Romans 10

Israelba Godɨn araziba deravɨra dagh fozir puvatɨ

Nan adarasi, kɨ uan navir averiamɨn aven God Israelba ua me iniasa, kɨ bar ifonge! Egha me bagha God ko mɨgei. Kɨ Israelba bar deragha me gɨfogha kamaghɨn mɨgei, me Godɨn arazibar gɨn mangasa bar gavgafi. Egha me guizɨn God ifongezir arazim gɨfozir pu. Me, tuavir God ghaze e an damazimɨn derazim, me a gɨfozir puvatɨ. Egha uan gavgavibar, Godɨn damazimɨn deraghasa tuaviba buri. Kamaghɨn me Godɨn damazimɨn deraghamin tuavimɨn apengan itir pu. E fo, Krais Moses Osirizir Arazibagh amizɨma, dar gavgavim gɨfa. Kamaghɨn, tina nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti, anarɨra Godɨn damazimɨn deragham.

Gumazir Godɨn damazimɨn deraghasa Moses Osirizir Arazibar gɨn zuim, Moses a mɨgɨa kamaghɨn osiri, “Gumazim Moses Osirizir Araziba mɨgei moghɨn damuva egh dughiaba zurara dar amutɨ, arazir kaba a damutɨ, a ikɨvɨra ikiam.” Kar Godɨn Akɨnafarimɨn akar otevir mam, a gumazir nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn Godɨn damazimɨn derazim, a kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uan navir averiamɨn kamaghɨn mɨkɨmam markɨ, ‘Tina Godɨn nguibamɨn ghuavanangam?’” (Akar kam kamakɨn, nɨ Krais e bagh izighrɨsɨ, nɨ mangɨva an azangam?) “Egh nɨ uaghan kamaghɨn mɨkɨman markɨ, ‘Tina gumazibar ovia itir danganimɨn magɨram?’” (Akar kam kamakɨn, nɨ ovevemɨn mozimɨn angɨ, Krais inigh anangam?) Ezɨ Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Godɨn akam bar nɨn boroghɨra iti, a nɨn akatorim ko nɨn navir averiamɨn aven iti.” Ka nɨghnɨzir gavgavimɨn akar e ia mɨgeim. Nɨ uan akamɨn kamaghɨn mɨkɨm suam, “Iesus a nan Ekiam,” egh uan navir averiamɨn aven nɨghnɨzir gavgavim ikɨ, kamaghɨn fogh, God Iesus gamizɨ a mozimɨn ua dɨkafi, eghtɨ God nɨn akurvaghtɨ, nɨ ikɨvɨra ikiam. 10 E fo, nɨ navir averiamɨn nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, kamaghɨn God suam, nɨ nan damazimɨn dera. Egh uaghan nɨ uan akatorimɨn suam, “Iesus nan Ekiam,” eghtɨ God nɨn akuraghtɨ, nɨ ikɨvɨra ikiam. 11 Egha Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh a uabɨ aghumsɨghan kogham. Puvatɨ.” 12 Egha Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Gumaziba bar Ekiamɨn ziamɨn diaghtɨ a men akurvagham.” Kamaghɨn, Godɨn vamɨra iti, a bar en Ekiam. Eghtɨ gumazir an deiba, a bar bizir aghuir avɨriba men akurvagham. Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, Godɨn damazimɨn magh gari.

14 Ezɨ manmakɨn? Guizbangɨra, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨziba, me manmaghɨn an ziamɨn dɨmam? Egh gumazir eghaghanim baraghizir puvatɨziba, me manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim an ikiam? Eghtɨ gumazitam akar aghuim me mɨkɨnighan koghtɨ, me manmaghɨn a baregham? 15 Eghtɨ siosba akar aghuim akurir gumaziba amangan koghtɨma, me manmaghɨn akamɨn gun me mɨkɨmam? Godɨn Akɨnafarimɨn aven Aisaia kamaghɨn osiri, “Godɨn akar aghuim inigha izir gumazibar darorim, a bar dera.”

Israelba akar aghuim inizir puvatɨ

16 Ezɨ Israelɨn gumazir maba me Godɨn akar aghuim inizir puvatɨ. Aisaia uabɨ kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, tinara en akar aghuim nɨghnɨzir gavgavim an iti?” 17 Kamaghɨn e fo, nɨghnɨzir gavgavim a gumaziba akar aghuim barazir tuavimɨn izam. Eghtɨ gumazir Kraisɨn akam akurimɨn tuavimɨn, gumaziba akar aghuim baregham.

18 Ezɨ kɨ ian azai, Israelɨn gumazamiziba me Godɨn akar aghuim, me uan kuariba a baraghizir puvatɨ, o? Kɨ ghaze, me guizbangɨra oraki. E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,

“Akam inigha izir gumazibar akatoribar otivir mɨgɨrɨgɨaba,
da ghua nguazir kamɨn nguibaba bar dar otozɨ,
gumazamiziba bar, men kuariba a baraki.”

19 Ezɨ kɨ ua ian azai, Israelba me ti akar kamɨn mɨngarim gɨfozir pu, o? Puvatɨ. Me fos. Moses God bagha faragha kamaghɨn mɨkeme,

“Kɨ Kantrin Igharazibar Gumazir ziaba puvatɨgha
pura bizibar mɨn itiba kɨ me inightɨma,
ian naviba bar ikuvigham.
Eghtɨ kɨ gumazamizir fofoziba puvatɨziba inightɨma,
bizir kam ia damightɨ ia ataram.”

20 Ezɨ Aisaia uaghan akar gavgavimɨn kamaghɨn mɨgei,

“Na burir puvatɨziba, me nan api.
Na bagha azai puvatɨziba,
kɨ uabɨ men aka.”

21 Egha a Israelbav gɨa kamaghɨn mɨgei,

“Kɨ dughiaba zurara men suigh me mughasa me bagha garima,
me nan akaba barazir puvatɨgha akɨrim ragha na gasara.”
Copyright information for `MSY