Philippians 3

Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim, a Godɨn damazimɨn dera

Nan adarasi, kɨ uan mɨgɨrɨgɨam a gɨvasa kamaghɨn ia mɨgei, ia Ekiam ko poroghav ikia, egh ia bar akongegh. Kɨ fo, kɨ faragh osirizir akaba, da ian akurvasi. Kamaghɨn, kɨ ua ia bagha akar kabara osiran amɨrazir puvatɨ.

Ia arazir kurabagh amir gumaziba bagh gan, me afiar atiabar mɨn arazir mɨzɨrɨzibagh ami. Gumazir kaba ghaze, e bar Israelɨn arazimɨn gɨn mangɨ uan mɨkarziba aghorɨva dagh asɨghasɨgham.
(3:2) Gumazir maba ti gumazamizibav mɨgɨa ghaze, dughiar me Kraisɨn anavɨn otozim, me Israelɨn arazibar gɨn mangɨva, gumaziba uan mɨkarzir mogomebar iniba aghoram. Pol bar gumazir kabar mɨgɨrɨgɨar kamɨn aghua, egha kamaghɨn Filipaiba deravɨra me bagh ganasa mɨgɨrɨgɨar gavgavim me ganɨngi.
Erara guizbangɨn mɨkarzibar aghorir arazimɨn gɨn zuir darasi. Me pu. Erara Godɨn Duamɨn akurvazimɨn uari isa God ganigha egha Krais Iesus ko poroghav ikia egha bar akonge. E fo, arazir gumaziba uan mɨkarzibar amiba, da tong men akuragham kogham, egh e nɨghnɨzir gavgavim dar itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, e fo, erara guizbangɨn mɨkarzibar aghorir arazimɨn gɨn zuir darasi.
(3:3) Fomɨra Israelba mɨkarzir mogomeba dar ghori, ezɨ arazir kam men akagha ghaze, me Godɨn adarazir otifi. Datɨrɨghɨn e mɨkarzir mogomebar ghorir puvatɨ. Akar kam, “mɨkarzibar aghorir arazimɨn gɨn zuir darasi,” an akar isɨn zuim ghaze, “me Godɨn adarasi.” Egha datɨrɨghɨn, guizbangɨn Godɨn adarasi, me Kraisɨn adarasi. Ezɨ akar kam, “guizbangɨn mɨkarzibar aghorir arazimɨn gɨn zuir darasi,” kar e Kraisɨn adarasi.
Ia oragh. Arazir gumaziba uan mɨkarzibar amiba, da en akurvaghtɨ, eghtɨ kamaghɨn kɨ uabɨ kɨ deravɨra ikiam. Gumazitam uan mɨkarzimɨn otivizir biziba bagh nɨghnɨghɨva nɨghnɨzir gavgavim dar ikɨtɨ, kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, nan otivizir biziba, an otivizir biziba bar dagh afira. Nan amebam na bate, ezɨ 7 plan dughiaba gɨvazɨ, me namba 8ɨn dughiamɨn nan mɨkarzir mogomem atu. Nan afeziam ko amebam, aning Israelɨn gumazim ko amizim, ezɨ kɨ Israelɨn gumazir mam. Kɨ Bejaminɨn adarazir gumazir mam. Kɨ Hibrun akam mɨgei, ezɨ nan inazafeziaba uakan. Egha kɨ Farisin gumazimra, egha Moses Osirizir Arazibar bar deravɨra dar gɨn zui. Kɨ fomɨra bar gavgavigha Godɨn ingangarim damuasa bar ifonge, kamaghɨn kɨ Kraisɨn adarazigh asɨghasɨgha egha mɨzazim me ganɨdi. Ezɨ gumaziba Moses Osirizir Arazibagh nɨghnɨghava, egha nan arazibar tuisɨghava, me fo, kɨ osɨmtɨzitam nan itir puvatɨ.

Kɨ fomɨra uan amir bizibagh nɨghnɨgha ghaze, kɨ ziar ekiam iti. Egha datɨrɨghɨn kɨ Kraisɨn tuavimɨn gɨn zui. Egha a na bagha amir bizibagh nɨghnɨgha ghaze, kɨ faragha amizir biziba, da bar pura biziba. Kɨ Judan bizibara mɨgeir pu. Puvatɨ. Kɨ Krais Iesus gɨfo a nan Ekiam, ezɨ kɨ fofozir kam gɨnɨghnɨgha ghaze, a guizbangɨn bizim, ezɨ nguazir kamɨn biziba bar pura mɨneziba. Kɨ Kraisra gɨn mangasa ifonge. Egha bizir igharaziba bar da ategha, egh kɨ Kraisɨn suiraghɨva, egh a ko bar porogh ikiam. Kɨ Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, gumazir aghuimɨn otivasa nɨghnɨzir pu. Puvatɨ. Kɨ tuavir igharazimɨn ghua Godɨn damazimɨn derazir gumazimɨn otogham, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir tuavim. E nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itima, God uabɨ ghaze, e an damazimɨn dera. 10 Ezɨ kɨ Krais bar a gɨfoghasa. Krais mozimɨn ua dɨkafi, egha a gavgavir ekiam iti, ezɨ kɨ an gavgavir kam gɨfoghasa. Egh kɨ a ko mɨzaziba isir arazimɨn aven ikiam. Egh kɨ, nɨghnɨzir a suiragha ikia ovengezir kamra, kɨ uaghan an suiraghasa. 11 Egha kamaghɨn kɨ nɨghnɨsi, God uaghan na damightɨ kɨ mozimɨn ua dɨkavighɨva angamra ikiam.

Pol ivezir aghuim iniasa pamten ivemari

12 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, kɨ Krais Iesusɨn arazim inigha gɨfa, egha kɨ gumazir aghuimɨn otogha gɨfa. Puvatɨ. Kɨ zurara ingangarir gavgavim gamua arazir kamɨn suisi, mati Krais nan suirazɨ moghɨn. 13 Nan adarasi, kɨ nɨghnɨsi, kɨ arazir kam tɨghar a iniam. Ezɨ kɨ nɨghnɨzir vamɨra iti, kɨ fomɨra itir biziba gɨn amadagh, egh gɨn na bativamin bizim inisɨ a bagh mɨghɨn ingaram. 14 Kamaghɨn kɨ ivemarim gɨvaz naghɨn otoghɨva egh ivezir aghuim iniasa, egha kɨ ivemaravɨra iti. Ivezir aghuir kam a kara. Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, God nan dia. Eghtɨ kɨ an Nguibamɨn mangɨva a ko bar deravɨra ikiam.

15 Eghtɨ e gumazir Kraisɨn arazibar gɨn ghua gumazir aruabar nɨghnɨziba itiba, e bar nɨghnɨzir kɨ gun mɨkemezir kamɨn gɨn mangam. Egh ia nɨghnɨzir igharazim ikɨtɨ, God ian nɨghnɨzir derazir puvatɨzir kam, ian akagham. 16 Ezɨ nɨghnɨzir aghuiba e da inigha gɨfa, e pamtemɨn dar suiragham. Bizir kam a bizir ekiam.

17 Nan adarasi, ia bar nan arazibar gɨn mangɨ. Egh ia bar deravɨra gumazir en arazibar gɨn zuibar arazibar gan, egh men arazir aghuibar gɨn mangɨ. 18 Ia fo, gumazir avɨriba Kraisɨn ter ighuvimɨn apanimɨn iti. Kɨ dughiar avɨriba men arazibar gun ia mɨkeme, egha datɨrɨghɨn ua ia mɨgei, egha teriba nan damaziba azui. 19 Me uan mɨkarzibar ifongiabar gɨn mangasa bar ifonge, ezɨ bizir kam mati men godɨn mɨn iti. Me aghumsɨzir arazibar amuasa bar akonge, egha zurara nguazir kamɨn bizibara nɨghnɨsi. Kamaghɨn, gumazir kaba helɨn mangɨtɨ God me gasɨgasɨgham. 20 Ezɨ eia, e Godɨn Nguibamɨn gumazamiziba. E, Ekiam Krais Iesus en Akurvazir Gumazim, a pɨn munagh ikegh izighrɨva uam e iniam, ezɨ e a baghavɨra mɨzuai. 21 Krais uan gavgavimɨn a bizibar amutɨ da bar an apengan ikiam. Egh gavgavir kamra an en mɨkarzir apengtɨzir oveavɨra itir kaba dar amightɨ, da mɨkarzir igiabagh avagham. Egh Kraisɨn mɨkarzir aghuir angazangarimɨn itimɨn mɨraram otogham.

Copyright information for `MSY