Revelation of John 6

Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn kandelɨn grisba adangi

Kɨ Sipsipɨn Nguzimɨn gari, a 7 plan kandelɨn grisɨn itir akɨnafarir kamɨn suiragha egha a kandel grisɨn namba wan adangi. Ezɨ kɨ orazi, 4 plan bizir angamra itir kabar mav kamaghɨn mɨgei, ezɨ an tiarim mati ararim dagaravagha, a kamaghɨn mɨgei, “Nɨ izɨ!” Ezɨ kɨ ua gara egha hoziar ghurghurir mamɨn gari, gumazim barirpimɨn suiragha a gapera. Me atrivimɨn dapanir asuar mam a ganɨngi, ezɨ a mɨdorozim gamua uan apanim abɨrazɨ moghɨn zui, egha mɨdorozir avɨribagh amua uan apaniba abɨra ghuavɨra iti.

Ezɨ Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn kandelɨn grisɨn namba 2 adangi, ezɨ kɨ orazi, bizir angamra itir namba 2 kamaghɨn mɨgei, “Nɨ izɨ!” Ezɨ hoziar igharazim azenan izi, an aghefe. Me gavgavim hoziar kam gaperazir gumazim ganɨngi, kar gavgavir nguazimɨn gumazamizibar dughiar aghuim a gɨvamim, eghtɨ gumaziba igharaz daraziv soghtɨma me arɨmɨghiram. Ezɨ me mɨdorozir sabar ekiar mam ingangarir kam damuasava a ganɨngi.

Ezɨ sipsipɨn nguzim akɨnafarimɨn kandelɨn grisɨn namba 3 adangi, ezɨ kɨ orazi bizir angamra itir namba 3 kamagh mɨgei, “Nɨ izɨ!” Ezɨ kɨ ua gara, egha hoziar pɨzimɨn gari. Ezɨ gumazir a gaperaghav itim a skelɨn mam uan dafarimɨn an suira. Ezɨ kɨ orazi, mati gumazimɨn tiarim bizir angamra itir 4 plan kabar tongɨn mɨgɨa, egha mɨgɨrɨgɨar kam kamaghɨn mɨgei, “Ia mangɨ uan ingangarim damutɨ, eghtɨ dagheba bar otevegham. Kamaghɨn, gumazim dughiar vamɨran ivezim inigh, a witɨn mɨner muziarir vamɨra o balin mɨner muziarir 3 plara givezam. Egh ia olivɨn temeba ko wainɨn beniba gasɨghasɨghan markɨ, eghtɨ olivɨn borem ko wain ikɨvɨra ikiam.”

Ezɨ Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn kandelɨn grisɨn namba 4 adangizɨma, kɨ orazi bizir angamra itir namba 4 kamagh mɨgei, “Nɨ izɨ!” Ezɨ kɨ ua gara hoziar iangurimɨn gari. Ezɨ gumazir a gaperazim, an ziam Ovevem. Ezɨ Nguibar Gumaziba Ovia Ghua Itim, an Ovevemɨn gɨrara izi. God gavgavim kamaghɨn aning ganɨngi, aning nguazimɨn itir gumazamiziba 4 plan okuruabar me tuiragh, egh okuruar kabar aven aning okuruar vamɨra, aning a mɨsueghtɨ an aremegham. Aning gumazamiziba mɨdorozir sabamɨn me mɨsueghtɨ, me arɨmɨghiram, eghtɨ aning mɨtiriar ekiam damightɨ an otoghtɨ me arɨmɨghiram, eghtɨ aning arɨmariar ekiabar amutɨ da otiv me damutɨ me arɨmɨghiram, eghtɨ aning ruarimɨn itir asɨzir atiaba amangtɨ da mangɨ me mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram.

Ezɨ Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn kandelɨn grisɨn namba 5 adangizɨma, kɨ gari, gumazamizir ovengezibar duaba Godɨn ofa gamir danganim apengan iti. Gumazamizir kaba faragha Godɨn akamɨn suiragha gavgavigha, egha akar kam akuni, ezɨ bizir kamɨn apaniba me mɨsoghezɨ me ariaghɨre. 10 Duar kaba dia kamaghɨn mɨgei, “Gavgaviba bar itir Ekiam, nɨ arazir kuraba bar dar saghon ikia egha bar zue! Ezɨ nɨn akar dɨkɨrɨziba da guizbangɨra otifi! E nɨ mɨzua iti, nɨ zuamɨra nguazimɨn itir gumazamizibar araziba tuisɨghɨva, egh en ghuzimɨn ivezim ikarvagh!” 11 Egha me gumazamizir kaba vaghvagha korotiar ghurghurir ruariba me ganɨngi, egha kamagh me mɨgei, “Ia tong orarkɨva avughsɨ ikɨ. Apaniba ian adarazi ko ia ko ingari darazi mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham, mati me ia mɨsoghezɨ mokɨn. God, gumazamizir apaniba me mɨsueghtɨ arɨmɨghiramibar namba gɨfogha gɨfa, eghtɨ apaniba gumazamizir kabav sueghtɨ me arɨmɨghireghtɨ, God ian ghuzimɨn ivezim ikarvagham.”

12 Ezɨ Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn kandelɨn grisɨn namba 6 adangizɨma, ezɨ kɨ ua gari, mɨkɨmkɨzir dafam nguazimɨn oto. Ezɨ aruem isiragha gari puvatɨzɨ, overiam ko nguazim mɨtatangi. Ezɨ iakinim bar aghevegha ghuzimɨn mɨn gari. 13 Ezɨ pɨn itir mɨkoveziba asiaghira nguazim giri, mati amɨnim fighɨn temem givai, ezɨ fighɨn ovɨzir tɨghar aniamiba suaghiri. 14 Overiam mati, akɨnafarir bar dafam me a righa anetɨzɨ moghɨn, a uan danganim ataki. Ezɨ mɨghsɨaba ko arighatɨziba bar uan danganiba ategha, egha sɨvagha ghue.

15 Ezɨ nguazimɨn atriviba ko gumazir ziaba itiba ko mɨdorozir gumazir dapaniba ko dagɨaba itir gumaziba ko gumazir gavgaviba ko pura ingangarir gumazir kɨniba ko gumazir fɨriaghreziba, me bar moghɨra ghua marazi dagɨar toribar aven mongezɨ marazi mɨghsɨabar itir dagɨar ekiabar gɨrakɨrangɨn monge. 16 Egha me mɨghsɨaba ko dagɨar ekiaba kamaghɨn dar dei, “Ia e avaragh, egh gumazir atrivir dabirabim gaperaghav itimɨn guamɨn e modogh, egh ia uaghan Sipsipɨn Nguzimɨn anɨngagharimɨn e modogh! 17 E fo, aningɨn anɨngagharimɨn dughiar ekiam datɨrɨghɨn otozɨ aning gumazamizibar arazir kuraba ikarvaghasa. Eghtɨ gumazitam aningɨn anɨngagharim iriagh, angamra ikian kogham!”

Copyright information for `MSY