Revelation of John 21

God biziba bar dagh amizɨ da igiabar otifi

(Sapta 21-22)

Nguazir igiam ko overiar igiam oto

Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn overiar igiam ko nguazir igiamɨn gari, aning iti. Overiar ghurim ko nguazir ghurim, aning bar moghɨra arav ghugha ua itir puvatɨ. Ezɨ ongarim uaghan ua itir puvatɨ. Ezɨ Nguibar God Baghavɨra Itim, a Jerusalemɨn igiam, kɨ an gari. Kɨ an garima, a Godɨn damazimɨn ikegha Godɨn Nguibam ategha egha izaghiri. A uabɨ akɨrigha, kurukazir bar aghuim gami, mati amizim uan pamɨn ikiasa kuruke. Ezɨ kɨ orazi, tiarir mam atrivir dabirabimɨn iza pamtem mɨgei,

“Ia orakigh. Datɨrɨghɨn God gumazamiziba ko ikiavɨra iti!
Egh men tongɨn ikɨtɨ eghtɨ me an gumazamizibar ikiam.
God uabɨ me ko ikɨ egh men Godɨn ikiam.
Egh a men damazir teriba vaghvagh da adizam.
Bizir faragha itir kurar kabanagh da bar gɨfa.
Eghtɨ gumazamiziba uam ovengan kogham,
egh me ua naviba osɨmɨva egh uam azian kogham,
egh ua mɨzaziba inian kogham.”

Ezɨ gumazir atrivir dabirabim gaperaghav itim mɨgɨa ghaze, “Nɨ oragh! Kɨ bizibagh amizɨ, da bar igiabar otifi.” Egha a ua kamagh mɨgɨa ghaze, “Nɨ akar kabanagh osirigh. Akar kaba da bar guizbangɨra, eghtɨ gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavimɨn dar ikiam.”

Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Biziba bar otivigha gɨfa. Ezɨ kɨrara, kɨ faraghavɨra ikia egh bar gɨn ikɨva abuan ikɨvɨra ikiam. Kɨ biziba bar dar mɨngarim, egha ingangarir kɨ amiba kɨ uaghan bar dagefi. Eghtɨ gumazim kuarim an pɨrtɨ, kɨ dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim a danɨngtɨ, an aneremam. Dɨpar kam nguazimɨn aven anadi. Dɨpar a isir kam, an a givezan kogham, a puram a iniam. Eghtɨ gumazitam mɨdorozim damuva uan apanim abɨraghtɨ, kɨ bizir kaba a danɨngam. Egh kɨ an Godɨn ikɨtɨ, a nan borimɨn ikiam. Eghtɨ gumazir atiatia ua gɨrakɨrangɨn zuiba ko, nɨghnɨzir gavgavim ataghiziba ko, gumazamizir arazir bar kurar mɨzɨrɨzibagh amiba ko, gumazir gumazibav sozi me ariaghɨriba ko, gumazamiziba uari ko akua amir araziba ko, akuzibagh amua egha imezibagh amir gumaziba ko, asebar ziaba feba ko, gumazir ifavariba, me bar uan nguibamɨn mangam. Kar danganir avim ko salfan dagɨar avir bar puvɨra isim. Kar ovever namba 2.”

Jon Jerusalemɨn igiamɨn gari

Ezɨ enselɨn mam na bagha izi. Faragha enselɨn 7 pla, me itarir 7 plan bizir bar kuraba aven itiba suiki, kar Godɨn anɨngagharir arazir abuananaba. Enselɨn kam, a men mav. A kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ izɨtɨ, kɨ sipsipɨn nguzimɨn amuir a datɨrɨghɨn ikiamim nɨn akagham.” 10 Ezɨ Godɨn Duam pamtem nan ingarima, ensel na inigha ghua mɨghsɨar bar ekiamɨn ghuavanabo. Egha Nguibar Ekiar God Baghavɨra Itim, Jerusalem nan aka. Nguibar kam a Godɨn damazimɨn ikegha Godɨn Nguibam ategha izaghiri. 11 Ezɨ Godɨn angazangarir ekiam nguibar kam gisira, ezɨ an angazangarim bar igharagha gari, mati dagɨar ivezim bar pɨn kozimɨn mɨn gari. A jaspan dagɨar angazangarimɨn mɨn gara egha glasɨn mɨn taghtasi. 12 Nguibar kamɨn dɨvazim bar ekevegha bar pɨn mar iti, ezɨ tiar akar 12 pla dɨvazir ekiar kamɨn iti. Ezɨ 12 plan enselba tiar akar kabar boroghɨn tuivighav iti, ezɨ Israelɨn 12 plan anababar ziaba tiar kabagh isɨn iti. 13 Ezɨ aruem anadi naghɨn itir dɨvazir mɨriam, tiar akar 3 pla an iti. Ezɨ dɨvazir mɨriar Notɨn itim, tiar akar 3 pla an iti. Ezɨ dɨvazir mɨriar Sautɨn itim, tiar akar 3 pla an iti. Ezɨ aruem uaghiri naghɨn itir dɨvazir mɨriam, tiar akar 3 pla an iti. 14 Nguibar kamɨn dɨvazim, 12 plan dagɨar ekiaba an apengan ikia gavgavim a ganɨdi, ezɨ sipsipɨn nguzimɨn aposelbar ziaba dar iti.

15 Ezɨ enselɨn na ko mɨgeim, golɨn aghorir bizibar abarimɨn suira, a nguibar kam ko dɨvazir ekiam ko an tiar akabar apanasa. 16 Nguibar ekiar kamɨn 4 plan mɨriabar ababanim voroghɨra ghu. Ezɨ ensel uan golɨn aghorimɨn nguibamɨn abarima an ababanim ghua 2200 kilomitan tu. Ezɨ nguibamɨn 4 plan mɨriaba ko an ruarimɨn ababanim bar voroghɨra ghue, egha boksiar dafamɨn mɨn gari.
(21:16) Grighɨn akam kamaghɨn mɨgei, nguibar kamɨn ababanim “12,000 stadia.” Ezɨ en dɨbobonim e kamaghɨn a dɨponam 2200 kilomita. Ezɨ e fozir puvatɨ, Jon guizɨn 2200 kilomitan ababanim mɨgei, o an osirizir namban kam 12,000, a bizir igharazim mɨgei. E fo, Judan gumazibar nɨghnɨzimɨn aven, namba 12, a mɨngarir ekiam an iti.
17 Ensel nguibar ekiamɨn dɨvazim uaghan an abarazɨma, ezɨ dɨvazimɨn tuirivimɨn ababanim ghua 65 mitan tu. Ababanir kam gumaziba bizibar abarir ababanimɨn mɨrara gari, ezɨ ensel ababanir kamra dɨvazir kamɨn abara a medi. 18 Nguibamɨn dɨvazim God dagɨar jaspan an ingari, egha nguibam uabɨ a dagɨar golrama an ingari, ezɨ a glasɨn mɨn isia taghtasi. 19 Ezɨ nguibamɨn dɨvazir mɨngarim, God dagɨar bar igharagha garir bar pɨn kozibar anesɨngi. Dagɨar kaba dɨgɨrir aghuiba dar iti, men iveziba bar pɨn ko. Dagɨar faragha zuir bar aghuim, jaspa, a dɨvazir mɨngarimɨn faragha iti. Ezɨ namba 2 a sapaian dagɨar blupla. Ezɨ namba 3 a agetɨn dagɨam. Ezɨ namba 4 a emeralɨn dagɨar garim. 20 Ezɨ namba 5 a sadonikisɨn dagɨam, a ghurghurigha egha aghefe. Ezɨ namba 6 a konilian dagɨar aghevim. Ezɨ namba 7 a krisolaitɨn dagɨar iangurim. Ezɨ namba 8 a berilɨn dagɨar garim. Ezɨ namba 9 a topasɨn dagɨar iangurir igharagha garim. Ezɨ namba 10 a krisopresɨn dagɨam. Ezɨ namba 11 a haiasinɨn dagɨam. Ezɨ namba 12 a ametisɨn dagɨar pɨghaghevim. 21 Ezɨ tiar akar 12 plan kaba, da 12 plan manmaniar ghurghurir iveziba bar pɨn koziba. Tiar akar kaba me manmaniar ghurghurir ekiaba vaghvagha adar ingari. Ezɨ nguibar kamɨn aven itir tuaviba me golrama dar ingari, ezɨ golɨn kam glasɨn mɨn taghtasi.

22 Ezɨ kɨ gari, nguibar ekiar kamɨn aven Godɨn Dɨpenir gumaziba ingarizɨ tam itir puvatɨ. Ekiam, God gavgavim itim, ko sipsipɨn nguzim, aning uaning Godɨn Dɨpenimɨn danganim ini. 23 Godɨn angazangarir gavgavimra angazangarim nguibar ekiar kam ganɨdi. Ezɨ sipsipɨn nguzim uabɨ nguibar kamɨn lamɨn mɨn iti. Ezɨ kamaghɨn nguibar kam angazangariba anɨngamin arueba ko iakɨniba puvatɨgham. 24 Eghtɨ nguibaba bar dar gumazamiziba nguibar kamɨn angazangarimɨn daruam. Eghtɨ nguibaba bar dar atriviba uan bizir bar aghuiba inigh an aven izam. 25 Eghtɨ aruemɨn me nguibar kamɨn dɨvazimɨn tiar akaba aseghan kogham. Dɨmagariba nguibar kamɨn puvatɨgham. Kamaghɨn tiar akaba kuighregh mamaghɨra ikiam. 26 Eghtɨ nguibabar atriviba bar men dagɨaba ko men bizir dɨgɨrir aghuiba, me bar ada inigh aven mangam. 27 Eghtɨ bizir mɨzɨrɨziba ko gumazir arazir kurigha mughazibagh amiba ko, gumazir ifavariba me nguibar ekiar kamɨn aven mangan kogham. Bar puvatɨgham, gumazamizir ziar akɨnafarir zurara itimɨn aven itiba, akɨnafarir kam a sipsipɨn nguzimɨn akɨnafarim, merara nguibar ekiar kamɨn aven mangam.

Copyright information for `MSY