Revelation of John 7

144,000 plan Israelɨn gumazamiziba, God me ginabazir osizirim, enselba me garɨsi

Bizir kaba gɨvazɨma, ezɨ kɨ gari, enselɨn 4 pla nguazimɨn 4 plan apɨnibar tuivighav iti. Me nguazimɨn 4 plan amɨnibar tuaviba apɨri, eghtɨ amɨnim mangɨ ongarim ko nguazim ko temeba bar dagh ivangan kogham. Ezɨ kɨ enselɨn igharazimɨn gari, an aruem anadi naghɨn ikeghav anadi. A Godɨn zurazurara itimɨn inabazir osizirim an iti, egha a enselɨn 4 plan God ongarim ko nguazim gasɨghasɨghamin gavgavim anɨngiziba pamten men dei. A kamaghɨn mɨgei, “Ia zuamɨra nguazim ko ongarim ko temebagh asɨghasɨghan markɨ. God uan ingangarir gumazibagh inabas. E faragh uan Godɨn ingangarir gumaziba, inabazir osizirim e men guabar an osirigh gɨvaghtɨ, ia gɨn bizibagh asɨghasɨgh.”

Ezɨ kɨ orazi, me gumazamizir inabazir osizirim isibar dɨbobonim dɨbori. Me 144,000 plan gumazamiziba, inabazir osizirim me garɨsi, me Israelɨn kantrin aven itir 12 plan anababa, vaghvagha men varazira, osizirim ini.
(7:4) Osizirir kamnagh “Israelɨn kantrin aven itir 12 plan anababar” gun mɨgei. E Aruamu e ghaze, anabam, kar amebam o amizimɨn ghuzim. Ezɨ Israelba me ghaze, anabam, kar afeziamɨn ghuzim, egha me afeziabar gɨn zui.


Ezɨ 12,000 plan Judan anabamɨn aven itir darasi,
me inabazir osizirim ini,
ezɨ 12,000 plan Rubenɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Gatɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Aserɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Natalin anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Manasen anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Simeonɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Livain anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Isakarɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Sebulunɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Josepɨn anabamɨn adarasi,
ezɨ 12,000 plan Benjaminɨn anabamɨn adarasi.

Gumazamizir kaba me God me ginabazir osizirim ini.

Gumazamizir bar avɨrim Godɨn ziam fe

Egha kɨ gɨn ua gari, gumazamizir avɨrim uari akuvagha iti. Gumazitam men avɨrim mengan iburagham. Gumazamizir kaba, me kantriba bar ko anababa bar ko mɨkarzir igharagha gariba bar ko nguibabar akaba bar dar gumazamiziba, men marazira izegha iti. Me atrivir dabirabim ko Sipsipɨn Nguzimɨn guamɨn tuivighav iti. Me korotiar ghurghurir ruariba aghui, egha uan agharibar okavir aghuabar suiki. 10 Me pamten kamaghɨn dei,

“En Godɨn uan atrivir dabirabim gaperazim,
ko Sipsipɨn Nguzim, aningra en akuragha en apanim abɨra.
Ezɨ e aningɨn ziamning fe.”

11 Ezɨ enselba bar ikia, atrivir dabirabim ko 4 plan bizir angamra itiba ko gumazir dapaniba, me me okarigha tuivighav iti. Egha atrivir dabirabimɨn garava tevir akuriba apɨra egha uan guaba nguazim mɨsuegha, egha Godɨn ziam fe. 12 Me kamaghɨn mɨgei,

“Guizbangɨra!
E uan God ziar ekiam a danɨng, egh a bagh bar akongegham,
egh kamagh mɨkɨm suam, an fofozim bar pɨn iti.
Egh a mɨnabɨva, egh an ziam fam.
A gavgavir ekiam iti, eghtɨ e an gavgavimɨn apengan ikiam.
Dughiabar zurara bizir kaba bar moghɨrama Godɨn biziba.
Bar guizbangɨra!”

Kraisɨn adarasi, men osɨmtɨzim gɨfa

13 Ezɨ gumazir dapanibar mav kamagh nan azara, “Gumazamizir korotiar ruarir ghurghuriba aghuizir kaba, me taia? Me managhɨra ikegha ize?”

14 Ezɨ kɨ an akam kamagh a ikara, “Gumazir ekiam, nɨ uabɨ fo.” Ezɨ a kamagh na mɨgei,

“Gumazamizir kaba me uan apanibar dafaribar osɨmtɨziba ko mɨzazir ekiaba ini.
Ezɨ osɨmtɨzir dughiam datɨrɨghɨn gɨfa.
Ezɨ me uan korotiaba Sipsipɨn Nguzimɨn ghuzimɨn da ruegha,
dagh amizɨ, da ghurghuri.
15 Kamaghɨn amizɨ me atrivir dabirabimɨn guamɨn tuifi.
Egha dɨmagariba ko aruebar an dɨpenimɨn ikia egha an ingangarim gami.
Ezɨ Godɨn atrivir dabirabir kam gaperaghav itim, a uabɨ me ko ikɨ egh me geghuvam.
16 Eghtɨ mɨtiriaba ua men aghan kogham, eghtɨ kuariba ua men pɨran kogham.
Eghtɨ aruer arɨzir mɨkarziba puvɨra dagh aboim, ua men mɨkarzibar isian kogham.
17 Sipsipɨn Nguzim atrivir dabirabimɨn tongɨra ikia, egha me geghufi.
Egha a me inigh nguazimɨn aven ivemarir dɨpar atuir danganimɨn mangam, kar dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim.
Egh God men temeriba bar men damazibar da dizightɨ da mɨsigam, eghtɨ me uam azian kogham.”
Copyright information for `MSY