Revelation of John 8

Sipsipɨn Nguzim akɨnafarir rɨghizimɨn kandelɨn grisɨn abuananam adangi

Ezɨ Sipsipɨn Nguzim akɨnafarimɨn itir kandelɨn grisɨn namba 7 adangi, ezɨ Godɨn Nguibamɨn bizitam bar mozorozir pu, ezɨ mɨgɨrɨgɨatam otivir puvatɨgha, ghua mong dughiar ruarim kamaghɨn tu. Ezɨ gɨn kɨ 7 plan enselɨn gari, me Godɨn guamɨn tuifi, egha 7 pla sɨghaba ini.

Ezɨ enselɨn igharazim iza ofa gamir danganim boroghɨn tughav iti. A golɨn mɨner mamɨn suira, mɨner kam, me an aven paura tuazɨ a isia mɨgharir mughuriar aghuim oto. Ezɨ me pauran avɨrir maba a ganɨngi, eghtɨ a Godɨn gumazamizibar azangsɨzibar sara isafuragh, egh atrivir dabirabimɨn guamɨn mangɨva golɨn ofa gamir danganimɨn God bagh ofa damuam. Ezɨ pauran isir mɨgharir mughuriar aghuim ko Godɨn gumazamizibar azangsɨziba, da uari inigha enselɨn Godɨn damazimɨn tughav itir kamɨn dafarim ategha ghuavanadi. Ezɨ ensel mɨner mɨgharir mughuriar aghuim itim suiragha ghua ofa gamir danganimɨn ghua avim inigha mɨnem garu, egha mɨnem akunizɨma a nguazim girɨ. An anekunigha gɨvazɨma, arariba dagarvazima maburan nɨgɨnim oto, ezɨ overiamɨn onɨmariba taghtagha tintinibar zui, ezɨ mɨkɨmkɨzim oto.

Enselɨn 4 pla sɨghabagh ivi

Ezɨ enselɨn 7 plan, sɨghar 7 plan suighizir kaba, me dagh iviasava ami.

Namba 1 ensel uan sɨgham givi, ezɨ amozir ofɨzir ekiar dagɨabar mɨn gariba ko avim, aning ghuzim sara isafuragha nguazim giri. Ezɨ me nguazim ko temeba 3 plan okuruaba da tuira, dar okuruar mam avim bar an isi. Ezɨ bizir nguazimɨn aghuiba bar, da uaghan avim a dar isi.

Ezɨ namba 2 ensel uan sɨgham givi, ezɨ me, bizir mam mati mɨghsɨar ekiamɨn mɨn avim an isima, me anekunizɨ a ghua ongarim giraghu. Ezɨ ongarim 3 plan okuruaba uabɨ tuirazɨ, ezɨ ongarimɨn okuruar mam ghuzimɨn oto. Bizir ongarimɨn angamra itiba, da uaghan me okuruar 3 plan da tuira, ezɨ dar okuruar kabar mam, da bar ariaghɨre. Ezɨ kuriba uaghan, me okuruar 3 plan da tuira, ezɨ kurir okuruar kabar mam, bar moghɨra ikufi.

10 Ezɨ namba 3 ensel uan sɨgham givi, ezɨ mɨkovezir ekiar mam adenimɨn mɨn puvɨra isia, overiam ategha irɨ. Ezɨ me faner dɨpaba okuruar 3 plan da tuira, ezɨ mɨkovezir kam dɨpar okuruar kabar mam gira, egha uaghan dɨpar atuibagh irɨ. 11 Mɨkovezir kamɨn ziam kamakɨn, Marasinɨn Bar Puvɨra Mɨsozim. A dɨpar okuruar kabar mam girɨzɨ, dɨpar kaba Marasinɨn Bar Puvɨra Mɨsozimɨn oto. Ezɨ gumazamizir avɨriba dɨpar kam apima a men navibar isizɨ me ariaghɨre.

12 Ezɨ enselɨn namba 4 uan sɨgham givi, ezɨ me aruem ko iakinim ko mɨkoveziba 3 plan okuruaba da tuira. Egha me aruemɨn okuruar mam gasɨghasɨgha, egha iakinimɨn okuruar mam gasɨghasɨgha, egha mɨkovezibar okuruar mam gasɨghasɨki. Kamaghɨn amizɨ arueba bar, dughiar mabar aruem isir puvatɨgha mɨtatangi, ezɨ dɨmagariba bar, dɨmagarir maba iakinim ko mɨkoveziba isir puvatɨgha angazangariba puvatɨ.

13 Ezɨ kɨ garima, kuarazir bagar mam overiamɨn pɨn mɨghagha arui. Ezɨ kɨ a barazi, a kamaghɨn pamten dia mɨgei, “Iavzika! Nguazimɨn itir gumazamiziba, Iavzika! Enselɨn igharazir 3 pla ua uan sɨghabagh iviam, eghtɨ osɨmtɨzir bar ekiaba gumazamiziba me bativam. Iavzika!”

Copyright information for `MSY