Revelation of John 14

Sipsipɨn nguzimɨn gumazamiziba ighiar igiam gami

Ezɨ kɨ ua gari, sipsipɨn nguzim Sionɨn Mɨghsɨamɨn tughav iti. Ezɨ 144,000ɨn gumazamiziba a ko tuivighav iti. Ezɨ sipsipɨn nguzimɨn ziam ko an afeziamɨn ziamɨn osizirim men guabar iti. Ezɨ kɨ orazi, tiarir mam Godɨn Nguibamɨn mɨgei, an mɨgɨrɨgɨaba, dɨpar ekiaba puvɨra nɨdi moghɨn nɨga, egha arariba dagarvazi moghɨn dagarvasi, gumaziba uan gitabav sozi moghɨn, pamten mɨgei. Egha 144,000ɨn gumazamiziba, me ikia Godɨn atrivir dabirabim ko 4 plan bizir angamra itiba ko gumazir dapaniba, me men guamɨn tuivighav ikia ighiar igiar mam gami. Me gumazamizir God ua ivezeziba, merara ighiar igiar kam gɨfo. Eghtɨ gumazir igharazitam ua ighiar igiar kam gɨfoghan kogham. Ezɨ gumazamizir 144,000ɨn kaba amizitaba isa da ko akua egha arazir kuratam gamigha Godɨn damazimɨn mɨzezir puvatɨ. Me bar zuegha iti. Me sipsipɨn nguzim aruir daroribar gara darara gɨn zui. God nguazimɨn gumazamizibar tongɨn 144,000 plan gumazamizir kabanagh ua me givese. Ezɨ me, God ko sipsipɨn nguzim uari bagha faraghavɨra inabazir gumazamizibara. Eghtɨ me aningɨn adarazir mɨn ikiam.
(14:4) Vezɨn kam, Grighɨn akam guizbangɨra ghaze, me gumazamiziba uari ko akuir arazim gamizir puvatɨ. Ezɨ fofozir gumazir avɨrim ghaze, a gumazamizir deravɨra God ifongezir arazibar gɨn zuimɨn akar isɨn zuim mɨgei. Me arazir kurar guar avɨribagh amizir puvatɨ.
Men akatoribar ifavaritam otozir puvatɨ. Ezɨ gumazitam akatam me gasir puvatɨ.

Enselɨn 3 pla akam akuri

Ezɨ kɨ enselɨn igharazimɨn garima an overiamɨn pɨn mɨghegha zui. A nguazimɨn itir gumazamiziba bar, gumazamizir kantriba bar dar itiba ko, anababa bar ko, nguibabar akaba bar ko, mɨkarzir igharagha gariba bar, me bagha zurara itir akar aghuim akunasa mɨghegha zui. Egha a pamten kamaghɨn mɨgei, “God gumazamizibar arazibar tuisɨghamin dughiam bar roghɨra ize. Kamaghɨn amizɨ, ia Godɨn atiating, egh ziar ekiam a danɨng. Ia, overiam ko nguazim ko ongarim ko nguazimɨn aven ivemarir dɨpabar ingarizir God, an ziam fɨ.”

Ezɨ enselɨn an gɨrara irir mam iza ghaze, “Babilonɨn Nguibar Ekiam bar ikufi. Guizbangɨra a ikuvigha gɨvazɨ gumazitam an itir puvatɨ. Babilonɨn Nguibar Ekiar kamra gumazamizibagh amizɨ, me a ko arazir uari bakɨa akuir arazir kurar gavgavibagh ami, mati me wainɨn gavgavim me ganɨngizɨ, me aneme.”
(14:8) Babilonɨn nguibar ekiam fomɨra ikuvigha itima, Jon gɨn Akar Mogomemɨn akɨnafarir kam osiri. Kamaghɨn amizɨ, fofozir gumazir avɨrim ghaze, a guizbangɨra Babilonɨn mɨgeir puvatɨ. Me ghaze, a Babilon fomɨra amizir arazir kurabav gei, egh kantrin gavgavir igharaziba, arazibagh amuava egha Godɨn apanim gamizibar akar isɨn zuimɨn mɨgei. Ezɨ marazi ghaze, a Romɨn Kantri mɨgei. (Nɨ 1 Pita sapta 5:13ɨn gan.) Ezɨ marazi ghaze, ziar kam Babilon, a gumazamizir Kraisɨn sios ko an apanim gamiba.


Ezɨ enselɨn mɨkezim aningɨn gɨn iza egha pamten dia ghaze, “Gumazitam asɨzir atiar kam ko an marvir guam, aningɨn ziam fa, egha an namba uan guam o agharimɨn a iniva, 10 egh a uaghan wainɨn igharagha garim aneremam. Wainɨn kamnang, a Godɨn anɨngagharim. Eghtɨ God faragh wainɨn kam dɨpatam a gisɨn a ingeghtɨ an gavgavitaba gɨvaghan kogham. Bar puvatɨ. An anɨngagharir arazimɨn, arazir kuraba ikarvazir itarim gingeghtɨma gumazamizir kaba aneremam. Egha sipsipɨn nguzimɨn damazim ko Godɨn enselbar damazimɨn, gumazamizir kaba avim ko salfan dagɨar avimɨn mɨzazir ekiam iniam. 11 Ezɨ avir mɨzazim me ganɨdir kam, an mɨgharim pɨn ghuavanang mamaghɨra ikiam. Gumazamizir asɨzir atiam ko an marvir guamɨn ziam feba o an namba iniziba, dɨmagariba ko aruebar avughsan kogham.”

12 Eghtɨ arazir kaba otivtɨma, Godɨn gumazamiziba tugh gavgafigh. Me gumazamizir Godɨn akabar gɨn zuiba ko nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiavɨra itiba.

13 Ezɨ kɨ Godɨn Nguibamɨn tiarir mam barazi, a kamagh mɨgei, “Nɨ akam kamaghɨn an osirigh. Datɨrɨghɨn ikɨ mangɨ, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikia egh gɨn ovengamiba, me bar akongegh.” Ezɨ Godɨn Duam uaghan ghaze, “Bar guizbangɨra. Me amir ingangarir osɨmtɨzir kam ategh, egh mangɨ avughsɨ. Egh me pura mangan kogham. Puvatɨ. Arazir aghuir me amiziba men gɨn mangɨtɨ God kotiamɨn dar ganam. Kamagh amizɨ, me bar akongegh.”

God abuan gumazamiziba tuisɨghamin dughiamɨn akar isɨn zuim

14 Ezɨ kɨ gari, ghuariar ghurghurir mam iti, ezɨ gumazir mam gumazibar otarimɨn mɨn gara ghuariar ghurghurir kam gaperaghav iti. Ezɨ golɨn dapanir asuam an dapanimɨn iti, ezɨ an dafarimɨn a sabar ikɨzɨrɨzir bar ghumtɨzimɨn suira.
(14:14) Nɨ akar Daniel 7:13ɨn itimɨn gan.
15 Ezɨ enselɨn igharazir mam Godɨn Dɨpenimɨn ikegha iza, egha gumazir ghuariar ghurghurim gaperaghav itim, tiarir ekiamɨn an dia ghaze, “Nguazimɨn dagheba bar anigha gɨfa, ezɨ dagher kaba aghoramin dughiam a datɨrɨghɨn oto. Kamaghɨn amizɨ nɨ uan sabar ikɨzɨrɨzim inigh, egh daghebar aghor.” 16 Ezɨ gumazir ghuariar ghurghurim gaperazim, uan sabar ikɨzɨrɨzim nguazimɨn a ighengezɨ, dagher andɨzir nguazimɨn itiba dɨghoraghiri.

17 Ezɨ enselɨn igharazir mam Godɨn Nguibamɨn an dɨpenimɨn ikegha azenan iza egha uaghan sabar ghumtɨzir mam iti.

18 Ezɨ enselɨn igharazir mam ofa gamir danganim ategha izi, kar enselɨn avimɨn garim. Egha a enselɨn sabar ghumtɨzimɨn suiraghav itimɨn dia ghaze, “Wainɨn ovɨziba anigha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, nɨ uan sabar ghumtɨzim inigh nguazimɨn wainɨn ovɨziba kuar egh danganir vamɨra dar pozim mɨkɨn.” 19 Ezɨ enselɨn kam uan sabam inigha egha nguazimɨn a ighengezɨma nguazimɨn wainɨn ovɨziba bar kuaraghɨre. Ezɨ a da isa dar pozim mɨkɨri, egha da isa dagɨar mɨner bar ekiamɨn da akuni. Eghtɨ me da mɨrmɨram. Wainɨn ovɨzibar mɨrmɨramin mɨner ekiar kam, a God gumazamizibar anɨngaghamin arazim aka. 20 Ezɨ me dagɨar mɨner ekiar kamɨn wainɨn ovɨziba nguibar ekiamɨn azenan da mɨrmɨri. Ezɨ ghuzim dagɨar mɨnemɨn azenan iza, egha aperiamɨn mɨn ghua 300 kilomitan tu. Ezɨ ghuzimɨn konim anaga mitan pumuningɨn boroghɨn tu.
(14:20) Fofozir gumazir avɨrim ghaze, nguibar ekiar kam a Jerusalemra. Me Grighɨn akamɨn namban kam osiri, “1,600 stadia,” ezɨ an dɨbobonim, en 300 kilomitan mɨn ghu. E deravɨra fozir puvatɨ, e dɨbori moghɨn 300 kilomitan namban kam a 1,600ɨn dɨbobonim ko aning magh ghuzɨ, o kar bizir igharazimɨn ababanimɨn dɨbobonim.


Copyright information for `MSY