Romans 15

E Kraisɨn nɨghnɨzim ko arazimɨn gɨn mangam

E gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim itiba, gumazamizir gavgaviba puvatɨziba, men osɨmtɨziba ater men akurvagham. E uarira uarir akurvaghsɨ nɨghnɨghan kogham. E bar vaghvagh uan adarazi bagh pamten ingar men akurvagham. E kamagh sua, men nɨghnɨzir gavgavim gavgavigh ikɨvɨra ikiam, kamaghɨn e men akurvagham. E fo, Krais uabɨ uabɨn akurvaghasa nɨghnɨzir puvatɨ. Godɨn Akɨnafarimɨn arazir a batozimɨn osizirim kamakɨn, “Akar kurar gumaziba nɨ gaseziba, da uaghan na gire.” Godɨn mɨgɨrɨgɨar me fomɨra Godɨn Akɨnafarimɨn osiriziba, da bar en sure damuasa me ada osiri. Mɨgɨrɨgɨar kam e damutɨ, e nɨmɨra ikɨ, osɨmtɨziba aterɨva tugh gavgavigh God e danɨngamin bizir aghuiba bagh mɨzuamam. Datɨrɨghɨn kɨ ia bagha God ko mɨgɨa ghaze, God uabɨ e gamima, e nɨmɨra ikia osɨmtɨziba atera tugha gavgafi. Egh a ia damutɨ, ia Krais Iesus amizir arazibar gɨn mangɨ, egh tuavir kamɨn ia igharaz darazi ko navir vamɨra ikiam. Kamaghɨn kɨ ia bagh Godɨn azangsɨghtɨ, ia navir vamɨra ikɨva bar moghɨra uari inigh Godɨn ziam fam, an en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam.

Krais, Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghan, bar men akura

Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba Godɨn ziam fɨsɨ, ia Kraisɨn adarasi ia uarira uari inigh bar akongegh. Krais ia inigha aven izezɨ moghɨn, ia igharaz darazi inigh aven izɨ bar akongegh. Kɨ ia mɨgei, Krais Judabar ingangarir gumazimɨn oto. A nɨghnɨzir kam faraghavɨram an iti, a kamaghɨn men akagham, God mɨkemezir akaba da bar guizbangɨra. Da kamakɨn, God en ovaviba ko amizir akar dɨkɨrɨziba, da guizbangɨra otivigham. Krais uaghan kamagh sua, a Kantrin Igharazibar Gumazibar amightɨ, me Godɨn apangkuvim bagha an ziam fam. Godɨn Akɨnafarim bizir kam kamaghɨn a mɨgei,

“Kamaghɨn amizɨ, kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn ikɨva nɨ mɨnabam.
Egh kɨ nɨn ziam fɨva ighiabar amuam.”

10 Egha Godɨn Akɨnafarim mɨgɨrɨgɨar igharazim uaghan iti,

“Ia Kantrin Igharazibar Gumaziba, ia Godɨn gumazamiziba Israelba,
ia me ko ikɨ bar akongegh.”

11 Ezɨ mɨgɨrɨgɨar mam uaghan kamaghɨn mɨgei,

“Ia Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bar,
ia Ekiamɨn ziam fɨ!
Egh nguazimɨn itir anababa,
ia bar an ighiabar amu!”

12 Ezɨ Aisaia uaghan kamaghɨn mɨkeme,

“God Jesin ikɨzimɨn tav amɨseveghtɨ,
an atrivimɨn otogh izɨva Kantrin Igharazibar Gumazibar ganam.
Egh a me damutɨ,
me bizir aghuir a me danɨngamiba bagh mɨzuam ikiam.”

13 Kɨ ia bagha God ko mɨgei, Godra, a ian akuraghtɨ, ia bizir aghuir gɨn izamiba bagh mɨzuamam. God kamagh sua, an Duamɨn gavgavimɨn, a ia damutɨ, ian arazir gɨn izamin bizir aghuiba bagha mɨzuaim, an aghung mangɨ bar ekevegham. Kamaghɨn, God ian nɨghnɨzir gavgavim an itir tuavimɨn, a ia damutɨ, navir amɨrɨzim ko bar akongezir arazim, bar ia gizɨvagham.

Pol uabɨ uan ingangarim geghara, egha uan akam isa uan namakaba bagha anemadi

(Sapta 15:14-16:27)

Pol uan ingangarim bagha bar akonge

14 Nan adarasi, kɨ uan navimɨn aven kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia kamaghɨn fo, ia zurara arazir aghuibagh ami. Egha fofozir guar avɨriba iti. Kamaghɨn ia vaghvagh nɨghnɨzir aghuiba uarira uari danɨngam. 15 Ezɨ kɨ akɨnafarir kamɨn aven akar mabagh nɨghnɨgha, kamaghɨn ian nɨghnɨziba dɨkavasa ia bagha mong akar gavgaviba osiri. Kɨ fo, God nan apangkuvigha na mɨsevezɨ, kɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazimɨn ikiava egha Kantrin Igharazibar Gumaziba bagha ingari. God kamaghɨn ifonge, Kantrin Igharazibar Gumaziba, me ofan mɨn ikɨ a damutɨ eghtɨ a me bagh bar akongegham. Eghtɨ Godɨn Duam me damightɨ, me God baghɨvɨra ikiam. Kamaghɨn amizɨ, nan ingangarim kamaghɨn iti, kɨ ofa gamir gumazimɨn mɨn ingara Godɨn akar aghuim me mɨkɨri.

17 Kɨ Krais Iesus ko porogha ingangarim gami, kamaghɨn ingangarir kɨ God bagha amir kam, kɨ a bagha bar akonge. 18 Kɨ bizir igharazibar gun mɨkɨman kogham, bizir vamɨran kam kɨ an gun mɨkɨmasa: Kɨ Krais ko ingarima Krais na bagha tuaviba arɨzɨma, ezɨ kɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba an gɨn mangasa men sure gami. A nan aven ingarima, ezɨ mɨgɨrɨgɨar kɨ me mɨgeiba ko arazir kɨ amiziba, ko mirakelɨn gavgaviba ko arazarazir kɨ amiziba, me dar garima da me gamima me Godɨn gɨn zui. Bizir otozir kaba, Godɨn Duamɨn gavgavimɨn kɨ a dagh amima da otifi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Jerusalemɨn ikegha Kraisɨn akar aghuim bar anekura ghua Ilirikumɨn Provinsɨn oto. 20 Nan ifongiam kamakɨn: kɨ akar aghuim danganir gumaziba oraghizir puvatɨzibar anekunasa bar ifonge. Kɨ kamaghɨn aghua, me suam, Pol gumazir igharazim kunizir dɨpenir akɨnibagh isɨn dɨpenimɨn ingari. 21 Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn kɨ damuasa,

“Gumazir an eghaghaniba faragha da baraghizir puvatɨziba,
datɨrɨghɨn da baragham,
eghtɨ gumazir faragha an mɨgɨrɨgɨaba baraghizir puvatɨziba,
datɨrɨghɨn dagh fogham.”

Pol Romɨn itir Kraisɨn adarazir ganigh, egh Spenɨn Kantrin mangam

22 Dughiar avɨriba, kɨ ia bagha izasava amima, ingangarir kam nan suirazɨ, kamaghɨn kɨ izezir puvatɨ. 23 Egha datɨrɨghɨn kɨ nguibar kabar ingangariba puvatɨ. Kɨ azenir avɨribar ian ganasa ifonge, 24 kamaghɨn amizɨ, kɨ datɨrɨghɨn izasa. Kɨ ghaze, kɨ kagh dɨkavigh Spenɨn Kantrin mangɨsɨ damuva, kɨ ti Spenɨn darorim ateghɨva ti tong ia ko ikegham, egh gɨn Spenɨn mangam. Kɨ ian ganigh, egh tong ia ko ikɨsɨ bar akuegham. Eghtɨ ia tuavimɨn ivezim nan akuraghtɨ, kɨ Spenɨn mangam.

25 Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ Godɨn adarazi bagh akurvazitam inigh Jerusalem Nguibar Ekiamɨn mangam. 26 Ia fo, Jerusalemɨn itir Godɨn adarasi, men tongɨn itir gumazamizir maba biziba bar puvatɨ. Kamaghɨn, Masedonia ko Akaian Provinsɨn itir siosba me bagha dagɨaba arɨghasa bar ifuegha akam mɨsoke. 27 Me uan ifongiamra an gɨn ghua kamaghɨn ami. Kar guizbangɨra, Kantrin Igharazibar Gumaziba, me Israelɨn gumazamizir onganarazibar akurvaghamin ingangarim iti. Guizbangɨra, Israelba fomɨra Godɨn bizir aghuir avɨriba isa Kantrin Igharazibar Gumazibagh aniga men duabar akura. Kamaghɨn amizɨ, Kantrin Igharazibar Gumaziba ikarvaghamin bizim iti, me nguazir kamɨn bizir aghuiba isɨ Israelbar anɨngɨva me ikarvagham.

28 Kɨ faragh dagɨar kaba bar a da inigh Jerusalemɨn mangamin ingangarim a gɨvaghɨva, egh gɨn Spenɨn mangɨsɨ izɨ ian ganigh, mangam. 29 Ezɨ kɨ fo, kɨ izɨ ia bativamin dughiam, Krais bizir aghuir bar avɨribar en tongɨn dar amuam.

30 Nan adarasi, en nɨghnɨzir gavgavir Ekiam Krais Iesusɨn itim ko, Godɨn Duam e ganɨdir igharaz darazigh ifongezir arazim, kɨ bizir kamning gɨnɨghnɨgha kamaghɨn ia gakaghori, ia na ko porogh pamtem God ko mɨkɨm na bagh an azangsɨgh. 31 Egh kamaghɨn mɨkɨm, Judian itir nɨghnɨzir gavgavim puvatɨziba na gasɨghasighan kogham. Eghtɨ Jerusalemɨn itir Kraisɨn adarasi nan ingangarir kɨ me bagha amim bagh bar akuegham. 32 Kamaghɨn God ifueghtɨma, kɨ ia bagh izɨsɨ nan navir averiam bar akuegham. Egh ia ko avughsɨ ua uan gavgavim inisɨ, egh bar akuegham. 33 Kɨ kamaghɨn Godɨn azai, Godɨn navir amɨrɨzim ko dabirabir aghuim anɨdim, bar moghɨra ia ko ikɨ. Guizbangɨra.

Copyright information for `MSY