Romans 11

God Israelbar tongɨn itir varazira men apangkuvigha, ua bagha me amɨsefe.

Kamaghɨn amizɨ, kɨ bizir kam gɨnɨghnɨgha ian azai, God uan gumazamiziba batosi, o? Bar puvatɨ! Kɨ uabɨ Israelɨn gumazir mam, kɨ Abrahamɨn ovavim, kɨ Benjaminɨn anabar gumazir mam. God uan gumazamizir fomɨra ua bagha me amɨseveziba, a me batozir puvatɨ. Ia Godɨn Akɨnafarimɨn itir Elaijan eghaghanim gɨnɨghnɨgh. Elaija Israelbar osemegha me bagha God pamtem an azangsɨsi, “Ekiam, Israelba nɨn akam inigha izir gumazibav soghezɨ me ariaghɨre, egha me nɨn ofa gamir danganiba gasɨghasɨki. Ezɨ kɨ uabɨra nɨ bagha ikiavɨra itima, me na mɨsoghasava ami.” Ezɨ God manmaghɨn an akam ikara? A ghaze, “Kɨ ua bagha Israelbar tongɨn itir varazira amɨsefe, ezɨ me, 7000ɨn gumaziba Israelɨn ikiavɨra iti. Me ifavarir god Baal bagha teviba apɨrizir puvatɨ.” Ezɨ kamaghɨra, dughiar kamɨn uaghan Israelbar tongɨn itir varazira, God men apangkufi, egha a ua bagha me amɨsefe. Guizbangɨra, God men apangkuvigha, kamaghɨn a me amsefe. A me amir ingangaribagh nɨghnɨzir puvatɨ. God gumaziba amɨsevezir arazim, a gumaziba amir ingangarimɨn tuavimɨn otogham, egh a guizbangɨra Godɨn apangkuvimɨn tuavimɨn otoghan kogham.

Ezɨ manmakɨn? Israelba Godɨn damazimɨn deraghamin bizim bagha pamtem ingara, egha a inizir puvatɨ. Ezɨ Israelɨn avɨrimɨn tongɨn itir varazira God mɨseveziba, merara a ini. Israelɨn igharaz darazi, naviba gavgavigha Godɨn dɨmdiamɨn aghua. Godɨn Akɨnafarimɨn osizirim iti,

“God me gamizɨ, me mati gumazir aremezim moghɨn akui.
Ezɨ men damaziba bizibar garir puvatɨzɨ,
men kuariba biziba barazir puvatɨgha,
iza datɨrɨghɨn tu.”

Ezɨ Devit Godɨn Akɨnafarimɨn aven kamaghɨn mɨgei,

“Kɨ kamaghɨn ifonge, dughiar me isar ekiaba bagha uari akuvibar,
men isar ekiar kaba me damutɨ me irɨva, mati azuazim asɨzim a mɨsoke.
Eghtɨ me irɨva, uan arazir kurabar ivezim iniam.
10 Eghtɨ God men damazibar amightɨ da komegh, ganan kogham.
Eghtɨ a me damutɨ me osɨmtɨziba aterɨva
akɨraghariba avigh mamaghɨra ikiam.”

God Kantrin Igharazibar Gumaziba ua me ini

11 Kɨ ua ian azai, Israelba asaghporiaghrɨgha, egh me iregh mamaghɨra ikɨ, egh ua daruan kogham, o? Bar puvatɨ! Guizbangɨra, men arazir kuraba bangɨn Godɨn akurvazim Kantrin Igharazibar Gumazibar ize. God kamaghɨn ifonge, Israelba na bagh ua izam, kamaghɨn kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar akurvagham, eghtɨ me men ganɨghɨva naviba ikuvigh egh ua na bagh izam. 12 Israelba akɨrim God gasarazɨma, God bizir aghuir avɨriba nguazir kamɨn itir gumazamizibar akura. Israelba Godɨn arazimɨn irezɨ, God akurvazir ekiam Kantrin Igharazibar Gumazibagh anɨngi. Kamaghɨn, gɨn Israelɨn God mɨseveziba bar God bagh ua izeghtɨ, God guizbangɨra bizir bar aghuir avɨribar gumazamizibar amuam.

13 Ia Kantrin Igharazibar Gumaziba, kɨ ia mɨgei, God ian tongɨn ingarasa na amada, ezɨ ingangarir kɨ amir kam, kɨ bar a gifonge. 14 Tuavir kamɨn, kɨ uan adarazir navibar nɨghnɨzibar amutɨ, men naviba God ia gamizir arazir aghuim bagh dɨkavam. Eghtɨ nan ingangarir kamɨn, God men tarazi ua me iniam. 15 God Israelba batuegha, egha nguazimɨn itir gumazamizibagh amizɨma me a ko navir vamɨra iti. Kamaghɨn gɨn God ua Israelba inightɨ, bar deragham, mati God gumazir aremezibar amightɨ, me ua dɨkavam. 16 Nɨ bretɨn ingarɨva, nɨ plauan atiaritam inigh faragh a isɨ ofan mɨn God danɨngigh. Egh arazir kamnangɨn bretɨn igharaziba uaghan da Godɨn biziba. Eghtɨ, gumazitam temer biba God danɨngtɨ, an aguaba uaghan Godɨn biziba.

17 Israelba mati olivɨn temer aghuir mam, ezɨ God an aguar maba aghoragharɨki. Ezɨ ia Kantrin Igharazibar Gumaziba mati ruarimɨn itir olivɨn temer atiamɨn aguaba. God ia inigha olivɨn temer aghuimɨn aguar a dɨghorezibar danganimɨn ia isavsuiki. Ezɨ ia datɨrɨghɨn olivɨn temer aghuimɨn bimɨn daghem isi, egha mati olivɨn aguar faragha ikezibar mɨn deragha iti. 18 Ezɨ kamaghɨn, ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, ia bar deragha guizɨn olivɨn tememɨn aguabagh afira. Ia faragha deravɨra nɨghnɨghɨva, egh nɨghnɨzir kam damu. Ia olivɨn aguaba daghem olivɨn bim ganɨdir pu. Puvatɨ. Temer bim daghem ia ganɨdi.

19 Eghtɨ ia ti kamaghɨn mɨkɨmam, God e isa, temer aguar kabar danganimɨn an e isavsuiraghasa, kamaghɨn a dar aghore. 20 Guizbangɨra, God kamaghɨn ami. Arazir an amizir kamɨn mɨngarim kamakɨn, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨ, ezɨ a me aghore. Ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha deravɨra iti. Kamaghɨn ia deragh uari bagh gan, uari uan ziaba fan markɨ. Ia atiatingtɨ deragham. 21 Ia nɨghnɨgh, God fomɨra guizɨn olivɨn aguaba ataghizɨma, da ikezir puvatɨ. Kamaghɨn ia akaba batoghtɨma, a ia ateghtɨma ia ikian kogham.

22 Kamaghɨn ia deravɨra nɨghnɨgh. God arazir aghuibagh amua, uaghan ivezir kuraba anɨdi. Gumazir an arazibar gɨn zuir puvatɨziba, a ivezir kuram me ganɨdi. Ia an arazir aghuibar suiragh tugh gavgavightɨma, an arazir aghuibar ia damuam. Ia dar amuan koghtɨma, a uaghan ia aghoregham. 23 Olivɨn temer aguar a fomɨra dɨghoreziba, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikian koghamin arazim ateghtɨ, a ua me inigh olivɨn tememɨn me isavsuiragham. Guizbangɨra, God me inigh ua tememɨn me isavsuiraghamin gavgavim iti. 24 Ia fo, ia fomɨra ruarimɨn itir olivɨn atiamɨn aguaba, ezɨ God ia aghoregha olivɨn aghuimɨn ia isavsuiki. Kar guizbangɨra ian temem pu. Kamaghɨn amizɨ, a temer kamɨn aguar faragha an ikezibara inigh uam ada isavsuigham, ezɨ kar pura bizim, ingangarir ekiam puvatɨ.

God gumazamiziba bar uan apangkuvim men akaghasa ifonge

25 Nan adarasi, kɨ guizɨn akar mogomer mam ia a gɨfoghasa kɨ ia mɨgei. Ia a gɨfogh, egh kamaghɨn mɨkɨman kogham, ia fofozir ekiam iti. Akar kam kamakɨn: Israelɨn marazi datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim ikian aghua; men arazir kam zurara ikɨvɨra ikian kogham. Me kamaghɨra ikɨ mangɨ, Kantrin Igharazibar Gumazir God mɨseveziba bar God bagh izamin dughiamɨn tugham. Egh me gɨn Godɨn gumazamizibar tongɨn ikiam. 26 Tuavir kamnangra God Israelba bar men akurvagham. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme,

“Akurvazir Gumazim Jerusalemɨn ikegh izam.
Egh a Jekopɨn ovavibar amightɨma
me Godɨn akam barazir puvatɨzir arazim ategham.
27 Kɨ men arazir kuraba bar da agɨvaghɨva,
egh dughiar kamɨn uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam
me ko a damuam.”

28 Israelba Iesusɨn akar aghuim akɨrim agasara, egha me mati Godɨn apaniba. Ezɨ men arazir kam Kantrin Igharazibar Gumazibar akura. God fomɨra uan gumazamiziba amɨsevegha, egha me gifueghavɨra iti. A men ovavir fomɨra itibagh nɨghnɨgha kamaghɨn ami. 29 God diazir gumazamiziba, a bizir aghuiba me ganɨngi, egh a gɨn uamategh uan nɨghnɨzim giragh kamaghɨn mɨkɨman kogham, ia markɨ, kɨ uan dɨmdiam ko bizir aghuiba ua da iniam. 30 Ezɨ ia Kantrin Igharazibar Gumaziba, ia fomɨra Godɨn akam batoke, ezɨ datɨrɨghɨn Israelba a batosi, ezɨ tuavir kamɨn ia Godɨn apangkuvim ini. 31 Kamaghɨra, Israelba Godɨn akam batoke. Ezɨ Godɨn apangkuvir ia inizir kam bangɨn, me datɨrɨghɨn Godɨn apangkuvim uaghan a iniam. 32 God kamaghɨn ifonge, a uan apangkuvim gumazamiziba bar men akagham. Kamaghɨn, gumazamiziba bar Godɨn akam batoke. Kamaghɨn me uan arazir kuramɨn apengan ikia kalabuziar gumazibar mɨn iti. God me gamizɨ, me kamaghɨn iti.

E Godɨn ziam fam

33 Ame! Godɨn bizir aghuiba ko an fofozim ko an nɨghnɨzim, da guizbangɨra bar ekevegha bar pɨn iti! Egha ongarimɨn mɨn bar kone! Gumazitam an nɨghnɨzimɨn mɨngarim manmaghɨn deravɨram a geghanam? Puvatɨ. Ezɨ a zuraram amir araziba, gumazitam manmaghɨn dagh fogham? Bar puvatɨ! 34 Bizir kam, Godɨn Akɨnafarimɨn aven iti,

“Guizbangɨra, tina Ekiamɨn nɨghnɨzim gɨfo?
Egh tina kamaghɨn a mɨkɨm suam, nɨ tuavir aghuir kamɨn gɨn mangɨ?
Bar puvatɨ!
Egh tina bizitam isɨ God danightɨ,
a uam a ikarvaghsɨ nɨghnɨgham?
Bar puvatɨ?”

36 E fo, God uan dafarimɨn biziba bar dar ingari, egha a dar mɨngarim, ezɨ da a baghavɨra ikiava, mamaghɨra iti. Kamaghɨn e zurara an ziam fam! Guizbangɨra.

Copyright information for `MSY