Philippians 2

E bar navir vamɨra ikɨva egh igharaz darazi deravɨra me damuam

Krais ti ian naviba gavgavim dagh anɨdi? A ti bar ia gɨfuegha ia gamima ia navir amɨrɨzimɨn iti? Ia ti Godɨn Duam ko poroghav iti? Egha ia ti igharazi darazir apangkuvigha deravɨra me gami? Egh kamaghɨn, ia arazir aghuibar amu, eghtɨ nan agorogem bar izɨvagham. Ia bar nɨghnɨzir vamɨra ikɨ, egh igharaz darazigh ifongezir arazir vamɨran gɨn mangɨ. Ia bar navir vamɨra ikɨva bizir vamɨra bagh nɨghnɨgh. Ia uarira uarigh nɨghnɨghan kogham, egh uaghan ziar ekiaba inisɨ ingaran markɨ. Puvatɨ. Ia bar uari dɨkabɨragh, egh kamagh mɨkɨm suam, igharaz darazi ian pɨn iti. Ia uarira uan bizibara ganan markɨ. Puvatɨ. Ia uaghan vaghvagh gumazamizir igharazibar bizibar ganɨva egh men akurvagh.

Krais bar uabɨ dɨkabɨrazɨma, God a fe

Ia, nɨghnɨzir Krais Iesus suirazir kamra, ia uaghan nɨghnɨzir kamra suiraghtɨma a ian ikɨ. A guizbangɨra God, egha an arazir Godɨn mɨn itimɨn suighasa nɨghnɨzir puvatɨ. Bar puvatɨ. A uabɨ arazir kam bar anetegha, egha pura ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn oto. A nguazir kamɨn gumazimɨn otozɨ gumazamiziba an garima, a guizɨn gumazimɨn iti. Egha a uabɨ dɨkabɨragha egha Godɨn akam baragha bar an gɨn ghua dughiar an aremezim. Guizbangɨra a gumazir bar kuramɨn mɨrara, a ter ighuvimɨn areme. Ezɨ bizir kam bagha God Iesus fegha a isa bar pɨn anetɨ. Egha God ziar bar aghuir mam a ganɨngi, ezɨ ziar kam a bar ziabagh afira. 10 God kamaghɨn ifonge, Godɨn nguibamɨn itiba ko nguazir kamɨn itiba ko nguazimɨn apengan itiba, me bar moghɨra Iesusɨn damazimɨn uan tevibar pɨrighɨva egh an apengan ikɨva an ziam fam. 11 Egh me bar azenan an gun kamaghɨn mɨkɨm suam, “Krais Iesus, an Ekiam!” Eghɨva tuavir kamra, me ziar ekiam God en Afeziam danɨngam. God kamagh sua, ziar bar aghuir kam Iesus ganɨngi.

E angazangarimɨn mɨn gumazamizibar tongɨn ikiam

12 Kamaghɨn amizɨ, nan namakar aghuiba, ia zurara nan akaba barasi, ezɨ datɨrɨghɨn ia uaghan kamaghɨn damu. Ezɨ kɨ ia ko itir dughiamɨn ia orasi, dera. Kɨ datɨrɨghɨn ian saghon ti, kamaghɨn ia deravɨra nan akabar gɨn mangɨ. E fo, God ian akura, egha a ian navir averiabar ingaravɨra iti. Egha a uabɨ ian nɨghnɨziba fema ia a ifongezir arazibagh ami, ezɨ an arazir kabar amuasa gavgavim ia ganɨgavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, ia datɨrɨghɨn Godɨn atiatingɨva akongɨva egh puvɨra ingarɨva, egh akurvazir aghuir God ia bagha atɨzir kam, a iniam.

14 God kamaghɨn ifonge, ia an borir bar aghuibara ikiam, egh arazir kuratam ian puvatɨghtɨ, ia navir averiabar aven bar zuegham. Egh ia akar angamra itimɨn suiraghɨva, egh mati overiamɨn itir mɨkoveziba isia taghtasi moghɨn nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn ikiam. Kar gumazamizir arazir aghuiba ategha arazir kurabagh amiba. Kamagh sua bizir ia bar amiba, ia nɨmɨra ikɨ dar amu. Ia akar avɨribav kɨmɨva egh akabar uariv soghan markɨ. Ia kamaghɨn damigham, Krais Ua Izamin Dughiamɨn, kɨ ian araziba bagh bar akuegham. Egh kɨ kamaghɨn fogham, ingangarir dafar kɨ ian tongɨn amizir kaba, kɨ pura dagh amizir puvatɨ.

17 Ian nɨghnɨzir gavgavim, a mati ofan mam ia isa God ganɨdi. Kɨ foghan kogham, me ti na mɨsueghtɨ kɨ aremeghtɨ me nan ghuzim ingeghɨva wainɨn ofan mɨn a inighɨva ian ofan kam sarama a ingegham. Bizir kam otoghtɨ, kɨ bar akuegham. Kɨ guizbangɨra ia ko, e bar moghɨra bar akuegham. 18 Ezɨ kamaghɨra ia uaghan bar akongegh. Ia guizbangɨra na ko, e bar akuegham.

Pol Timoti amadaghtɨma a Filipain mangasa mɨgei

19 Ekiam Iesus a ifueghtɨma, kɨ zuamɨra Timoti amadaghtɨ a ia bagh izam. Kɨ ghaze, a ua izɨ ian gun na mɨkɨmam, eghtɨ nan navim bar deragham. Kamaghɨn, kɨ anemangasa. 20 Gumazir igharazitam Timotin mɨn amua na ko itir puvatɨ. A na ko navir vamɨra ikia egha zurara ian akurvaghamin tuavibagh nɨghnɨsi. 21 Ezɨ gumazir maba bar uan bizibara nɨghnɨsi, me Krais Iesusɨn ingangarim gɨnɨghnɨzir puvatɨ. 22 Ezɨ Timoti uan ingangarir aghuim ian akazɨ, ia a gɨfogha gɨfa. Ia kamaghɨn fo, an akar aghuimɨn ingangarimɨn nan akurvasi, mati borim uan afeziamɨn akurvasi. 23 Kamaghɨn amizɨ, kɨ tong mɨzuam egh ganigham, bizir tizimra na batogham. Eghtɨ kɨ foghɨva kɨ zuamɨra anemadaghtɨma a ia bagh mangɨgham. 24 Ezɨ nan nɨghnɨzir gavgavim kamakɨn, Ekiam tuavim atɨgham, eghtɨ dughiar ovezimɨn kɨ uaghan mangɨ ian ganam.

Pol Epafroditus Filipain anemangasa mɨgei

25 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, kɨ ti en aveghbuam Epafroditus amadaghtɨma a ia bagh izam. A na ko ingarava, egha uaghan nan akurvagha mɨsosi. Ia faragha, a nan akurvaghasa, ia anemadazɨ a ize. 26 A bar ian apangkuvigha egha ian ganasa bar ifonge. A fo, ia an arɨmariar akam baraki, ezɨ bizir kam a gamima a bar oseme. 27 Guizbangɨra, a faragha arɨa, egha atam aremeghai. Ezɨ God an apangkufi. Ezɨ kɨ fo, God osɨmtɨzir bar ekiam na avaraghan God aghua. Kamaghɨn amizɨ, God anarɨra apangkuvir puvatɨ, a uaghan nan apangkufi. Kamaghɨn an a gamizɨma a ua dera. 28 Ezɨ bizir kam bagha kɨ Epafroditus amangasa bar ifonge, eghtɨ ia an ganigh ua bar akuegham. Eghtɨ kɨ uaghan osemeghan kogham. 29 Kamaghɨn, ia Ekiamɨn ziamɨn Epafroditus inisɨ bar akongegh. A, ingangarir ia na bagh damuan koghamim, an a gami. Kamaghɨn, a Kraisɨn ingangarim gamuava egha atam areme. A deravɨra ikiasa uabɨ gɨnɨghnɨzir puvatɨ. Egha uan arɨmariam aduegha egha ingangarim gamuavɨra iti. Kamaghɨn amizɨma, ia ziar ekiam a danɨngɨva uaghan an mɨraram amir gumaziba sara ziar ekiam me danɨng.

Copyright information for `MSY