Romans 14

Ia uan adarazir araziba tuisɨghan markɨ, egh suam, ian araziba ikufi

Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia, egha an nɨghnɨzir gavgavim gavgavizir puvatɨ, ia gumazir kam inigh aven izɨtɨ a ian tongɨn ikiam. Ia, an navir averiamɨn aven itir nɨghnɨziba bagh, a ko uari adoghan markɨ. Gumazir nɨghnɨzir gavgavim itim, a biziba bar a dapi. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim mong gavgavizir puvatɨzim, an asɨziba apir puvatɨ.
(14:2) Ia akar 1 Korin 8:1ɨn itimɨn gan.
Gumazir biziba bar da apim, gumazir asɨziba apir puvatɨzim girakɨrangɨn adarir nɨghnɨzibar gumazir kam damuan markɨ. Eghtɨ uaghan gumazir asɨziba apir puvatɨzim, a fo, God a inizɨ a siosɨn aven ize, kamaghɨn, a gumazir biziba bar da apimɨn arazibar gan da tuisɨghan markɨ egh suam, an araziba ikufi. Nɨ tina, nɨ ghaze, kɨ ti gumazir igharazimɨn ingangarir gumazimɨn araziba tuisɨgham. Puvatɨ. Bizir a tugh gavgavigham o a irɨghamim, kar an Gumazir Ekiamɨn bizim. Ekiam uabɨ a damightɨ a gavgavigham, kamaghɨn a guizbangɨra tugh gavgavigham.

Gumazitam suam, dughiar mam dughiar mabagh afira. Eghtɨ gumazir igharazim suam, dughiaba bar magh gari. Eghtɨ gumaziba bar vaghvagh uari gɨfogh suam, nɨghnɨzir manam men nɨghnɨzimɨn dera. Gumazir dughiar mam pɨrafim, an Ekiamɨn ziam fasa kamaghɨn ami. Ezɨ gumazir biziba bar a da apim, a dagheba bagha God mɨnabi, egha tuavir kamɨn Ekiamɨn ziam fe. Gumazir asɨziba apir puvatɨzim, a God mɨnaba, Ekiamɨn ziam fasa nɨghnɨgha, egha dagher maba ataghrasi.

E fo, en tongɨn itir gumazitam suam, nan ikɨrɨmɨrir angamra itim, a nan bizimra puvatɨ. Eghtɨ gumazitam suam, nan ovevem, uaghan nan bizimra puvatɨ. E angamra ikɨva, e Ekiam bagh ikiam. E aremegh, e Ekiam bagh aremegham. Kamaghɨn, e angamra iti, o areme, e Ekiamɨn adarazira. Bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn. Krais aremegha ua dɨkafi. Kamaghɨn an angamra itiba ko aremeziba bar moghɨra men Ekiamɨn iti.

10 E fo, e bar Godɨn kotiamɨn tuivightɨ, an en araziba tuisɨgham. Kamaghɨn amizɨ, nɨ uabɨ, nɨ uan adarazir araziba tuisɨghan kogh suam, men araziba ikufi. Nɨ uabɨ, nɨ uan adarazir gɨrakɨrangɨn adarir nɨghnɨzibar me damuan markɨ. 11 E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,

“Kɨ ian Ekiam, kɨ zurara ikɨvɨra ikiam, kamaghɨn kɨ guizbangɨra ia mɨgei,
‘Nguazimɨn itir gumazamiziba bar nan guamɨn uan teviba apɨr,
egh uan akabar nan gun mɨkɨm suam, kɨ guizbangɨra God.’”

12 Kamaghɨn amizɨ, e bar vaghvagh uan arazir amizibar gun Godɨn mɨkɨmam.

Nɨ uan tav damutɨ, an arazir kuram damuan kogham

13 Kamaghɨn amizɨ, e gumazir igharazibar araziba ua da tuisɨghan kogham. Egha ia nɨghnɨzir igharazimɨn gɨn mangɨva, egh e uan adarazir amutɨ me arazir kuram damuva iran kogham. 14 Kɨ Ekiam Iesus ko poroghav ikia, ezɨ bizir kam nan nɨghnɨzim gamizɨ a bar kuiaghrɨzɨ, kɨ guizbangɨra kamaghɨn fo, bizitam uabɨ Godɨn damazimɨn mɨzezir puvatɨ. Eghtɨ gumazitam suam, bizir manam an damazimɨn zuezir puvatɨ, eghtɨ bizir kam an nɨghnɨzimɨn guizbangɨra bar mɨze, eghtɨ an a damuan markɨ. 15 Kamaghɨn, nɨ daghetam ramɨtɨ, nɨn anav gan nɨghnɨgh suam, a Godɨn damazimɨn mɨze, eghtɨ arazir kamɨn nɨ an nɨghnɨzim gasɨghasɨgham. Nɨ kamaghɨn damuva nɨ munav gifongezir arazimɨn gɨn mangan kogham. Krais munav bagha areme, ezɨ nɨ puram apir arazim a damuva a gasɨghasɨghan markɨ. 16 Egh ia kamaghɨn damuan markɨ, ia igharaz darazir amutɨ, me ian arazir aghuim mɨkɨm suam, ia arazir kuram gami. 17 E fo, gumazitam, God Bizibagh Ativir Arazim mɨkɨmsɨ, a dagheba apir araziba o dɨpaba apir araziba dav kɨman kogham. Puvatɨ. A Godɨn damazimɨn derazir arazim ko, navir vamɨran ikiamin arazim ko, bar akongezir arazim, dav kɨmam. Arazir aghuir kaba, da Godɨn Duamɨn aven otifi. 18 Eghtɨ tina tuavir kamɨn Kraisɨn ingangarim damigh, a God damutɨ, an a bagh bar akuegham. Eghtɨ a gumazamizibar amutɨ, me mɨgɨrɨgɨar aghuibar a mɨkɨmam.

19 Kamaghɨn amizɨ, e zurara igharaz darasi ko navir vamɨra ikiamin arazibar gɨn mangɨva, egh arazir gumazir igharazibar amutɨ me tugh gavgavighamiba, dar gɨn mangɨ dar amuam. 20 Nɨ daghemra nɨghnɨgh, tuavir kamɨn God amizir arazibagh asɨghasɨghan markɨ. Guizbangɨra, dagheba bar, da dera. Eghtɨ nɨ daghetam ramɨtɨ, bizir kam gumazir igharazim damightɨ, an arazir kuram damigh irɨgham, eghtɨ kamaghɨn nɨ arazir kuram gami. 21 Kar tuavir aghuim, nɨ kamaghɨn damuan markɨ: nɨ asɨzitam ko wainɨn dɨpatam ramɨva egh bizir igharazitam damightɨ, da nɨn anav damightɨ a irɨgham. 22 Nɨ nɨghnɨzir gavgavir bizir kamɨn itim, a nɨn navimɨn ikɨ. God nɨn nɨghnɨzim gɨfo, eghtɨ nɨ gumazir igharazitamɨn mɨkɨman markɨ. Guizbangɨra, gumazitam bizitam gɨnɨghnɨzima, bizir kam dera, ezɨ an navim osemezir puvatɨ, gumazir kam bar akongegham.
(14:22) Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ.
23 Gumazitam asizitam o daghetam amɨva, egh nɨghnɨzir pumuning ikɨtɨ God a mɨkɨm suam, an arazir kuram gami. An amir arazir kam, nɨghnɨzir gavgavim gisɨn tuzir puvatɨ, kamaghɨn osɨmtɨzim an iti. Guizbangɨra, e nɨghnɨzir gavgavim gisɨn tughan kogh arazir manam damutɨ, God suam, an arazir kuram.

Copyright information for `MSY