Revelation of John 17

Arazir kurabagh amir amizim ivezir kuram isi

Ezɨ 7 plan enselɨn itarir 7 plan suighizir kabanaghɨn mav iza kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ kagh izɨ. Eghtɨ kɨ amizir ivezir kuram iniamim, nɨn akakaghasa. Amizir kam, arazir kurabagh amir amizim, a dɨpar avɨribagh isɨn aperaghav itir amizim, a nguibar bar ekiar me dɨpar avɨribar mɨriabar ingarizim. Nguazimɨn atriviba arazir mɨzɨrɨzir bar kurar avɨriba amizir kam ko dagh ami. Ezɨ nguazimɨn gumazamiziba uaghan a ko arazir bar mɨzɨrɨzibagh amua, egha gumazim wainɨn avɨrim amezɨ moghɨn ongani.”
(17:2) Gumazamiziba arazir bar mɨzɨrɨzibagh amir arazir kamɨn akam, a gumazir God ataghizir arazimɨn ababanim, egha Godɨn ifavariba ko arazir kurar igharazibar gɨn zui. Egha Godɨn damazimɨn, a mati gumazim uabɨ uan amuim ategha, ghua gumazamiziba uari isava akua amir arazim gami.


Ezɨ Godɨn Duam pamtem nan ingarima, kɨ irebamɨn mɨn bizimɨn gari, ensel na inigha gumaziba puvatɨzir danganimɨn ghu. Ezɨ danganir kamɨn kɨ amizir mamɨn garima an asɨzir atiar aghevir mam gisɨn aperaghav iti. Asɨzir atiar kamɨn mɨkarzim osizirir avɨriba an iti, ezɨ osizirir kabanagh Godɨn ziam gasɨghasɨsi. Asɨzir atiar kam 7 pla dapaniba iti, ezɨ 10 pla komba an dapanibar iti. Amizir kam korotiar aghuibarama aghui, dar ganganim aghevim ko pɨghaghevim. Ezɨ golɨn dɨgɨrir bar aghuiba ko, me dagɨar aghuibar ingarizir dɨgɨriba ko, manmaniar ghurghurir dagɨaba pɨn koziba, amizir kamɨn mɨkarzim gizɨfa. Egha a uan dafarimɨn golɨn itarir mam suirazɨ, itarir kamɨn aven bar kurigha mughazir araziba ko, gumazamiziba tintinibar uari bakɨa amir arazir bar mɨzɨrɨzir kuraba, a gizɨfa. Ezɨ amizir kamɨn guamɨn me ziar mam osiri, ziar kamɨn mɨngarim modoghav iti. Ezɨ an mɨngarim kamakɨn,

“Babilonɨn nguibar ekiar gavgavim itim,
nɨ nguazimɨn itir arazir bar kuraba ko amizir gumaziba okɨa me ko akua arazir mɨzɨrɨzibagh amiba,
nɨ men amebam.”

Ezɨ kɨ gari, amizir kam Godɨn gumazamizibar ghuziba amegha dɨpar onganiba amezɨ moghɨn ongani. Gumazamizir kaba, me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia an akam akuri, ezɨ me me mɨsoghezɨ me ariaghɨre.

Kɨ amizir kamɨn ganigha dɨgavir kuram gamigha pura nɨghnɨsi.
Ezɨ ensel kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ tizim bagha dɨgavir kuram gami? Amizir kam ko asɨzir atiar anetera zuim, a 7 plan dapaniba ko 10 plan komba an iti, aningɨn akar mogomemɨn mɨngarim, kɨ nɨn akagham. Asɨzir atiar nɨ faragha ganizir kam, a faragha ike, egha datɨrɨghɨn ua itir puvatɨ. Egh mozir bar konezim ategh azenan izɨtɨ, God a gasɨghasɨgham. God tɨghar nguazimɨn ingaramin dughiam, a gumazamizir maba men ziaba akɨnafarir zurara itimɨn aven da osirizir puvatɨ. Gumazamizir kaba asɨzir atiar kamɨn ganigh dɨgavir kuram damuam. Me fo, a fomɨra ike, egha datɨrɨghɨn itir puvatɨ, egh a gɨn uamategh otivam.

“Gumazim Godɨn fofozir aghuim ikɨva, egh bizir kam deragh a gɨfogham. 7 plan dapanir kaba, kar mɨghsɨar 7 pla, ezɨ amizim 7 plan mɨghsɨabagh isɨn aperaghav iti.
(17:9) Gumaziba Romɨn nguibar ekiam, 7 plan mɨghsɨabagh isɨn an ingari.
10 Egha ada uaghan 7 plan atrivibar ababanim gami. 5 pla ariaghregha gɨfa, ezɨ vamɨra atrivimɨn ikiavɨra iti, ezɨ igharazir abuananam tɨghar otivam; an otoghɨva bar dughiar otevimra ikiam. 11 Asɨzir atiar kam, a fomɨra ike, egha datɨrɨghɨn itir puvatɨ, a namba 8 atrivimɨn ababanim. Egha a 7 plan atrivibar mav, God a gasɨghasightɨ a bar gɨvagham.

12 “Ezɨ 10 plan komɨn nɨ ganiziba da 10 plan atrivibar ababaniba. Me tɨghar atrivibar otivam. Me bizibagh ativamin gavgavim inigh, asɨzir atiar kam ko dughiar bar otevimrama atrivibar ikegham. 13 Atrivir kaba nɨghnɨzir vamɨra ikiam, egh uan gavgaviba ko ziar ekiaba isɨ asɨzir atiamra danɨngam. 14 Egh me mɨdorozim sipsipɨn nguzim koma a damuam, eghtɨ sipsipɨn nguzim me gasɨghasɨgh me abɨragham. Gumazir sipsipɨn nguzim ko itiba, God me amɨsevegha, egha men diazɨma me guizɨn akamɨn gɨn ghua tuivigha gavgavigha mɨdorozir kam gami. Sipsipɨn nguzim, a guizbangɨra Gumazir Ekiabar Gumazir Ekiam ko Atrivibar Atrivir Ekiam. Kamaghɨn amizɨ a me abɨragham.”

15 Ezɨ ensel kamaghɨn na mɨgei, “Dɨpar nɨ ganizir kabanang, amizir arazir kurabagh amim dagh isɨn aperaghav iti, dar mɨngarimra kara: ada mɨkarzir igharagha gariba ko, dakoziba bar dar gumazamiziba ko, kantriba bar dar gumazamiziba ko, vaghvagha akabav geir gumazamiziba. 16 Asɨzir atiam ko 10 pla komɨn nɨ ganizir kabanang, arazir kurabagh amir amizimɨn apanim damuam. Me an biziba bar da inigh egh an korotiaba bar da suegh, egh me an mɨkarzimɨn tuziba bar dar amegh, egh avimɨn a daboroghtɨma a bar moghɨra isigham. 17 God uabɨ me ganɨngizir nɨghnɨzir kam, a me damutɨ biziba otivam. Kamaghɨn me nɨghnɨzir vamɨra ikɨ, egh atrivimɨn ikiamin gavgaviba bar da isɨ asɨzir atiam danɨngam. Me kamaghɨn damu mangɨtɨ Godɨn akam mɨkemezir biziba, da guizɨn otivamin dughiam otogham. 18 Ezɨ amizir nɨ ganizim, a nguazir kamɨn atriviba bar dar garir nguibar ekiamɨn ababanim.”

Copyright information for `MSY