Romans 13

E gavmanɨn apengan ikiam

Gumaziba bar gavmanbar apengan ikɨ. E fo, gavman tam puram otozir puvatɨ. Gavmanɨn ingangariba Godɨn dafarimram oto. Gavmanɨn aven itir gumazir dapaniba bar, God uabɨ me arɨki. Kamaghɨn amizɨma, gumazitam gavmanɨn dapanibar akam batogha, kamaghɨn a God uabɨ ingangarir kam damuasa mɨsevezir gumazibar akaba batosi. Gumazir kamaghɨn amiba, me uari uan arazibar ivezir kuraba iniam. Gavmanba gumazir arazir aghuibagh amiba atiatim me danɨngasa itir puvatɨ. Gavmanba gumazir arazir kurabagh amiba atiatim me danɨngasa iti. Kamaghɨn amizɨ, nɨ gavmanɨn atiatingan koghsɨ, nɨ arazir aghuibar amutɨ, eghtɨ me nɨn ziam fam. E fo, gavman a Godɨn ingangarir gumazim, egha an arazir aghuibar, ian akurvaghasa ia bagha ingari. Nɨ arazir kuram damigh gavmanɨn atiating. Nɨ fo, gumazibagh asɨghɨsɨghamin ingangarim ko gavgavim gavmanɨn dafarimɨn iti, a puram aningɨn suirazir puvatɨ. A Godɨn ingangarir gumazim, nɨ tina arazir kuram damightɨ, a nɨn arazir kuramɨn ivezim nɨ danɨngam. Kamaghɨn amizɨ, nɨ gavmanbar apengan ikɨ. Ia gavman apengan ikian kogh, ivezir kuram iniam, kar guizbangɨra. Ezɨ ia uaghan kamaghɨn fogh, ia uan navir averiamɨn aven uan araziba deravɨra da tuisɨgh, arazir aghuibar gɨn mangɨ. Ia kamaghɨn damuva, egh ia gavmanbar apengan ikiam.

Gavmanba Godɨn ingangarir gumazibar ikɨ, zurara ingangarir God me ganɨngizim deragh a damu. Bizir kam bagh ia uaghan takisɨn dagɨaba isɨ me danɨngam. Bizir tizir ia gavmanba danɨngamiba, ia me danɨng. Takisɨn dagɨaba ko takisɨn igharazir maba sara, me danɨngɨva, egh arazir aghuibar me damu, egh men ziaba fɨ.

E gumazamizir igharaziba bar me gifuegham

Ia ikarvaghamin biziba, tam ikian markɨ, ia bar da gɨfagh. Eghtɨ ikarvaghamin bizir mam zurara ikiam. A kamakɨn: e gumazir igharaziba bar me gifuegham. Tina gumazir igharaziba bar me gifonge, a guizbangɨra Moses Osirizir Arazibar gɨn zui. E fo, Moses Osirizir Araziba kamaghɨn mɨgei, “Ia gumazibav soghtɨ, me arɨmɨghɨran markɨ. Ia okɨman markɨ. Ia gumazir igharazibar biziba bagh naviba dɨkavan markɨ. Ia poroghamiba uari bakɨm uari ko dakuan markɨ.” Moses Osirizir Arazir kaba ko maba sara uaghan iti, da bar moghɨra akar vamɨra an aven iti, akar kam kamakɨn: “Nɨ uabɨra uabɨ gifongezir moghɨn, gumazir igharazibagh ifongegh.” 10 Nɨ gumazir igharazim gifongegh, arazir kuratamɨn a damighan kogham. Kamaghɨn amizɨ, gumazim igharaz darazigh ifongegha, a Moses Osirizir Araziba guizɨn dar gɨn zui.

E angazangarimɨn aruir gumazibar mɨn daruam.

11 Dughiar e datɨrɨghɨn itim, ia a gɨfo, kamaghɨn arazir kɨ ia mɨkemeziba ia dar amu. Kar dughiar ia daguraguim ategh dɨkavigh angamra ikiamim. Ia fo, fomɨra dughiar e nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim, koma God en akuraghamin dughiamɨn, aning mong uaningɨn saghon iti. Ezɨ datɨrɨghɨn God en akurvaghamin dughiar kam a roghɨra ize. 12 Amɨnɨrbɨrim gɨvasava amima, amɨnim tiasa. Kamaghɨn amizɨ, e mɨtatemɨn araziba bar dar ateghɨva angazangarimɨn aven mɨsoghsɨ mɨdorozir biziba inigh dar aghuigh. 13 E angazangarimɨn aruir gumazibar mɨn deraghvɨra daruam. E dɨpar onganibar amɨva onganan kogh, egh pura gumazamiziba isɨ pamten dɨmɨva ighiar kurabar arazibar amuan markɨ. Egh gumaziba ko amiziba pura tintinibar uari ko dakuva, afiar arazibar amuan markɨ. Egh uari uariv soghɨva, egh munavɨn biziba bagh navim ikuvighɨva da inisɨ navim isian markɨ. 14 Egh ia uan Ekiam Krais Iesus arugh, mati gumazim mɨdorozir biziba aghui. Ia uan navir ghurimɨn arazibagh nɨghnɨghɨva, egh navir ghurimɨn ifongiam uam an gɨn mangan markɨ.

Copyright information for `MSY