Revelation of John 20

Satan 1,000 plan azenibar kalabusɨn ikiam

Ezɨ kɨ gari, enselɨn mam Godɨn Nguibam ategha zaghira, egha mozir bar konezimɨn kin suira. Egha senɨn ekiam uaghan an suira. Egha a kuruzir ekiar kamɨn suiragha anebɨra, kar kuruzir bar fomɨra itim, a Satan, gumazir gumazamiziba bar akam me gasim. Ensel, a Satan 1,000 plan azenibar kalabusɨn ikiasa, an a isa senɨn a ike. Egha ensel a isa anekunizɨ a mozir bar konezim giraghu. Ezɨ a mozir torimɨn akam anepɨrigha anepaghapaki, eghtɨ an azenan izan kogham. Eghtɨ Satan nguazimɨn itir gumazamiziba ua me gifaran kogh mangɨ 1,000 plan azeniba gɨvagham. Eghtɨ gɨn ensel uam a fɨrightɨ a bar dughiar otevimra ikiam.

Ezɨ kɨ atrivir dabirabibar gari, ezɨ gumazir dagh apiaghav itiba, God gumazamizibar araziba tuisɨghamin gavgavim me ganɨngi. Ezɨ kɨ gumazamizir ariaghrezibar duabar gari, da iti. Gumazamizir kaba, nɨghnɨzir gavgavim Iesus ikia egha an akam akura egha Godɨn akam bar pamten an suira, ezɨ bizir kabanangɨn men apaniba me mɨsogha men fɨriba aghorezɨ me ariaghɨre. Egha gumazamizir kaba asɨzir atiam ko an marvir guamɨn ziam fer puvatɨgha an namba uan guaba ko uan agharibar a inizir puvatɨ. Kɨ gari, gumazamizir kaba me ua angamra ikia Krais Iesus ko atrivibar mɨn 1,000 plan azenibar ikiam. Eghtɨ gumazamizir igharazir ariaghreziba dughiar kamɨn bar ua dɨkavigh angamra ikian kogham. Me ovegh mamaghɨra ikɨ mangɨtɨ 1,000 plan azeniba gɨvagham. Dughiar kam, kar faragha zuir dughiar gumaziba ua dɨkavamim. Eghtɨ, gumazamizir God ua bagha inabazir faragha dɨkaviziba, me guizbangɨra bar akuegham. Me Godɨn gumazamizibara. Ovever namba 2, me iniamin gavgaviba puvatɨ. Me God ko Kraisɨn ofa gamir gumazamizibar ikiam. Egh Krais ko 1,000 plan azenibar atrivibar ikiam.

Satan a bar ikuvigham

Eghtɨ 1,000 plan azeniba gɨvaghtɨ, ensel mozir torir bar konezimɨn akam kuightɨ, Satan uan kalabus ategham. Egh azenan izɨ nguazir kamɨn bar an itir gumazamiziba bar me gifarasa, Gok ko Magokɨn adarazi bar moghɨra. Satan mɨdorozir ekiam damusɨ men gumaziba akuvagham. Men mɨdorozir gumazibar dɨbobonim ongarimɨn gighimɨn mɨn otogham. Me nguazir kam tintinibar an mangɨ Godɨn gumazamiziba uari akuva itir danganim anekɨarugham, kar nguibar ekiar God bar ifongezim. Eghtɨ avim overiamɨn ikegh izighirɨ mɨdorozir gumaziba bar men isigh me kuvaremegham. 10 Satan me gifarazɨ, kamaghɨn God anekunightɨ a danganir avim ko salfan dagɨar avir bar puvɨra isir kamɨn magɨram. Asɨzir atiam ko akar ifavaribagh amir gumazim faraghavɨra danganir kamɨn iti, me arueba ko dɨmagaribar mɨzazir ekiam ini zurazurara mamaghɨra ikiam.

Kotiar Bar Ekiam otivam

11 Egha kɨ atrivir dabirabir ghurghurir ekiamɨn garima a iti, ezɨ gumazir a gapiaghirim, kɨ an garima a iti. Ezɨ nguazim ko overiam aning arav ghu, eghtɨ gumazitam uam aningɨn ganan kogham. 12 Ezɨ kɨ gumazamizir ovengezir ziaba itiba ko ziaba puvatɨzibar gari, me bar iti. Me atrivir dabirabimɨn guamɨn tuivighav iti, ezɨ akɨnafarir gumazamizibar araziba itiba kuiaghire. Ezɨ me akɨnafarir igharazim uaghan akui, kar akɨnafarir God gumazamizir ikɨrɨmɨrir zurara itim iniamin ziaba osirizim. Ezɨ gumazir atrivir dabirabir kam gaperazim akar akɨnafarir kabar itibar gara gumazamizir ovengezibar araziba tuisɨsi. 13 Ezɨ ongarimɨn ariaghrezir gumaziba, ongarim me amadazɨ me izi. Ezɨ Ovevem ko Nguibar Ovengeziba Itim, aning ua ovengezir gumazamizir aningɨn itiba amadazɨ me izi. Ezɨ gumazir atrivir dabirabim gaperaghav itim, gumazamiziba amizir araziba bagha vaghvagha men kotiaba baragha me tuisɨsi. 14 Egha gɨn an Ovevem ko Nguibar Ovengeziba Itim akunizɨ, aning danganir avim bar puvɨra isim giraghu. Danganir avim bar puvɨra isir kam, kar namba 2ɨn ovevem. 15 Eghtɨ gumazamizibar ziaba, akɨnafarir God gumazamizir ikɨrɨmɨrir zurara itim iniamin ziaba osirizim, men ziaba aven itir puvatɨ, me uaghan me isɨ danganir avim bar puvɨra isim, me akunam.

Copyright information for `MSY