Philemon 1

Kɨ Pol, kɨ Krais Iesus bangɨn kalabusɨn iti, egha kɨ e uan aveghbuam Timoti ko, ga akɨnafarir kam nɨ Filemon bagha an osiri.

Nɨ en namakar aghuimra, egha e ko ingangarir vamɨram ami.
Copyright information for `MSY