Revelation of John 10

Ensel akɨnafarir rɨghizim Jon ganɨngizɨ ananepi

Ezɨ kɨ garima enselɨn gavgavir igharazir mam Godɨn Nguibam ategha izaghiri. A ghuariam korotiamɨn mɨn aneru, ezɨ akianir mam an dapanim gisɨn iti. An guam aruemɨn mɨn isi, ezɨ an suemning dɨpenir akɨnimningɨn mɨn gara egha avimɨn mɨn isi. Enselɨn kam akɨnafarir rɨghizir muziarim uan dafarimɨn an suira, ezɨ akɨnafarim oneaghrɨgha iti. Egha a uan suer guvim ongarim gasara, egha suer kɨriam nguazim gasara. Egha a bar pamten laionɨn mɨn itiarim akara dia mɨgei. A diagha gɨvazɨma, 7 plan arariba dagarvagha egha an akam ikara. Egha 7 plan ararir kaba dagarvegha gɨvazɨma, ezɨ kɨ akar me mɨkemeziba osirasa. Ezɨ Godɨn Nguibamɨn kɨ gumazir mamɨn dɨmdiam barazima, a kamaghɨn mɨgei, “7 plan ararir dagarvaghizibar akam, nɨ uan nɨghnɨzimɨn anetɨghtɨma a ikɨ. Nɨ an osiran markɨ.”

Enselɨn kɨ ganizir kam an ongarim ko nguazimɨn tughav ikia, uan agharir guvim overiamɨn pɨn a fe. Egha ghaze, “Godɨn zurara itimɨn ziamɨn kɨ guizbangɨra mɨgei. Godɨn kam, an overiam ko bizir an itibar ingarigha egha nguazim ko an itir bizibar ingarigha, ongarim ko an itir bizibar ingari. Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨgei, dughiam datɨrɨghɨn gɨvasava ami. God uam orarkian kogham. Bar puvatɨ. Bizir God damuasava amim an akam modoghav iti. Eghtɨ Enselɨn namba 7 sɨgham givitɨma, dughiar kamra bizir modoghav itim guizbangɨram otogham. Kar, akar aghuir a fomɨra uan ingangarir gumazibagh anɨngizim, me an akam inigha izir gumaziba.”

Ezɨ gumazir kɨ Godɨn Nguibamɨn faragha oraghizim, a ua kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ mangɨ enselɨn ongarim ko nguazimɨn tughav itimɨn dafarimɨn akɨnafarir rɨghizir oneghav itim inigh.”

Ezɨ kɨ ensel bagha ghua kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ akɨnafarir rɨghizir muziarir kam na danɨngigh.” Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ a inighɨva, aneremɨ. A nɨn navimɨn aven nɨ mɨsogham. Egh nɨn akamɨn an hanin mɨn bar sɨngigham.” 10 A mɨkemegha gɨvazɨma, kɨ akɨnafarir rɨghizir muziarim an dafarimɨn a inighava anepi. Ezɨ nan akamɨn a hanin mɨn bar sɨngi. Kɨ anemegha gɨvazɨma, a nan navimɨn aven na mɨsosi. 11 Ezɨ me kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ ua God da izezir akamɨn gun mɨkɨm. Akar kamɨn, mɨkarzir igharagha garir avɨriba ko kantrin avɨriba ko nguibabar akar avɨriba ko atrivir avɨriba, bizir me bativamiba nɨ dar me mɨkɨm.”

Copyright information for `MSY