Romans 12

Pol ghaze, Kraisɨn adarasi me arazir manabar amuam

(Sapta 12:1-15:13)

E uan nivafɨziba isɨ ofan mɨn God danɨngam

Kamaghɨn amizɨ, nan adarasi, kɨ Godɨn apangkuvir ekiam gɨnɨghnɨgha, egha kɨ kamaghɨn ia gakaghori: Ia uari uan nivafɨziba isɨ angamra itir ofan mɨn God danɨngvɨra ikɨ. Egh a baghɨvɨra ikɨva an ingangarim damu. Egh ia God damutɨ, eghtɨ a bizir kam bagh bar akuegham. Ia uari isɨva God danɨngamin arazir kam, kar guizɨn arazir Godɨn ziam fem. Ia nguazir kamɨn itir gumaziba amir arazibar gɨn mangan markɨ. Ia teghtɨma God nɨghnɨzir igiaba ia danɨngtɨ ia arazir igiabar amuam. Kamaghɨn, ia Godɨn ifongiam gɨfogham, a kamakɨn: ia arazir aghuiba, ko God bar akongezir araziba, ko arazir bar deragha arazir mabagh afiraziba, ia dagh fogham.

God ingangaribar amuasa fofoziba isa e ganɨngi, eghtɨ e igharaziba bagh ingangarim deravɨra a damuam

God uan apangkuvimɨn gɨn ghua ingangarim damuasa bizir aghuim na ganɨngizɨ, ezɨ kɨ vaghvagha kamaghɨn ia mɨkɨmasa. Ia uari fɨva pɨn uari arɨghɨn markɨ. Ia deragh nɨghnɨghɨva, God ia ganɨngizir nɨghnɨzir gavgavimɨn ganɨva, egh tuavir kamɨn ia uari tuisɨgh. E fo, nivafɨzir vamɨra itima, an aven soroghafariba ko bizir maba sara iti. Ezɨ nivafɨzir kamɨn aven itir bizir kaba, vaghvagha ingangarir igharazibagh ami. Kamaghɨra, e gumazamizir avɨriba ikia, egha e datɨrɨghɨn Krais ko porogha nivafɨzir vamɨran mɨn oto. Egha nivafɨzir kamɨn aven itir bizir kabar mɨn, e uari inigha Kraisɨn poroghav iti. Kamaghɨn, God uan apangkuvimɨn gɨn ghua ingangaribar amuasa fofoziba isa mati bizir aghuibar mɨn vaghvagha e ganɨngi. Eghtɨ gumazitam, a Godɨn akam inigha izir fofozim ikɨva, egh a uan nɨghnɨzir gavgavimɨn mɨrara deravɨra Godɨn akam gun me mɨkɨmam. Eghtɨ gumazitam igharazibar akurvaghamin fofozim ikɨva, egh a deravɨra men akurvagh. Eghtɨ gumazitam igharazibar sure damuamin fofozim ikɨva, egh a deravɨra men sure damu. Eghtɨ gumazitam gavgavim igharaz darazir navibar anɨngamin fofozim ikɨva, egh a bar deravɨra ingangarir kam a damu. Eghtɨ gumazitam biziba isɨ gumazibagh anɨdir fofozim ikɨva, egh an avɨriba me danɨng. Eghtɨ gumazitam ingangarimɨn faragha zuir fofozim ikɨva, egh a deravɨra an apengan itir gumazibar ganɨva ingangarir kam damu. Eghtɨ gumazitam igharaz darazir apangkuvamin fofozim ikɨva, egh a men apangkuvsɨ bar akongegh mamaghɨra ikɨ.

E navir averiabar aven guizɨn gumazamizibagh ifongegh

Eghtɨ ia ifar gumazibagh ifongan markɨ, ia uan navir averiabar aven guizɨn gumazamizibagh ifongegh. Egh arazir kurabar aghuaghɨva, egh arazir aghuibar suiragh gavgafigh. 10 Ia uan ikɨzimɨn aven uari uarigh ifongezɨ moghɨn, ia uaghan Kraisɨn adarazir aven uari uarigh ifongegh. Egh zurara ia uarira uan ziaba pɨrafɨsɨ pamtem ingar. 11 Ia pamten ingarɨva amɨrvaghan markɨ, eghtɨ Godɨn Duam ian navibar amutɨ ia zurara Ekiamɨn ingangarim damusɨ naviba dɨkavam. 12 Egh ia, bizir aghuir ia fogha iniamiba bagha mɨzua, dagh nɨghnɨgh bar akongegh. Egh osɨmtɨziba izamin dughiamɨn, ia ikɨ uaghan da aterɨva tugh gavgafigh. Egh zurara God ko mɨkɨm.

13 Eghtɨ Godɨn gumazamiziba biziba puvatɨghtɨ, bizir ia itiba men akurvagh. Eghtɨ nguibar igharazimɨn gumaziba ian bighan izamin dughiamɨn, ia me inigh uan dɨpenibar mangɨ deragh me damu. 14 Gumazim arazir kuramɨn nɨ damightɨ, nɨ arazir aghuimɨn a damusɨ Godɨn azangsɨgh. Egh a gasɨghasɨghsɨ Godɨn azangsɨghan markɨ. 15 Eghtɨ igharaz darazi bar akongeghtɨ ia me ko bar akongegh. Egh igharaz darazi osemeghtɨ, ia me ko osemegh. 16 Egh ia arazir vabara, gumaziba bar me damu. Egh uarira uari fan markɨ. Egh gumazir ziaba puvatɨzibar namakabar amu. Kamaghɨn uabɨ gɨnɨghnɨghan markɨ, kɨrara fofozim iti.

17 Gumazitam arazir kuratamɨn nɨ damightɨma, nɨ uam arazir kuramɨn a ikarvaghan markɨ. Puvatɨ. Ia zurara gumazibar damazimɨn derazir arazibar amu.

18 Ia uari navir amɨrizim ikɨva gumazir igharaziba ko navir vamɨra ikɨsɨ pamtem ingar. 19 Nan namakar aghuiba, me arazir kuram ia damightɨ, eghtɨ ia men arazir kuram ikarvaghan markɨ. Ia teghtɨ, God uabɨ uan anɨngagharimɨn tuavimɨn me ikarvagham. Ia fo, Godɨn Akɨnafarimɨn aven en Ekiam kamaghɨn mɨgei, “Ikiarvazim nan ingangarim, kɨ uabɨ men arazir kuraba ikarvagham.” 20 Egh nɨ Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn damu, “Nɨn apanim, mɨtiriam an aghɨtɨ, nɨ daghem a danɨng. Eghtɨ kuarim an pɨrtɨ, nɨ dɨpatam a danɨng. Nɨn arazir aghuir kam a damightɨ, a uan arazir kuram gɨnɨghnɨgh bar aghumsɨgham.” 21 Nɨ arazir kuram ateghtɨ, a nɨ gafighan markɨ. Nɨ arazir aghuim damutɨ, nɨn arazir kam arazir kuram abɨragh a gafiragham.

Copyright information for `MSY