Revelation of John 3

Sardisɨn nguibamɨn itir siosɨn zuir akam

Gumazir kam ua kamaghɨn mɨgei, “Nɨ datɨrɨghɨn Sardisɨn nguibamɨn itir siosɨn garir ensel bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn,

‘Kɨ Godɨn duar 7 plan gari, egha kɨ 7 pla mɨkovezibar suira. Egha kɨ akar kam nɨ bagha anemadazɨma a izi. Kɨ arazir ia amiba bar dagh fogha gɨfa. Me ia mɨgɨa ghaze, “Sardisɨn itir sios, an angamra iti.” Ezɨ puvatɨ, ia ariaghregha gɨfa.
Kɨ ia amir arazibar gara ghaze, da nan Godɨn damazimɨn tɨghar deragham. Kamaghɨn, ia osegh daguraguim atakigh. Ian araziba, bar ovengezir puvatɨ, dar muziariba mong ikiavɨra iti, ia ua gavgavim dar anɨng. Akar aghuir ia fomɨram oregha inizir kam, ia uam a gɨnɨghnɨgh. Egh ia navibagh iragh, egh bar deravɨram an gɨn mangɨ. Egh ia osegh daguraguim ateghan koghtɨ, kɨ okɨmakɨar gumazim izi moghɨn, ia batogham. Eghtɨ ia dughiar kɨ izamim a gɨfoghan kogham.

‘Ezɨ ian gumazamizir maba Sardisɨn ikiavɨra iti, me uan korotiabagh amizɨ da mɨzezir puvatɨ. Gumazir kabar araziba da derazɨ, kɨ me uabɨn toro, kamaghɨn me korotiar ghurghuribar aghuigh na ko daruam. Gumazitam mɨdorozim damuva apanim abɨragh, egh korotiar ghurghurir kamagh garitam arughtɨ kɨ an ziam akɨnafarir God gumazamizir ikɨrɨmɨrir zurara itim iniamin ziaba osirizim, kɨ an ziam angarighan kogham. Puvatɨ. Kɨ uan afeziam ko an enselbar damazibar gumazir kamɨn gun mɨkɨm suam, a konanam. Tina kuarimning iti, an akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh.’”

Filadelfian nguibamɨn itir siosɨn zuir akam

Gumazir kam ua kamaghɨn mɨgei, “Egh nɨ Filadelfian nguibamɨn itir siosɨn garir ensel bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn,

‘Kɨ dughiaba bar God baghavɨra iti, ezɨ nan akar dɨkɨrɨziba da guizbangɨra otifi. Ezɨ kɨ Devitɨn kin suira, egh bizim kɨ a kuightɨ, gumazitam bar uam anesaraghan kogham. Egh bizim kɨ an tiam asaraghtɨ, gumazitam bar uam a kuighan kogham. Kɨ akar kam nɨ bagha anemadazɨma a izi.
Kɨ ia amir araziba bar dagh fogha gɨfa, ezɨ ia orakigh. Kɨ ian damazimɨn tiam kuizɨma a iti. Eghtɨ gumazitam uam anesaraghan kogham. Kɨ kamaghɨn fo, ian gavgavir muziarim ikiavɨra iti, ezɨ ia nan akamɨn gɨn ghua, egha nan ziam akɨrim ragha a gasarazir puvatɨ. Ia Satanɨn adarazigh fos, me kamagh mɨgɨa ghaze, me Judan adarasi. Egha me Judan adarazi puvatɨ, me ifavarir gumaziba. Ia orakigh. Kɨ gumazir kabar amightɨ me izɨ ian suebar apengan teviba apɨrigh, egh me kamaghɨn fogham, kɨ bar ia gifonge. 10 Ia nan akamra gɨn ghuava egha osɨmtɨzir ia bativiba ia dar aven tugha gavgavighavɨra iti. Kamagh amizɨ, kɨ ian ganam. God gɨn nguazimɨn itir gumazamiziba bar, men nɨghnɨzir gavgavim tuisɨgh egh foghasa, a gavgafiz, o puvatɨ, eghtɨ kamaghɨn osɨmtɨzir ekiamɨn dughiam otogham. Eghtɨ dughiar kamɨn kɨ ian gantɨ ia deragham.

11 ‘Kɨ bar zuamɨra ia batogham. Gumazitam ian ivezir aghuim okemeghan koghsɨ, kamaghɨn bizir ia suirazim, ia bar an suiragh gavgafigh. 12 Gumazitam mɨdorozim damuva apanim abɨraghtɨ, kɨ gumazir kam damightɨ a nan Godɨn Dɨpenimɨn dɨpenir akɨnimɨn mɨn tughuv ikiam. Eghtɨ a Godɨn Dɨpenim ategh uam azenan mangan kogham. Bar puvatɨ. Kɨ an uan Godɨn ziam osirigh, egh kɨ uan Godɨn Nguibamɨn ziam osirigham. Jerusalemɨn igiar kam, a nan God ko ikegh otogh overiam ategh izighram. Kɨ uabɨ uan ziar igiam, kɨ gumazir kamɨn uaghan an osirigham. 13 Tina kuarimning iti, an akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh.’”

Laodisian nguibamɨn itir siosɨn zuir akam

14 Gumazir kam ua kamaghɨn mɨgei, “Nɨ Laodisian nguibamɨn itir siosɨn garir ensel bagh akataba osirigh. Akar kaba kamakɨn,

‘Kɨ gumazir “guizbangɨra” mɨgeim. Godɨn akar dɨkɨrɨziba ko an akaba bar, kɨ guizbangɨra mɨgɨa, zurara guizɨn akamrama akuri. Kɨ God ingarizir biziba bar dar mɨngarim. Egha akar kam nɨ bagha anemadazɨ a izi.
15 Kɨ ia amir araziba bar dagh fo. Kɨ fo, ia orangizir puvatɨ, egha feir puvatɨ. Ia orangigh ikɨ o ia feng ikiasa, kɨ ifonge. 16 Ezɨ puvatɨ. Ia mong, ganadamɨra fei. Ia bar puvɨra feir puvatɨ, egha bar orangizir puvatɨ. Kamagh amizɨ, kɨ uan akar torimɨn ian mighasa.

17 ‘Ia kamagh mɨgɨa ghaze, “E bizir avɨriba ko dagɨar avɨriba iti. E bizitamɨn otevir puvatɨ.” Ezɨ puvatɨ. Ian dabirabim pazavɨra itima, gumaziba ian garava bar ian apangkufi. Ia bar biziba puvatɨgha egha damaziba okavigha egha bibiabara iti. Egha ia uari bizir kam gɨfozir puvatɨ.
(3:17) Me uari uan damazibar gari, Laodisiaba bizir avɨriba iti. Egha Godɨn damazimɨn me bar onganarazibar mɨn iti. Nɨ Akar Mogomem 2:9ɨn gan.


18 ‘Kamagh amizɨ, kɨ nɨghnɨzir kam ia danɨngasa. Nan gol avim bar an isigha an itir bizir kuraba bar da adangi. Kamaghɨn ia golɨn kam na dama a givezegh, egh dagɨaba avɨrasemegham. Egh uaghan ia uan mɨkarzim avɨsɨ korotiar ghurghuritam givesegh, eghtɨ gumaziba ian gantɨ ia bibiabara ikɨva, egh aghumsɨghan kogham. Egh uaghan ia uan damazibar aghusɨ marasin givesegh, egh ia ganam.

19 ‘Gumazir kɨ ifongeziba, kɨ men atar men arazibar kɨram. Kamagh amizɨ ia uan araziba akɨrsɨ gavgavigh egh uan navibagh iragh.

20 ‘Ia oragh, kɨ tiar akamɨn tughav ikia, a gafughafusi. Gumazitam nan tiarim baregh egh tiam kuightɨ, kɨ aven mangɨ a ko ikiam. Egh kɨ a ko damɨtɨ, eghtɨ a na ko damam.

21 ‘Gumazitam mɨdorozim damuva apanim abɨraghtɨ, kɨ an amamangatɨghtɨ a na ko nan atrivir dabirabim dapiam, mati kɨ fomɨra uaghan mɨdorozim gamigha uan apanim abɨragha, egha kɨ uan afeziam ko an atrivir dabirabim gapera. 22 Tina kuarimning iti, an akar Godɨn Duam siosbav geiba, a da baragh.’”

Copyright information for `MSY