Revelation of John 1

Krais Iesus, nguibar 7 plan aven itir siosba bagha akaba amada

(Sapta 1-3)

Akar kam faragha modogha iti, ezɨ datɨrɨghɨn Krais Iesus a isa azenim gatɨ. God uan ingangarir gumaziba bizir zuamɨram otivamiba men akaghasa, egha kamaghɨn akar kam Iesusɨn aka. Ezɨ Iesus uan enselɨn mam anemadazɨma, kɨ Jon, an ingangarir gumazim, akam na danɨngasa ize, eghtɨ kɨ Iesusɨn ingangarir gumazir igharazibav kɨmam. Ezɨ kɨ Jon, kɨ bizir kaba bar dar ganigha gɨfa, egha Godɨn akam, a Krais Iesusɨn gun mɨgeir akam, kɨ aneghurigha an gun mɨgei, egha kɨ ghaze, akar kam a guizbangɨra.

Akar kam a Godɨn akam, a Godɨn ize, eghtɨ tina akar kam dɨpontɨma igharaz darazi oraghtɨ, gumazir kam bar akongegh. Eghtɨ gumazamiziba akar kam baraghɨva egh Godɨn akar kɨ osirizimɨn gɨn mangɨva, me uaghan bar akongegh. Dughiam otivasava amima, God damuasa mɨkemezir biziba an adar amuam. Kamaghɨn, gumaziba akar kam dɨponam.

Jon nguibar 7 plan aven itir siosba bagha akam osiri

Kɨ Jon, kɨ ia gumazamizir 7 plan siosɨn Esian Provinsɨn itiba, ia bagha akar kam osiri.

Godɨn datɨrɨghɨn ikia, fomɨra ikia, egh gɨn uamategh izamim, Godɨn kamra navir amɨrɨzim ia danɨngɨva, egh ian apangkuv. Eghtɨ 7 plan duar aghuir Godɨn ingangarim gamua an atrivir dabirabimɨn guamɨn itiba, da uaghan ian apangkuvigh egh navir amɨrɨzim ia danɨng.
Krais Iesus, a gumazir Godɨn akaba guizbangɨra dav geim. Egha a gumazir bar uabɨra faragha ovevemɨn ua dɨkavizim. Egha a nguazimɨn atriviba bar men ekiam. A uaghan ian apangkuv egh navir amɨrɨzim ia danɨng.

A bar e gifonge, egha a uabɨ uan ghuzimɨn a en arazir kuraba agɨvazɨ e fɨriaghɨre.
An e gamizɨma e atrivimɨn ofa gamir gumazibar itima, ezɨ God e gativazɨ e Godɨn ingangarim gami, God Iesusɨn afeziam. Zurazurara Krais ziar ekiam ikɨva egh biziba bar dar ganamin gavgavim ikɨ. Guizbangɨra.

Ia gan, a ghuariabar tongɨn izaghirasava ami,
eghtɨ gumaziba bar uari uan damazibar an ganam.
Gumazir a giniviziba, me bar uaghan an ganam.
Eghtɨ nguazir kamɨn kantriba bar, dar gumazamiziba a gɨnɨghnɨgh egh azi naviba bar me basemegham.
Are, bizir kam otivam. Guizbangɨra.

Gavgaviba bar itir Godɨn Ekiam kamaghɨn mɨgei, “Kɨrara kɨ faraghavɨra ikia, egh bar gɨn ikɨva abuan ikɨvɨra ikiam.” Kar Godɨn kamnangra, datɨrɨghɨn ikia, fomɨra ikia, egh gɨn uamategh izam.

Jon Kraisɨn gani

Kɨ Jon, kɨ ian aveghbuar mam. Kɨ ia ko, e Kraisɨn adarasi. Kɨ ia ko porogha, mɨzaziba isa, egha ia ko God Bizibagh Ativir Dughiamɨn aven ikia Godɨn apengan iti. Egha ia ko porogha osɨmtɨziba atera tugha gavgafi. Kɨ Godɨn akam akura, egha Iesusɨn gun mɨgeir akam, kɨ an eghurigha an gun mɨgɨa ghaze, akar kam a guizbangɨra. Kamaghɨn amizɨ me na batuegha na isa Patmosɨn Arighatɨzimɨn na atɨ.
(1:9) Dughiar gumaziba arazir kurar Romba aghuazibagh amima, me me isɨ kalabus darɨghasa. Egha dughiar mabar me me amadima, me arighatɨzibar ghua iti. Patmos a uaghan kalabuziabar arighatɨzir kabar mam.
10 Ekiamɨn dughiamɨn, Godɨn Duam na gizɨvagha pamten nan ingari, ezɨ nan gɨrakɨrangɨn kɨ tiarir mam barazi a sɨghamɨn mɨn pamten kamaghɨn dei. 11 Tiarir kam kamaghɨn mɨgei, “Bizir nɨ garir kaba bar, nɨ akɨnafarimɨn da osirigh, egh 7 plan siosba bagh da amangigh. Siosɨn Efesusɨn nguibamɨn itim, ko Smernan nguibamɨn itim, ko Pergamum ko Taiataira ko Sardis ko Filadelfia ko Laodisian nguibamɨn itiba.”

12 Ezɨ kɨ gumazir na mɨgeimɨn ganasa egha ragha gari, lamɨn golɨn 7 pla iti. 13 Ezɨ kɨ gumazir mamɨn garima, a lambar tongɨn tughav iti. A Gumazibar Borimɨn mɨn gari. A korotiar ruarim aruzɨma an an sueba avara, ezɨ a golɨn letiam uan evarim amɨghɨrɨ. 14 An dapanarɨzim bar ghurghurigha mati, sipsipɨn arɨzimɨn mɨn gara, egha mati ghuariar ghurghurim. Ezɨ an damazimning mati avir mɨzariar gavgavimɨn mɨn pamtem isi. 15 An suemning mati bras, me avir ekiamɨn a tuazɨ, a isia dafozɨ moghɨn gari. Ezɨ kɨ an tiarim barazi, a mati dɨpar ekiam afora nɨdi. 16 A 7 plan mɨkoveziba uan agharir guvimɨn dar suira. Ezɨ mɨdorozir sabar mam ghumtɨzir pumuning ikia bar ghumi, an an akamɨn ikegha azenimɨn ize. Ezɨ an guam aruer angazangarir gavgavimɨn mɨn pamten taghtasi.

17 Kɨ an ganigha an suemningɨn boroghɨn irɨgha, gumazir ovengezimɨn mɨn iti. Ezɨ a uan agharir guvimɨn na gisɨn atɨgha, egha kamagh mɨgei, “Nɨ atiatingan markɨ. Kɨ gumazir faraghavɨra ikia, egh bar gɨn ikɨva, egh abuan ikɨvɨra ikiam. 18 Egha kɨ gumazir angamra itim. Fomɨra kɨ areme. Datɨrɨghɨn nɨ gan, kɨ zurara angamra ikɨvɨra ikiam. Kɨ Ovevemɨn ki, koma Gumaziba Ovia Ghua Itir Nguibamɨn ki, kɨ aningɨn suiragha aningɨn ganamin gavgavim iti.

19 “Kamaghɨn amizɨ, nɨ bizir nɨ ganizir kabar akaba osirigh, bizir datɨrɨghɨn itiba ko bizir gɨn otivamiba. 20 Nɨ 7 plan mɨkovezir nan agharir guvimɨn itiba ko 7 plan golɨn lambar ganigha gɨfa. Da mati akar mogomem, ezɨ an mɨngarim kamakɨn: 7 plan mɨkoveziba, da siosɨn 7 plan garir enselba. Ezɨ 7 plan lamba, da uari siosɨn 7 pla.”

Copyright information for `MSY