Philippians 4

E bar akueghɨva navir vamɨra ikɨva egh nɨghnɨzir aghuiba iniam

Kamaghɨn, nan adarasi, ia Ekiam ko poroghɨv ikɨ tuivigh gavgafigh. Kɨ uan navim isa ia ganɨngi! Kɨ ian saghon ikia, ia bagha puvɨra nɨghnɨsi! Kɨ ian arazir aghuibar gun igharaz darasiv gei! Egha kɨ ia bagha bar akonge, nan namakar aghuiba!

Kɨ ghaze, Yuodia ko Sintike, gua oragh. Gua vɨrara Ekiamɨn amizimning, gua navir vamɨra ikiasa, kamagh sua kɨ gua gakaghori. Ezɨ nɨ bar guizɨn na ko ingarir gumazim, kɨ nɨ mɨgei, nɨ amizir kamningɨn akuragh. Aning na ko, e akar aghuimɨn ingangarim ateri. Ezɨ Klemen ko, na ko ingarir gumazir maba, me uaghan e ko ingari. Gumazamizir kabar ziaba, akɨnafarir God gumazamizir ikɨrɨmɨrir zurara itim iniamin ziaba osirizim, da an aven iti.
(4:3) Akɨnafarir kam, Godɨn Nguibamɨn iti. Ezɨ God an aven gumazamizir a ua inizibar ziaba osiri. Gumazamizir kaba, me God ko an Nguibamɨn zurara ikiam.


Ia Ekiam ko porogh ikɨ egh zurara bar akongegh. Kɨ ua mɨgei, ia bar akongegh.

Ia gumazamiziba bar men asughasugh, eghtɨ me ian arazir aghuir kamɨn ganigh. Ia nɨghnɨgh, Ekiam roghɨra izi. Ia bizitam bagh nɨghnɨghɨv osɨman markɨ. Ia zurara uan osɨmtɨziba bagh God ko mɨkɨm. Ia God ko mɨkɨm a mɨnabɨva, egh a ian akurvaghsɨ ia an azang. Eghtɨ kamaghɨn God ia damutɨ ia navir amɨrɨzimɨn ikiam. Egh ia Krais Iesus ko poroghɨv deragh ikiam, eghtɨ tuavir kamɨn Godɨn navir amɨrɨzim deravɨra ian naviba ko nɨghnɨzibagh eghuvtɨ da bar deravɨra ikiam. God navir amɨrɨzir e ganɨngizir kam, a bar bizir aghuim, ezɨ navir amɨrɨzir kam gumazibar fofozim bar a gafira.

Nan adarasi, kɨ mɨgɨrɨgɨar abuananam ia mɨkɨmasa. Ia zurara arazir kabagh nɨghnɨgh: guizɨn araziba, arazir aghuariba, God ko gumazibar damazimɨn derazir araziba, arazir zuruziba, gumaziba ifongezir bizir diriba, arazir gumaziba gara bar akongeziba. Ia fo, arazir aghuir pɨn itiba ko arazir me gara feba, da iti. Arazir aghuir kabara, ia dagh nɨghnɨgh. Arazir kɨ ian sure gamizɨ ia foziba, ko nan mɨgɨrɨgɨar ia iniziba, ko nan akar ia oraghiziba, ko ia nan gari kɨ amir araziba, ia bar dar amu. Eghtɨ Godɨn navir amɨrizim e ganɨngizim, a ia ko ikiam.

Filipain gumazamiziba bizir aghuiba Pol bagha da amadazɨma a bar me mɨnaba

10 Dughiar ruarim gɨvazɨ, datɨrɨghɨn ia ua nan akurvaghasa nɨghnɨsi, ezɨ kamaghɨn kɨ Ekiam ko poroghav ikia a mɨnabava, bar akonge. Guizbangɨra, ia faragha na ginɨghnɨghavɨra ikiava, egha ia nan akurvaghamin tuaviba puvatɨ. 11 Kɨ bizitamɨn otevezir puvatɨgha egha mɨgɨrɨgɨar kam gamir pu. Puvatɨ. Bizir manatam na batoghtɨ, kɨ nɨghnɨzir avɨribar amuan kogham. Kɨ bizitam uam a iniamin nɨghnɨzim ategha, egha nɨmɨra ikia bar akongezir arazim gɨfos. 12 Kɨ onganarazibagh ami, o kɨ bizir avɨriba iti, kɨ pura nɨmɨra iti. Kɨ arazir pura nɨmɨra itimɨn fofozim a ini. Kɨ dagher avɨriba iti, o mɨtiriam nan azi, kɨ bizir avɨriba iti, o biziba puvatɨ, bizir kaba mar na bativ, ezɨ kɨ navir amɨrɨzim sara zurara nɨmɨra iti. 13 Krais zurara gavgavim na ganɨdi, ezɨ an akurvazimɨn kɨ biziba bar dar amuamin gavgavim iti.

14 Ezɨ ia na ko nan osɨmtɨzim aterasa nɨghnɨsi, egha ia arazir aghuir kam gami. Ezɨ kamaghɨn kɨ ia nan akurazir arazim bagha bar akonge. 15 Ezɨ ia Filipain gumazamiziba, ia uari kamaghɨn fo, dughiar kɨ faragha akar aghuim akuribar, kɨ Masedonian Provins ataki, dughiar kamɨn siosɨn igharazitam dagɨaba na ganɨga, nan akurazir puvatɨ. Ia uarira arazir kam gami. 16 Dughiar kɨ Teselonikan itim, kɨ biziba puvatɨzɨ, ia dughiar mabar nan akurvasi. 17 Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, kɨ bizir aghuiba ia na danɨngasa kɨ ian azangsɨsi. Puvatɨ. Kɨ ian arazir aghuim mangvɨra ikiasa, kɨ ifonge. Eghtɨ God ivezir aghuim ia danɨngam. 18 Ezɨ akɨnafarir kamɨn aven, kɨ ia na gamizir biziba bagha ia mɨnabi. Ia na bagha biziba inigha Epafroditusɨn dafarim gatɨzɨ a da inigha izezɨ kɨ da ini. Egha datɨrɨghɨn kɨ bizitam otevezir puvatɨ, kɨ mong bar izɨfa. Ia na ganɨngizir biziba, da mati mughuriar aghuim zuir ofa ia God ganɨdi. God ofan kamɨn gara a gifuegha bar akonge. 19 Nan God a bizir avɨriba bar iti. Egh ia otevezir biziba, a bar dar ganɨva, egh Krais Iesusɨn ingangarir amizimɨn tuavimɨn, a uan bizir aghuibar avɨrimɨn amodoghɨn, a biziba isɨ ia danɨngam.

20 God, a God en Afeziam, ezɨ e an ziam zurara a fɨ mamaghɨra ikiam. Bar guizbangɨra!

Pol Filipain gumazamizibav gɨa ghaze, Afeziam ia ko ikɨ.

21 Eghtɨ, Godɨn gumazamizir Krais Iesus ko poroghav itiba, ia me vaghvagh kamaghɨn me mɨkɨmam, Pol ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. En aveghbuar na ko itiba, me ia bagha akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 22 Kagh itir Godɨn gumazamiziba bar, me ia mɨgɨa ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Atirivim Sisarɨn dɨpenimɨn aven ingarir darazi, me akar kam ia danɨngasa mɨghɨgha na mɨgei.

23 En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim vaghvagh ian duaba ko ikɨ.

Copyright information for `MSY