Revelation of John 18

Babilon bar moghɨra ikufi

Bizir kamɨn gɨn kɨ enselɨn igharazimɨn garima a Godɨn Nguibam ategha izaghiri. A bar gavgavir ekiam iti, ezɨ an angazangarir gavgavim nguazim bar a gisira. A pamten diagha kamaghɨn mɨgei,

“Babilonɨn nguibar ekiam ikuvigha gɨfa! A ikufi!
Ezɨ datɨrɨghɨn duar kuraba ko adariar mɨzɨrɨzir kuraba ko kuarazir mɨzɨrɨziba ko kuarazir kuraba, darara an iti.
Nguazimɨn nguibaba bar, me an wainɨn itarim uari okɨa akuava amir arazir kuraba izɨvazim aneme.
Ezɨ nguazimɨn atriviba a ko arazir mɨzɨrɨzir bar kurabagh ami.
Ezɨ biziba amaga dagh ivezir gumaziba, me an afiar arazir bar ikuvtɨzibar amodoghɨn dagɨar avɨriba uari bagha da isi.
Kamaghɨn amizɨ, amizir kam bar ikufi.”

Ezɨ kɨ tiarir igharazir mam Godɨn Nguibamɨn a barazi, a kamaghɨn mɨgei,

“Ia nan gumazamiziba, ia nguibar kam ategh azenan izɨ.
Egh an amir arazir kuraba uaghan dar amuan markɨ.
God an arazir kurabar ikarvaghamin dughiam,
ia uaghan an aven ikian markɨ!
A uabɨ uan arazir kurabar pozim mɨkɨrav iti,
da ghuavanaga Godɨn Nguibamɨn oto.
Ezɨ God an amizir arazir kurabagh nɨghnɨghavɨra iti.
Egh ia amizir kam gumazamizibagh amizir arazir kuraba bagh ivezir magh garimra a ikaragh.
An arazir kuraba, da bar avɨraseme,
kamaghɨra ia an arazir kurabar ivezim a isafuraghɨva bar a danɨngigh.
Egh dɨpar onganir gavgavimɨn itarim isa a gumazamiziba bagha a ingegh,
kamaghɨra ia dɨpar gavgavir onganim uam a isafuragh a bagh itarim ginegh a danɨngigh.
A uabɨra kamagh uabɨn mɨgɨa ghaze,
‘Kɨ atrivir amizim, egha atrivir dabirabim gaperaghav iti.
Kɨ amizir odiarimɨn mɨn itir puvatɨ,
eghtɨ osɨmtɨziba na bativan koghtɨ, kɨ azian kogham!’
A uabɨ uan ziar gavgavim fa egha arazir mɨzɨrɨzir avɨribagh amua,
egha arazir kurar igharaziba saram ami.
Kamaghɨn amizɨ, ia mɨzazir kurar ekiam ko osɨmtɨzir bar ekiam a danɨngigh,
mangɨ an amir arazibar ikegh mangɨ tuzɨ naghram, a danɨng.
Amizir kam Babilon, uan ziar gavgavim kamaghɨn a fe,
kamaghɨn amizɨ dughiar bar otevir vamɨran, bizir bar kuraba bar a bativam.
Bizir kaba, arɨmariar ekiaba ko osɨmtɨzir ekiaba a bativtɨ
an azitɨma, mɨtiriar ekiaba an agham.
Eghtɨ avim an isigham.
Ekiam God an araziba tuisɨgha gɨvagha ghaze,
‘A ikuvigham.’
Godɨn kam gavgavir ekiam iti.
Kamagh amizɨ, bizir ikurar avɨriba dughiar vamɨra bar moghɨram a bativam.”

“Nguazimɨn atriviba a ko arazir mɨzɨrɨzibagh amua, egha uaghan a ko arazir ikurar igharagha garibagh ami. Eghtɨ atrivir kabanagh an gantɨ avir mɨgharim an otoghtɨma, me a bagh naviba osemegh egh a bagh aziam. 10 Egha me mɨzazir ekiar a isir kamɨn ganigh, egh atiatigh saghon tuivigh ikɨ, kamaghɨn mɨkɨmam,

‘Noka, Babilon noka,
nɨ nguibar ekiar gavgavim itim!
Nɨn arazir kurabar ivezir kuram dughiar otevimra
nɨ bagha ize.’

11 “Eghtɨ biziba amaga dagh ivezir gumazir nguazimɨn itiba, me Babilon gɨnɨghnɨgh egh a bagh aziva, egh naviba bar osemegham. Me gari, gumazir men dagɨaba bagh amadir bizibagh ivezamiba ua itir puvatɨ, kamaghɨn me oseme. 12 Me dagɨaba bagha amadir bizibar kara, gol ko silva ko, dagɨar aghuiba ko manmaniar iveziba bar pɨn koziba; ko inir ghurghurir aghuiba ko inir pɨghaghevir aghuiba ko inir slika ko inir agheviba, ko men temer mughuriar aghuir igharagha gariba ko bizir me elefanɨn ataribar ingariziba ko, bizir me temer iveziba bar pɨn itibar ingariziba ko, bras ko ain ko, dagɨar aghuir dɨgɨriba itiba. 13 Bizir me amaga dagɨaba isir igharaziba uaghan iti, adar kara, sinamon ko, apir iriziba ko, pauran mɨgharir mughuriar aghuim gamim ko, grisɨn igharagha garir mughuriar aghuim zuiba ko, sandan aghuim ko, wain ko, wel ko, plauan aghuim ko witba; men bulmakauba ko, sipsipba ko hoziaba ko dar karisba ko, pura ingangarir gumazir kɨniba—me dagɨaba bagha men ikɨrɨmɨriba amadi. Bizir kaba bar, gumazir dagh ivezamiba puvatɨ.

14 “Gumazir biziba amaga dagh ivezir kaba kamaghɨn a mɨkɨmam, ‘Bizir aghuir nɨ iniasa navim dɨkavim, datɨrɨghɨn da bar nɨn saghuiamɨn ikiam. Bizir bar aghuir avɨrir iveziba bar pɨn koziba ko nɨ asɨngizir bizir ganganir aghuiba, da bar ovengeghtɨ nɨ ua dar ganan kogham!’ 15 Eghtɨ gumazir nguibar ekiar kamɨn uan bizir kaba amaga dagɨar avɨriba isiba, tuivigh a isir mɨzazir ekiar kamɨn ganam. Egh bar atiatigh azi, naviba bar osemegh saghon tuivigh, egh kamagh mɨkɨmam,

16 ‘Noka, Babilonɨn nguibar ekiam. Noka!
A fomɨra korotiar ghurghurir aghuiba ko inir pɨghagheviba ko inir aghevir aghuiba aghua,
egha uan mɨkarzim golba ko dagɨar aghuiba ko manmaniar bar pɨn kozibar anedɨi!
17 Ezɨ dagɨaba ko dirir aghuir an itir kaba dughiar bar otevimra bar ikufi!’

“Eghtɨ kuribar keptenba ko, gumazir kuribagh arua nguibar igharazibagh aruiba ko, kuribar ingangarir gumaziba ko gumazir ongarimɨn dagɨar ingangaribagh amiba, me bar moghɨra uaghan Babilonɨn saghon tuivigh ikiam.
18 Eghtɨ Babilon isitɨ an mɨgharim otivtɨma me an gan egh, kamaghɨn diagh mɨkɨmam, ‘Nguibar datɨrɨghɨn itir manamra, nguibar ekiar kamɨn mɨn gari? Bar puvatɨ!’ 19 Egh me uan osɨmtɨzim akaghasa nguazir mɨnemɨniaba inigh uan dapanibagh isɨn da kun, egh naviba bar osemegh egh aziva, egh kamaghɨn dɨm mɨkɨmam,

‘Noka, Babilonɨn nguibar ekiam, noka!
Ongarim garuir kuribar afeziaba, me nguibar ekiar kamɨn dagɨabar, dagɨar gumazir ekiabar otifi.
Mevzika! A dughiar otevimrama bar ikufi!’
20 ‘Ia Godɨn Nguibamɨn itir darasi, ia bar akongegh!
Eghtɨ ia Godɨn gumazamiziba ko aposelba ko Godɨn akam inigha izir gumaziba,
ia bar akongegh!
Arazir kurar nguibar kam ia gamizim baghava,
God a tuisɨgha gɨvagha, egha uam an arazir kuram ikarvasi.
Kamaghɨn amizɨ ia datɨrɨghɨn nguibar kam batozir bizim bagh bar akongegh.’”

21 Ezɨ mɨgɨrɨgɨar kaba gɨvazɨma, enselɨn gavgavir mam wit mɨrmɨrir dagɨamɨn mɨn garir dagɨar ekiam ini. Egha dagɨar kam fegha a isa ongarimɨn anekunigha egha kamaghɨn mɨgei,

“Kamaghɨra, me Babilonɨn nguibar ekiam inigh zuamɨra pamtem anekunightɨ
a bar magɨrɨgh bar ikuvightɨ,
eghtɨ me uam a ganan kogham.
22 O Babilon!
Gitan arareba ko marvibar arareba ko, sɨghaba ko, ararer aghuir igharazir maba ua nɨn aven otivan kogham.
Eghtɨ fofozir gumazir ingangarir guar igharagha garibagh amiba, me ua nɨn ikian kogham!
Eghtɨ dagɨar witba mɨrmɨrimɨn ararem ua nɨn aven otivan kogham!
23 Eghtɨ lamɨn angazangariba ua nɨn aven isian kogham.
Eghtɨ gumazamizir uarir ikiasa mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba, da ua nɨn aven otivan kogham.
Nɨn gumazir fomɨra dagɨaba bagha biziba amadiba, gumazamizir igharazibar damatuzibar gumazir bar ekiabar otifis.
Ezɨ nɨ kantrin igharaziba bar dar gumazamizibagh ifara imezir igharagha garir avɨribar ingari.
24 God nguibar kamɨn gari, me an aven Godɨn akam inigha izir gumaziba ko an gumazamizibav sozi me ariaghɨre, ezɨ a men ariaghrezibar osɨmtɨzim ateri.
Ezɨ nguazimɨn gumazamiziba, men apaniba me mɨsoghezɨ me ariaghɨre, osɨmtɨzir kaba bar, Babilonrama a da ateri.
Kamaghɨn amizɨ God an osɨmtɨzir kaba ikarvagha a gasɨghasɨsi.”
Copyright information for `MSY