, Gumazibar Otarim, a nguazir kamɨn arazir kuraba gɨn amangamin gavgavim iti.” Iesus kamaghɨn mɨkemegha soroghafariba aremezir gumazimɨn gara kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh uan dɨpenimɨn mangɨ!” Ezɨ gumazir kam dɨkavigha uan dɨpenimɨn ghu. Ezɨma gumazamiziba arazir kamɨn ganigha bar dɨgavir kuram gami. Egha me Godɨn ziam fa ghaze, “Godra gavgavir kam isa gumazibagh anɨdi.”

Iesus Matyun diazɨ, an an gɨn zui

(Mak 2:13-17 ko Luk 5:27-32)

Ezɨ Iesus danganir kam ategha ghua garima, gumazir mam dagɨaba isir dɨpenimɨn aperaghav iti. An ziam Matyu. Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ nan gɨn izɨ.” Ezɨma Matyu dɨkavigha an gɨn zui.

10 Ezɨ Iesus dɨpenimɨn ikiava apima, gumazir dagɨaba isiba ko gumazir arazir kurabagha amir avɨriba, me iza Iesus ko an suren gumaziba ko api.
(9:10) Matyu osirava mɨgɨrɨgɨar kam abɨzir puvatɨ. Me ti tinan dɨpenimɨn api? Avɨrir ekiam ghaze, ti Matyun dɨpenim (Mak 2:15) Marazi ghaze Iesusɨn dɨpenim.
11 Ezɨ Farisiba kamaghɨn gara Iesusɨn suren gumazibar azai, “Ian Tisa, a tizim bagha dagɨaba isir gumaziba ko arazir kurabagh amir gumaziba koma api?”
(9:11) Farisiba bar akar gavgavir avɨribagh amigha dar gɨn zui. Egha ghaze, gumazir manam men mɨgɨrɨgɨabar gɨn zuir puvatɨ, egha arazir kuram gami, kamaghɨn me Godɨn damazimɨn mɨze. Egh gumazir igharazitam gumazir kam ko ikegham, a uaghan Godɨn damazimɨn mɨze. Farisiba uaghan ghaze, gumazir Romɨn gavman bagha dagɨaba isiba, me zurara Romɨn itir darazi ko iti, kamaghɨn me Godɨn damazimɨn mɨze.


12 Ezɨ Iesus mɨgɨrɨgɨar kam baregha kamaghɨn me mɨgei, “Arɨmariaba puvatɨzir gumaziba, dokta bagha zuir puvatɨ. Gumazir arɨmariaba itibara, me dokta bagha zui. 13 Ia mangɨ, Godɨn Akɨnafarir osizirim da fofozim inigh. Kɨ ia ofa gamir arazibagh ifongezir puvatɨ. Nan ifongiamra kara, ia arazir aghuibar gumazir igharazibar amu.” Egha Iesus ua me mɨgɨa ghaze, “Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumaziba bagha izezir puvatɨ. Kɨ gumazamizir arazir kurabagh amibar dɨmasa ize!”

Iesus dagheba ataghrazir arazim mɨgei

(Mak 2:18-22 ko Luk 5:33-39)

14 Ezɨ Jon Gumaziba Ruer Gumazimɨn suren gumaziba iza, kamaghɨn Iesusɨn azai, “Manmaghɨn amizɨ, e ko Farisiba, e God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrazima, nɨn suren gumaziba dagheba ataghrazir puvatɨ?” 15 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia nɨghnɨgh. Gumazitam amuimɨn ikɨsɨ damu, uan adarazi ko ikɨtɨma, me ti amughamugh, dagheba ataghraghan kogham. Puvatɨ. Me dagheba ataghrazir dughiam iti. Gumazitaba gɨn izɨ, gumazir kamɨn aku mangɨtɨ, a me ategham, eghtɨ dughiar kamɨn me dagheba ataghragham.

16 “Gumazitam inir avɨzir igiatam inigha korotiar ghuritam porogha a isamizir puvatɨ. A kamagh damigh gɨn korotiar kam rueghtɨma, inir avɨzir korotiar bɨbɨzim apɨrizim akuvaghɨva korotiar ghurim bar anebigham. 17 Eghtɨ gumazitam wainɨn igiam inigh, a isɨva asɨzir inir mɨsevir ghuritam agurighan kogham. A kamaghɨn damightɨma, wainɨn dɨpam gɨn buva anangva asɨzir inir ghurir kam abightɨ, wainɨn dɨpam nguazim giregham. Eghtɨ wain ko asɨzir inim vɨrara ikuvigham. Kamaghɨn me wainɨn igiam isa asɨzir inir igiabaram azui, eghtɨ aning vɨrara deraghvɨra ikiam.”
(9:17) Judaba asɨzir memeba mɨsoghava dar iniba isava dar dɨpav kɨvɨzibagh ami, egh me da inigh wainɨn dɨpabar aghuam. Wainɨn ovɨziba, me igiamra da mɨrmɨrighɨva, da isɨva wainɨn mɨsevibar aghuam, egh aneteghtɨ a dughiatabar ikegham. Egh wain, onganim itir dɨpamɨn otogham. Wain memen inir kamɨn aven ikɨ buv mangɨ, egh memen inir ghurim abigham. Me wainɨn mɨsevir bar igiam a gurightɨ, wain deravɨra ikɨ, egh inir igiam abighan kogham.


Iesus guivir aremezim gamizɨ, a ua dɨkafi. Egha uaghan amizir mamɨn arɨmariam agɨfa

(Mak 5:22-43 ko Luk 8:41-56)

18 Ezɨ Iesus Jonɨn suren gumaziba ko mɨgɨavɨra itima, gumazir dapanir ekiar mam iza Iesusɨn boroghɨn tevemning apɨrigha kamaghɨn a mɨgei, “Nan guivim datɨrɨghrama areme, ezɨ nɨ izɨ uan dafarim a datɨghtɨma a ua dɨkavigham.” 19 Ezɨ Iesus dɨkavigha an gɨn zuima, an suren gumaziba a ko zui.

20 Ezɨma amizir mam, a 12 plan azenibar, zurara ghuzim bati. Amizir kam Iesusɨn gɨrakɨrangɨn iza an korotiar avɨzimɨn suira. 21 A kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “Kɨ ti an korotiar avɨzimɨn suiraghtɨ, nan arɨmariam ti gɨvagham.” 22 Ezɨ Iesus ragha an gara a mɨgɨa ghaze, “Nan guivim, nɨ navim bar amɨragh ikɨ. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan iti, kamaghɨn, nɨn arɨmariam gɨfa.” Dughiar kamra, amizir kamɨn arɨmariam gɨfa.

23 Ezɨ Iesus ghua gumazir dapanir ekiar kamɨn dɨpenimɨn otogha gari, amiziba ko gumaziba azia iti. Gumazir maba sɨghabagh ivima, gumazamiziba azia nɨgɨnir ekiam gami. 24 Ezɨ Iesus me batogha me mɨgɨa ghaze, “Ia dɨkavigh mangɨ. Guivim aremezir puvatɨ. An akui.” A kamaghɨn mɨgeima, me a dɨpofi. 25 A me batoghezɨ, me azenan ghuezɨma, Iesus aven ghua guivimɨn dafarimɨn suirazɨma, a dɨkafi. 26 Ezɨ Iesus amizir bizir kamɨn eghaghanim nguibaba bar dar ghu.

Iesus gumazir damazir okavɨrɨzir pumuning, ko gumazir mɨgeir puvatɨzir mam, me gamizɨ, me ua dera

27 Ezɨ Iesus danganir kam ategha zuima, gumazir damazir okavɨrɨzir pumuning an gɨn iza kamaghɨn an dei, “Nɨ Devitɨn Otarim, nɨ gan apangkufigh.”
(9:27) Judaba ghaze, Gumazir God ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezim, Atrivim Devitɨn ikɨzimɨn otivam. Gumazir damazir okavɨrɨzir kamning nɨghnɨzir gavgavim Iesus ikia ghaze, Israelba gumazir kamra mɨzuai. Kamaghɨn aning dia ghaze, “Devitɨn Otarim.”
28 A ghua dɨpenimɨn aven ghuzɨma, gumazir kamning a bagha izima, a kamaghɨn aningɨn azai. “Gua bizir kɨ damuamin kam, gua nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ?” Ezɨ aning ghaze, “Are, Ekiam ga nɨghnɨzir gavgavim an iti.” 29 Ezɨ Iesus uan dafarim isa aningɨn damazimning gatɨgha kamaghɨn mɨgei, “Gua nɨghnɨzir gavgavim iti. Kamaghɨn, gua ua gan.” 30 Ezɨ aningɨn damaziba kuiaghrezɨ, aning ua gari. Ezɨ Iesus aningɨn anogorogha aningɨn mɨgɨa ghaze, “Gua tong bizir gua batozir kam tavɨn mɨkɨman markɨ.” 31 Puvatɨ. Aning ghua Iesus amizir arazir aghuir kamɨn gun bar distrighɨn kamɨn itir gumazamizibav keme.

32 Gumazir kamning Iesus ategha zuima, gumazamiziba mɨgeir puvatɨzir gumazir mam inigha, Iesus bagha izi. Gumazir kam, duar kuraba a gapasa. 33 Ezɨ Iesus an duar kuraba batoghezɨma, gumazir kam ua mɨgei. Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gamua ghaze, “Fomɨra, kantri Israelɨn aven, bizir kamagh garitam otozir puvatɨ.” 34 Ezɨ Farisiba ghaze, “A duar kurabar gumazir dapanimɨn gavgavimɨn duar kuraba batosi.”

Iesus ingangarim isa uan suren gumazibagh anɨdi.

(Sapta 9:35-10:42)

Iesus gumazamizibar apangkufi

35 Ezɨ Iesus nguibar ekiaba ko nguibar doziba bar dagh arua, men God ko mɨgeir dɨpenibar aven ghua, gumazamizibar sure gami. A God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akam me mɨgɨa men arɨmariaba ko osɨmtɨzir men namnabar itiba bar da gefi. 36 A gumazamizir avɨrir dafamɨn garima, men nɨghnɨziba tintinibar itima, me osɨmtɨzibar aven arua, mati sipsipba ghuaviba puvatɨzir moghɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, a bar men apangkufi. 37 Egha a uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Dagher bar avɨrim anigha gɨvagha azenimɨn iti. Ezɨ ingangarir gumazir da iniamin avɨriba puvatɨ. 38 Kamaghɨn, ia azenir kamɨn ghuavimɨn azangsɨghtɨ, a ingangarir gumaziba amangtɨma, me an azenimɨn mangɨ, dagheba iniam.”

Copyright information for `MSY