Revelation of John 5

Akɨnafarir rɨghizir mam, Jon an gari

Gumazir atrivir dabirabim gaperaghav itim, an agharir guvimɨn kɨ akɨnafarir mamɨn gari, a iti. Akɨnafarir kam mati akɨnafarir bar ruarir me righa mɨghɨrɨzim, ezɨ akɨnafarir kam osizirim an vuem ko vuem sara iti. Egha me a righa egha 7 plan danganibar me kandelɨn grisɨn pamten da mɨghɨni. Ezɨ kɨ enselɨn gavgavir mamɨn gari a pamten kamaghɨn diava azangsɨsi, “Tina gumazir aghuir God uabɨn torozim, an akɨnafarimɨn itir kandelɨn grisba adeghɨva, egh akɨnafarir kam onegham?” Overiamɨn itir gumazitam, o nguazimɨn itir gumazitam, o nguazimɨn apengan itir gumazitam, akɨnafarir kam onegh, egh an aven ganan kogham. Kɨ gari, gumazitam akɨnafarir kam onegh an aven ganamin gavgaviba puvatɨ. Ezɨ kamaghɨn kɨ puvɨrama aravɨra iti. Ezɨ gumazir dapaniba men mav kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ arangan markɨ. Nɨ orakigh. Laionɨn kam Judan adarazir atrivimɨn oto, atrivir bar ekiam, an Atrivim Devitɨn ovavim, egha a mɨdorozim gamua uan apanim abɨragha gɨfa. Kamagh amizɨ a 7 plan kandelɨn grisɨn akɨnafarim mɨghɨrɨziba adegh, egh akɨnafarir kam onegham.”

Jon Sipsipɨn Nguzimɨn gari

Ezɨ kɨ gari, sipsipɨn nguzir mam tughav iti. Me a mɨsoghezɨ an aremezɨ moghɨn gari. An atrivir dabirabim ko 4 plan angamra itir bizibar tongɨn tughav iti, ezɨ gumazir dapanibar dabirabiba an okarigha iti. A 7 plan komba ko 7 plan damatuziba iti, kar Godɨn duar 7 pla. God me amadazɨma me nguazir kam bar a garui.
(6:6) Vezɨn kamɨn mɨngarim kamaghɨn mɨgei, Dagheba bar otevegham eghtɨ daghebar ivezim bar pɨn ghuavanabogham.
Ezɨ Sipsipɨn Nguzim ghua gumazir atrivir dabirabim gaperaghav itimɨn agharir guvimɨn, akɨnafarir kam ini. An akɨnafarir kam inigha gɨvazɨma, ezɨ 4 plan bizir angamra itir kaba ko 24 plan gumazir dapanir kaba Sipsipɨn Nguzimɨn boroghɨn tevir akuribar apɨri. Gumazir dapaniba vaghvagha gitan mɨn garir biziba ko golɨn itaribar suiki. Itarir kaba, mɨgharir mughuriar aghuim zuim, bar dagh izɨfa. Bizir kam kamakɨn, Godɨn gumazamiziba God ko mɨgeir arazim. Egha me ighiar igiar mam kamaghɨn a gami,

“Me nɨ mɨsoghezɨ nɨ areme, egha nɨn ghuzimɨn nɨ gumazamiziba God bagha me givese.
Nɨ, anababa bar dar gumazamizir maba, ko nguibabar akaba bar, ko mɨkarzir igharagha gariba bar, ko kantriba bar dar gumazamiziba, men marazi, nɨ me givese.
Egha nɨ me gamizɨma me atrivimɨn adarazir otivigha, egha ofa gamir gumazibar mɨn ikia, en God bagha ingari.
Egh me atrivimɨn ikɨ, egh nguazimɨn gumazamizibar ganam.
Kamaghɨn, God ua bagha nɨn torozɨ, nɨ akɨnafarim inigh egh kandelɨn grisba adegham.”

Me Sipsipɨn Nguzimɨn ziam fe

11 Egha kɨ ua gara enselɨn tiarir avɨrir maba barasi. Men dɨbobonim handet milienɨn avɨriba ko tausen tausenɨn avɨriba. Me atrivir dabirabim ko bizir angamra itiba ko gumazir dapaniba okarigha tuivighav iti. 12 Me pamten dia kamaghɨn ighiam gami,

“Sipsipɨn Nguzir kam me mɨsoghezɨ aremezim, e an uari torogha an ziam bar pɨn anetɨ.
A ziar ekiam ko bizir aghuir avɨriba ko fofozir aghuiba ko gavgavir ekiam iti.
E an ziam fɨva egh a bagh bar akongegh egh a mɨnabam.”

13 Ezɨ kɨ God ingarizir gumaziba ko biziba bar men ighiam barasi, bizir overiamɨn itiba ko nguazimɨn itiba ko nguazimɨn apengan itiba ko ongarimɨn itiba. Kɨ orazi da kamagh mɨgei,

“Gumazir uan atrivir dabirabim gapiaghirim, ko sipsipɨn nguzim uaghan, e zurazurara aning mɨnabɨvɨra ikiam.
Egh aningɨn ziar ekiamning fɨva, aning bagh bar akongegh egh aningɨn gavgavir ekiamɨn apengan ikɨ zurara mamaghɨra ikiam.”

14 Ezɨ 4 plan bizir angamra itiba kamaghɨn mɨgei, “Guizbangɨra.” Ezɨ gumazir dapaniba tevir akuriba apɨrigha aningɨn ziamning fe.

Copyright information for `MSY