Revelation of John 15

Enselɨn 7 pla bizir bar kurar 7 plan suiki

Ezɨ kɨ Godɨn Nguibamɨn gari, bizir igharagha garim otifi, ezɨ kɨ bar dɨgavir kuram gami. Kɨ 7 plan enselbar gari, me ikia egha 7 plan bizir bar kurar gumazamizibagh asɨghasɨzibar suiki. Eghtɨ 7 plan bizir kurar kaba gɨvaghtɨ, ua igharaziba otivan kogham, kamagh amizɨ, bizir kurar 7 plan kabanangɨn gɨn, Godɨn anɨngagharim bar gɨvagham.

Ezɨ kɨ bizir ekiar mamɨn gari, a mati ongarir ekiam me glas ko avim sarama an ingari. Gumazamiziba faragha asɨzir atiar kam ko an marvir guam, ko an ziamɨn namba, me dav sogha da abɨni. Egha me datɨrɨghɨn ongarir glasɨn mɨn garir kamɨn mɨriamɨn tuivighav ikia, egha God me ganɨngizɨr gitabar suiki.
(15:2) Saptan kamɨn mɨgɨrɨgɨar avɨrim, da Moses osirizir eghaghaniba ko magh ghue. Moses Isip bagha asɨghasɨghasa anɨngagharim gamizɨ an oto. Israelba ongarim a bigha Isipba ategha vongɨn ongarir dadarimɨn tuivaghavɨra ikia, egha Moses Israelba ko me ighiar mam gamua egha ekiamɨn ziam fe. (Nɨ Kisim Bek 15ɨn gan.)
Egha me Godɨn ingangarir gumazim, Moses ko sipsipɨn nguzim, me aningɨn ighiam gamua kamaghɨn mɨgei,

“Ekiam God, nɨ gavgaviba bar iti!
Nɨ arazarazir igharagha garir ekiabagh ami,
ezɨ e dar gara egha dɨgavir kurabagh ami!
Nɨ gumazamiziba bar men atrivim!
Nɨn araziba, da bar deragha egha bar guizbangɨra!
Ekiam nɨ uabɨra guizbangɨra God.
Eghtɨ gumazamiziba bar nɨn atiatigh egh ziar ekiam nɨ danɨng.
Nɨn arazir aghuiba bar azenim girɨgha gɨfa,
kamaghɨn amizɨ kantriba bar dar gumazamiziba bar izɨ
nɨ bagh teviba apɨr nɨn ziam fam.”

Ezɨ bizir kamɨn gɨn kɨ ua gari, Godɨn Dɨpenim, a Godɨn Nguibamɨn Averpenim, a kuiaghirɨ. Kar Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim aven itir Averpenim.
(15:5) Mɨgɨrɨgɨar kam a Bar Anogoroghezir Danganimɨn gun mɨgei. Godɨn Akar Gavgavir Dɨkɨrɨzimɨn Boksiam, a Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven ikia, egha Godɨn Averpenimɨn aven iti.
Ezɨ enselɨn 7 plan kaba, bizir bar kurar 7 plan gumazamizibagh asɨghasɨghamibar suigha Godɨn Dɨpenim ategha azenan izi. Me inir igiar bar zuruzir dafoziba da ike. Egha golɨn letiaba uan evariba kuamigha da ike. Ezɨ 4 plan bizir angamra itibar mav, 7 plan golɨn itariba inigha enselɨn 7 pla ganɨngi. Golɨn itarir 7 plan kabanagh, zurara itir Godɨn anɨngagharir arazim, dagh izɨfa. Ezɨ Godɨn Dɨpenim, an angazangarim ko an gavgavimɨn mɨgharim, bar a gizɨfa. Kamaghɨn gumazitam dɨpenimɨn aven mangan kogham. Kamaghɨra ikɨ mangɨ 7 plan enselba, 7 plan bizir bar kurar gumazamizibagh asɨghasɨghamin ingangarim gɨvagham.

Copyright information for `MSY