Revelation of John 22

Jon, temer ikɨrɨmɨrir zurazurara itim anɨdim ko dɨpar faner ikɨrɨmɨrir zurazurara itim anɨdim, aningɨn gari

Ezɨ ensel faner dafar mam nan aka, faner dɨpar kam a ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdi, an angazangarim glasɨn mɨn taghtasi. Faner dɨpar kam God ko Sipsipɨn Nguzimɨn atrivir dabirabimɨn apengan ikegha ivemara ghua, nguibar ekiar kamɨn tuavir torimɨn uaghiri. Ezɨ faner kamɨn mɨriamningɨn temer ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdiba vong ko vong sara tuivighav iti. Temer kaba 12 plan iakɨnibar azeniba vaghvagha zurara dagheba be. Eghtɨ temer kabar dafariba kantriba bar dar gumazamizibar amutɨ me ua ghuamagham. Eghtɨ bizir God bar aghuagha egha otogheziba, uamategh ikian kogham. God ko Sipsipɨn Nguzimɨn atrivir dabirabim, nguibar kamɨn ikiam. Eghtɨ an ingangarir gumaziba an ingangarim damuam. Egh me an guamɨn gantɨma, an ziam men guabar ikiam. God, Ekiam angazangarim gumazamizibar anɨngtɨ, eghtɨ kamaghɨn dɨmagarim uam otivan kogham eghtɨ lam ko aruemɨn angazangariba ua ingangariba puvatɨgham. Eghtɨ Godɨn gumazamiziba, me atrivibar mɨn zurara ikɨ mamaghɨra ikiam.

Iesus zuamɨram otogham

Ezɨ enselɨn kam kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Akar kaba da bar guizbangɨra, eghtɨ gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim adar ikiam. God Ekiam uan Duam an akam inigha izir gumazibagh anɨngizɨ, a men navir averiaba fema, me an akam akuri. Egh a uan ensel amadazɨ, a izava an ingangarir gumaziba bar bizir bar zuamɨrama otivamiba men akagh.”

Ezɨ Iesus kamagh mɨgei,

“Ia orakigh, Kɨ bar zuamɨra ia batogham.
Akɨnafarir kam, a datɨrɨghɨn ko gɨn otivamin bizibar gun mɨgeir akaba, da an aven iti.
Eghtɨ gumazamizir akar kabar gɨn zuiba, me bar akongegh!”

Kɨ Jon, kɨ bizir kabar gara egha akar kaba barasi. Kɨ dar ganigha egha da baregha, maghɨra enselɨn bizir kaba nan akazimɨn suemningɨn teviba apɨrigha an ziam fasa. Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ kamaghɨn damuan markɨ! Kɨ uaghan, nɨ ko Godɨn akam inigha izir gumaziba, me nɨn aveghbuaba, e bar ingangarir vamɨram ami. Egha gumazir akɨnafarir kamɨn akabar gɨn zuiba, kɨ me ko ingangarir vamɨram ami. God uabɨra, nɨ an ziam fɨ!”

10 Egha a kamaghɨn na mɨgei, “God bizibar amuamin dughiam a bar roghɨra ize. Kamaghɨn, nɨ datɨrɨghɨn ko gɨn otivamin bizibar gun mɨgeir akar akɨnafarir kamɨn itim, nɨ dar ghuangsɨghan markɨ. 11 Gumazamizir arazir kurabagh amiba, me dar amu mangvɨra ikɨ. Eghtɨ gumazamizir arazir mɨzɨrɨzibagh amiba, me dar amu mangvɨra ikɨ. Eghtɨ gumazamizir arazir aghuibagh amiba, me arazir aghuibar amu mamaghɨra ikɨ. Ezɨ gumazamizir God baghavɨra itiba, me Godɨn gumazamizibar ikɨvɨra ikɨ.”

12 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Ia orakigh, kɨ bar zuamɨra ia batogham. Kɨ ivezir bar ia danɨngamim inigh izam. Egh gumazamiziba amir araziba bagh, kɨ vaghvagh iveziba ua me ikarvagham. 13 Kɨrara kɨ bar faraghavɨra ikia egh bar gɨn ikɨva abuan ikɨvɨra ikiam. Egha kɨ biziba bar dar mɨngarim, egha ingangarir kɨ amiba kɨ uaghan bar da agefi.

14 “Ezɨ gumazamizir uan korotiaba ruegha itiba, God ghaze, me temer ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdir kamɨn daghebar amɨva, egha uaghan nguibar ekiar kamɨn tiar akabar aven mangam. Kamaghɨn me bar akongegh. 15 Eghtɨ gumazamizir arazir bar ikurar mɨzɨrɨzibagh amiba ko, akuzibagh amua egha imezibagh amir gumaziba ko, gumazamizir uari okɨa akuiba ko, gumazibav sozi me ariaghɨrir gumaziba ko, gumazamizir asebar ziaba feba ko, gumazamizir ifavarir arazim bar a gifongegha a gamiba, gumazamizir kaba bar moghɨra Godɨn nguibar kamɨn azenan ikiam.

16 “Kɨ Iesus, kɨ uan ensel amadazɨ a ia bagha iza, egha siosba bagha akar kamɨn gun me mɨkeme. Kɨ Atrivim Devitɨn ovavim. Kɨrara, kɨ mɨkovezir amɨnim tiasava amir bar puvɨra isim.”

17 Ezɨ Godɨn Duam ko Sipsipɨn Nguzimɨn amuim aning ghaze, “Ekiam Iesus, nɨ izɨ!” Eghtɨ gumazamizir uaghan akar kam baraghiziba, me uaghan kamaghɨn mɨkɨmam, “Nɨ izɨ!” Eghtɨ gumazitam kuarim an apɨrtɨ, a izɨ. Egh dɨpam amɨsɨ, egh dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdir kam, puram a inigham, iveziba puvatɨ.

Jon akar bar gavgavim gumazamizir akɨnafarir kamɨn itir akaba baraghizibagh anɨdi

18 Kɨ Jon, kɨ gumazamizir akar akɨnafarir kamɨn aven itim baraghizibav kɨmasa, akar kam a datɨrɨghɨn ko gɨn otivamin bizibar eghaghanim. Kɨ gumazamizir kaba vaghvagha pamtem me mɨgei, “Gumazitam akar igharazitam uam akar kam gisɨn a gɨvɨraghtɨ, eghtɨ God a ikarvaghɨva, arazir bar kurar akɨnafarir kamɨn aven itim, God gumazir kamɨn ivezir kuram ua dagh ivɨragham. 19 Eghtɨ gumazitam datɨrɨghɨn ko gɨn otivamin bizibar akar akɨnafarir kamɨn itibar tam adeghtɨ, eghtɨ God an bizir aghuiba a dam ada adegham. Eghtɨ a temer ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdimɨn daghetam raman kogham, egh God baghavɨra itir nguibamɨn ikian kogham. Nguibar kam, akɨnafarir kam an gun mɨgei.”

20 Ezɨ Gumazir Bizir Kabar Gun Mɨgeir Kam, datɨrɨghɨn kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra, kɨ zuamɨra ia batogham.”

Guizbangɨra! Ekiam Iesus, nɨ izɨ!

21 Eghtɨ Iesusɨn apangkuvim Godɨn gumazamiziba bar moghɨra me ko ikɨ. Guizbangɨra!

Copyright information for `MSY