Romans 1

E nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia, egha tuavir kamɨn, e Godɨn damazimɨn dera

(Sapta 1-4)

Pol uan aposelɨn ingangarimɨn gun mɨgei

Kɨ Pol, kɨ ia bagha akɨnafarir kam osiri. Kɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazir mam. Krais Iesus nan diagha ghaze, nɨ nan aposelɨn otogham. Egha a na mɨsevegha akar aghuim akunamin ingangarim na ganɨngi.

Faraghavɨra God akam akɨra ghaze, akar aghuir kam otogham. Egha akar kam inigha, an akam inigha izir gumazibav keme. Ezɨ me akar kam osirizɨ a Godɨn Akɨnafarimɨn iti. Akar aghuir kam a Godɨn Otarimɨn gun mɨgei. Otarir kam, a gumazimɨn mɨn otogha, egha kamaghɨn a Atrivim Devitɨn ikɨzim. Egha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn tuavimɨn, God a gamizɨ a ua dɨkafi, a kamaghɨn en aka, a gavgavim itir Godɨn Otarim: A Krais Iesus, en Ekiam. Ezɨ God kamaghɨn ifonge, kantriba bar itir gumazamizir maba, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨva an akamɨn gɨn mangam. Kamaghɨn God, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimra, a en apangkufi. Egha God, Krais bagha, aposelɨn inangarim damuasa e atɨ. Ezɨ ia uaghan, Krais Iesus ian diagha ghaze, ia nan adarasi, ezɨ ia an gɨn zui. Egha ia Iesusɨn aven itir marasi.

God ia gifongegha ian diagha ghaze, ia nan adarasi, egh na baghɨvɨra ikɨ. Ezɨ kɨ akɨnafarir kam ia Romɨn nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba bagha an osiri.

Egha kɨ ghaze, en Afeziam God ko en Ekiam Krais Iesus, aning ian apangkuvighɨva navir amɨrizim ia danɨngam.

Pol Romɨn nguibar ekiamɨn mangasa bar ifonge

Kɨ faragh kamaghɨn mɨkɨmasa. Nguazir kamɨn nguibaba bar dar itir gumazamiziba, me ian nɨghnɨzir gavgavimɨn eghaghanim barasi. Ezɨ Krais Iesus na gamima, kɨ ia bagha bar God mɨnabi. Kɨ bar God bagha pamten ingara, egha uan gavgavim sara ingari, egha an Otarimɨn akar aghuim akuri. God nan gara na gɨfo, kɨ ia gɨnɨghnɨghavɨra iti. Ezɨ kɨ God ko mɨgɨa zurara kamaghɨn an azai, a ifueghɨva, a uabɨ na bagh tuavitam atɨghtɨ, kɨ ia bagh izɨva ian ganam.

11 Kɨ kamagh sua, kɨ ia damutɨ, Godɨn Duam amir ingangarir aghuiba, ian ikiam, eghtɨ ian duaba gavgavigham. Kamaghɨn, kɨ ian ganasa bar ifonge. 12 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi. E uarira uarir akurvagham. Ian nɨghnɨzir gavgavim nan akuragham. Eghtɨ nan nɨghnɨzir gavgavim ian akurvagham.

13 Nan adarasi, ia kamaghɨn fogh, kɨ dughiar avɨribar izɨ ian ganasava amima, bizir avɨriba otiva nan tuavim apɨrima, kamaghɨn kɨ izir pu. Kɨ kamagh sua, kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn ingarizɨ, men avɨriba navibagh ira, kamaghɨra, kɨ ian tongɨn ingartɨ, ian gumazamizir avɨriba navibagh iragham. 14 God Grighba ko gumazir Grighɨn aven itir puvatɨziba bar men akurvaghasa ingangarim na ganɨngi, egha uaghan fofozim itir gumaziba ko fofozim puvatɨzir gumaziba sara. Kamaghɨn, kɨ gumazamiziba me ikarvaghamin osɨmtɨzim aterɨva, ingangarir kam damuam. 15 Kamaghɨn amizɨ ia Romɨn itir gumazamiziba, kɨ akar aghuim uaghan ian mɨkɨnasa, nan navim dɨkafi.

Godɨn gavgavim, an an akar aghuimɨn aven iti

16 Kɨ fo, Godɨn gavgavim an akar aghuimɨn aven iti. Gavgavir kam gumazir nɨghnɨzir gavgavir an itiba bar men akurvagham. A faragh Judabar akurvaghɨva, egh uaghan Kantrin Igharazibar Gumazibar akurvagham. Kamaghɨn ami, kɨ akar aghuim akunasa aghumsɨzir pu. 17 Akar aghuir kam, a God arazir aghuir an amizim en aka, an e mɨkɨm suam, an damazimɨn dera. Nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimra e an damazimɨn gumazamizir aghuibar otogham. Mati akam Godɨn Akɨnafarimɨn iti, “Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, God me mɨkɨm suam, me nan damazimɨn dera, eghtɨ gumazamizir kaba zurara deraghvɨra ikiam.”

Gumazamiziba bar akɨrim God gasara

18 E fo, God uan Nguibamɨn ikia uan anɨngagharim azenimra aneka. A, gumazir akɨrim agasaragha arazir kurabagh amiba, ivezir kuram me danɨngam. Men arazir kurar kam guizɨn akam abɨri. 19 God gumazir kaba uabɨ deravɨra men akazɨ, me an arazir avɨribagh fo. Me guizbangɨra fo, egha me akɨrim God gasara, kamaghɨn amizɨma God ivezir kuram me ganɨdi. 20 God nguazimɨn biziba bar dar ingarizir dughiamɨn, iza datɨrɨghɨn gumaziba bar a ingarizir bizibar gani. Tuavir kamɨn, gumaziba Godɨn arazir mogomer maba deravɨra dagh fogham. Egha me an arazir aghuibar mɨngarim ko an gavgavir bar ekiar zurara itim gɨfos. Kamaghɨn amizɨ, gumazitam kamaghɨn mɨkɨman kogham egh suam, “Kɨ God gɨfozir puvatɨgha kamaghɨn kɨ osɨmtɨziba puvatɨ.” Bar puvatɨgham!

21 Me God gɨfogha egha me kamaghɨn nɨghnɨzir pu, “A guizbangɨra God.” Egha an ziam fan aghua. Egha a mɨnabir pu. Puvatɨ. Men nɨghnɨziba onganizɨ moghɨn itima, me fofozir aghuiba puvatɨ, ezɨ mɨtatem men nɨghnɨziba avaragha dagh izɨfa. 22 Me ghaze, me fofozir aghuim iti. Ezɨ me guizbangɨra puvatɨ, me ongani. 23 Me Godɨn zurara itim akɨrim a gasara, egha an ziam fer pu. Puvatɨ. Me aremeghamin gumazibar mɨn gara, marvir guaba ko, kuaraziba ko, asɨziba ko, kuruziba ko, ipebar mɨn marvir guabar ingara, egha da isa dar ziaba fe.

Gumazamiziba arazir kurar igharagha garir avɨribagh ami

24 Gumazamiziba God akɨrim a gasara, ezɨ bizir kam bagha a me ataghizɨma men navibar ifongezir arazir kuraba me dɨkavima, me arazir bar kurar aghumsɨziba itibar uari gami. 25 Kamaghɨn amir gumazamiziba, me Godɨn guizɨn akamɨn gɨn mangan fɨrɨn, akar ifavarimɨn anetɨ. Me biziba bar adar ingarizir Godɨn kamnangɨn ziam fan aghuagha, uam akɨrim ragha a gasara. Egha a ingarizir bizibar ziaba fava da bagha ingari. God a biziba bar dar mɨngarim, kamaghɨn amizɨma, e zurazurara an ziam fɨ mamaghɨra ikiam! Guizbangɨra!

26 Me God akɨrim a gasara, kamaghɨn amizɨ God akɨrim ragha me gasaragha me ataghizɨ, me uan aghumsɨzim itir arazir kurabagh ami. Ezɨ men amuiba poroghamibar arazir aghuim ategha egha arazir kuraba amizir igharaziba ko uari gami. 27 Kamaghɨra, gumaziba poroghamibar arazir aghuim ategha men naviba me dɨkava mati avim men isi, ezɨ me arazir kuraba gumazir igharaziba ko uari gami. Gumaziba aghumsɨzir araziba uarira uari gami, bizir kam bagha me uarira uan arazir kurabar ivezir kuram iniam.

28 Me Godɨn guizɨn fofozim suiragh a gɨnɨghnɨghan aghua, kamaghɨn amizɨ God me ataghizɨ, me uan nɨghnɨzir kurar mɨzɨrɨzibar gɨn ghua arazir bar kurar e damuan koghamibagh amua, nɨghnɨziba bar ikufi. 29 Me arazir kurar avɨrir kabagh ami: men araziba bar ikuvigha, munavɨn bizim bagha navim dɨkafi, egha uarir apanim gamigha, bizir avɨriba itir gumaziba bagha navim ikufi, egha gumazibav sozima da ariaghɨri, egha biziba bagha uarir atara uari abɨsi, egha gumazibagh ifari. Egha gumaziba paza me damuasa nɨghnɨsi, egha gɨrakɨrangɨn mɨgɨrɨgɨar kurabar gumazibagh ami. 30 Egha mɨgɨrɨgɨar ifavarir gumazir igharazibar ziabagh asɨghasɨzibagh ami. Egha Godɨn apanim gamua, egha tiraghtirazir arazim gamua, egha uan navir averiabar aven ghaze erara e bar dera, egha me uari uan ziaba fe. Egha me uari arazir kurar igiar mabagh ami da otifi. Egha me uan afeziaba ko amebabar akaba batosi. 31 Me nɨghnɨzir aghuiba puvatɨ. Egha me uari uan akar dɨkɨrɨzibar gɨn zuir puvatɨ. Egha me igharaz darazir akurvaghan aghua, egha men apangkuvir puvatɨ. 32 Me fo, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar gavgavim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazamizir kamaghɨn amiba, me ivezir kuram inigh arɨmɨghregham.” Gumazir kaba Godɨn akar gavgavim gɨfo, egha me a batogha arazir kurar avɨribagh ami. Egha uaghan me arazir kurar kabarama amir pu. Puvatɨ. Me arazir kurar kabagh amir gumazir igharazibar ziaba fe.

Copyright information for `MSY