Revelation of John 11

Godɨn akam inigha izir gumazir pumuning

Egha me aghorir bizibar abarim na ganɨngi, an aghorir suiagharuimɨn mɨn gari, egha me kamagh na mɨgei, “Nɨ dɨkavigh Godɨn Dɨpenim ko ofa gamir danganimɨn apan. Egh nɨ dɨpenir kamɨn Godɨn ziam fer gumazamizibar dɨbobonim dɨpon. Egh nɨ Godɨn Dɨpenim okarizir danganir dɨvazir ekiamɨn aven itim, an apanan markɨ. God Kantrin Igharazibar Gumaziba danganir uari akuvir kam me ganɨngi. Eghtɨ marazi izɨ Jerusalem dɨkɨ mangɨ 42 plan iakɨnibar tugham. Kamaghɨn, nɨ anetakigh.
(11:2) Akar Mogomem 11:2ɨn faragha itir akam, nɨ Aposelbar Ingangaribar 21:30ɨn gan. Akar Mogomem 11:2ɨn akar igharazir kam, 42 plan iakɨniba, da 1,260 plan dughiaba, o 3 plan azeniba gɨvazɨma uam akuam. Da 42 plan iakɨniba ko magh ghue. Nɨ Daniel 7:25 ko 12:7ɨn gan. Nɨ akar Kantrin Igharazibar Gumaziba Jerusalem dɨkabɨrazimɨn gansɨva Luk 21:24ɨn gan.
Eghtɨ kɨ uan akamɨn gun mɨkɨmamin gumazir pumuning amadagh gavgavim aning danightɨma, aning izɨ nan akam inigh mangam. Aning osɨmtɨzir korotiabar aghuighɨva, egh nan akam kun mangɨva, 1,260 plan dughiabar tugham.”

Gumazir kamning mati olivɨn temer pumuning ko lamɨn pumuning nguazir kamɨn Ekiamɨn guamɨn tughav iti.
(11:4) Nɨ Sekaraia 4:1-5, ko 4:10-14, ko Akar Mogomem 1:12ɨn gan.
Eghtɨ gumazitam arazir kurabar aning damusɨ, damutɨ, avim aningɨn akamningɨn otogh egh aningɨn apaniba, bar men isigh me gasɨghasigham. Kamaghɨn, gumazir manam arazir kuramɨn aning damusɨ, egh an ovegham. Aning gavgavir overiamɨn aneghoroghamim iti, eghtɨ aning Godɨn akamɨn gun mɨgeir dughiamɨn, aning mɨkɨmtɨ, amozim dughiar kamɨn izan kogham. Eghtɨ aning gavgavir dɨpabar amutɨ da bar ghuzimɨn otivamim iti. Egha uaghan gavgavir nguazimɨn gumazamiziba bizir kurar igharazibar amutɨ da me gasɨghasɨghamim iti. Dughiar kamɨn, aning bizir kabara amutɨ da aning ifongezɨ moghɨn otivam.

Aning Godɨn akamɨn gun mɨgeir ingangarim gɨvaghtɨ mozir torir bar konezimɨn itir asɨzir atiam, a torim ategh anangam. Egh an aning ko mɨsoghɨva, egh aning abɨragh aning mɨsueghtɨ aning aremegham. Eghtɨ aningɨn kuamning nguibar ekiar kamɨn tuavir ekiamɨn irɨghɨv ikiam. E akar isɨn zuimɨn a dɨbora ghaze, Sodom o Isip. Nguibar kamra me fomɨra gumazir kamningɨn Ekiam tememɨn a gafugha a mɨsoghezɨ an ovenge. Gumazamizir mɨkarzir igharagha gariba, men marazi, ko anababar dar gumazamizir maba ko nguibabar akaba bar dar gumazamizir maba ko kantriba bar dar gumazamiziba, men marazi, me dughiar 3 pla ko akuamɨn aningɨn kuamningɨn ganam. Egh aningɨn kuamning mozim daghuan anogoregham. 10 Nguazimɨn gumazamiziba kamaghɨn mɨkɨm suam, Godɨn akam inigha izir gumazir kamning nguazimɨn gumazamiziba mɨzazir bar kuram me ganɨngi. Kamaghɨn, me aningɨn ovevem bar a gifuegham, egh bar ighiabar amu, egh damɨva egh uan namakaba bizir aghuiba me danɨngam.

11 Ezɨ 3 plan dughiaba ko dughiar akuar kam gɨvazɨ, God uam aning gamizɨma, aning ua dɨkavigha tughav iti, ezɨ gumazir aning ganiziba bar atiatingi. 12 Ezɨ aning orazi tiarir mam Godɨn Nguibamɨn kamaghɨn aning mɨgei, “Gua kagh anang.” Ezɨ aningɨn apaniba garavɨra itima, aning Godɨn Nguibamɨn ghuavanabo.

13 Ezɨ dughiar kamra mɨkɨmkɨzir dafam otozɨ, God nguibar ekiamɨn dɨpeniba 10 plan okuruabar tuiragha, okuruar mam bar ikufi. Ezɨ 7,000 plan gumazamiziba ariaghɨre, ezɨ ariaghrezir puvatɨziba ikiava bar atiatigha Godɨn uan Nguibamɨn itimɨn ziam fe.

14 Iavzika, ia orakigh! Osɨmtɨzir bar ekiar namba 2, a gɨfa. Ezɨ osɨmtɨzir bar ekiar namba 3, an otivasa bar roghɨra izi.

Enselɨn namba 7 uan sɨgham givi

15 Ezɨ enselɨn namba 7 uan sɨgham givima, Godɨn Nguibamɨn itir darazi tiariba akara ghaze,

“En Ekiam ko an Gumazir a Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezim,
aning datɨrɨghɨn nguazir kam gativagha an gari.
Egh aning atrivimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.”
(11:15) Grighɨn akamɨn, Gumazir God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezim, me kamagh a dɨbora ghaze, Krais.

16 Ezɨ 24 plan gumazir dapanir Godɨn guamɨn uan atrivir dabirabibagh apiaziba, me tevir akuriba apɨrigha uan guaba nguazim mɨsuegha Godɨn ziam fe. 17 Egha mɨgei,

“Ekiam, nɨ Godɨn bar gavgavim itim.
Nɨ bar fomɨra ikia egha iza datɨrɨghɨn uaghan iti.
Nɨ uan gavgavir ekiam inigha egha datɨrɨghɨn atrivimɨn iti.
Kamagh amizɨ, e nɨ mɨnabi.
18 Kantrin Igharazibar Gumaziba bar puvɨram atari,
ezɨ nɨn anɨngagharim otogha gɨfa.
God gumazamizir ovengeziba tuisɨghamin dughiam, otogha gɨfa.
Kar dughiar nɨn ingangarir gumazir nɨn akam inigha izeziba,
me uan ivezir aghuim iniamim.
Gumazamizir nɨn atiatia egha nɨn ziamɨn apengan itiba,
gumazamizir ziaba itiba ko ziaba puvatɨziba uakan.
Eghtɨ gumazamizir nguazimɨn itir gumazibagh asɨghasɨziba,
God uaghan me gasɨghasɨgham.”

19 24plan gumazir dapaniba mɨkemegha gɨvazɨma, Godɨn Dɨpenir an nguibamɨn itim kuiaghrɨzɨma, me garima Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim itir Boksiam Godɨn Dɨpenimɨn aven iti. Ezɨ overiamɨn onɨmariba taghtagha tintinibar zuima, nɨgɨnir dafam otozɨ, arariba dagarvasi, ezɨ mɨkɨmkɨzim otozɨ amozir ofɨzir ekiar dagɨabar mɨn gariba iri.

Copyright information for `MSY