Romans 3

God deravɨra uan akamɨn gɨn zui

E fo, mɨkarzir mogomemɨn dɨghorim a pura nivafɨzimɨn bizim puvatɨ. Kamaghɨn Judaba ti manmaghɨn Kantrin Igharazibar Gumazibagh afira? Ezɨ bizir aghuir manaba mɨkarzir dɨghorimɨn arazimɨn otifi? E! God bizir bar aghuir avɨriba Judabagh anɨngi. Bar bizir ekiam, God uan akam isa Judabagh anɨga ghaze, ia deravɨra an ganam. Bar guizbangɨra, Judan marazi akar kam deravɨra an gɨn zuir puvatɨ. Eghtɨ God manmaghɨn damuam? Me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikian koghtɨ, bizir kam God damightɨ, a uan akamɨn gɨn mangan kogham, o? Bar puvatɨ! Gumaziba bar ifari, ezɨ God uabɨra zurara guizbangɨra mɨgei. Godɨn Akɨnafarimɨn osizirim kamaghɨn mɨgei,

“God, nɨ mɨgeima, gumazamiziba fo, nɨ guizbangɨra mɨgei.
Egh me nɨn araziba tuisɨghɨva me fogh suam, nɨ arazir kuratam itir puvatɨ.”

Ezɨ manmaghɨn ami? E kamaghɨn mɨkɨm suam, en arazir kuraba ti Godɨn arazir aghuiba azenim garɨsi? O, e kamaghɨn mɨkɨm suam, God en arazir kuraba ikarvagha ivezir kuraba e ganɨga, kamaghɨn a ti arazir kuram gami? (Mɨgɨrɨgɨar kaba, nguazimɨn itir gumazibar mɨgɨrɨgɨabar mɨn zui.) Bar puvatɨ! God deraghan koghɨva, manmaghɨn gumazamiziba bar men araziba tuisɨgham? Bar puvatɨ, an araziba dera, kamaghɨn a gumazamizibar arazir kuraba ikarvasi. Gumazitam kamaghɨn mɨkɨm suam, “Nan akar ifavarim, Godɨn guizɨn akam gamizɨ, an azenim girɨ, egha an ziam gamima an ekefe. Egh manmagh su, God na mɨkɨm suam, kɨ gumazir arazir kuram gamim, egh nan arazir kuram ikaragham?” Mɨgɨrɨgɨar onganir igharazir mamra kara: “Aria, e arazir kuram damutɨma arazir aghuim otivam.” Gumazir maba akam na gasa ghaze, kɨ kamaghɨn bizibav gei! Kamaghɨn God me gasɨghasɨghtɨ, bar deragham.

Gumazitam Godɨn damazimɨn derazɨ puvatɨ

Ezɨ manmaghɨn ami? E Judaba ti Kantrin Igharazibar Gumaziba Godɨn damazimɨn me gafira? Bar puvatɨ! Kɨ mɨkemegha gɨfa, Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba sara, arazir kurabar gavgavim bar e avarazɨ e an apengan iti. 10 Godɨn Akɨnafarim bizir kam kamaghɨn a mɨgei,

“Gumazitam Godɨn damazimɨn derazɨ puvatɨ. Bar puvatɨ.
11 Gumazitam fofozir aghuim itir puvatɨ.
Gumazitam God buri puvatɨ.
12 Gumaziba bar tuavir aghuim ataki.
Gumaziba bar pazav ami.
Men tav arazir aghuim gamir puvatɨ. Bar puvatɨ.
13 Men akar toriba mati gumazir moziba akaba akari;
kamaghɨn me mɨgeima ovevem otifi.
Me akar ifavarir bar avɨribagh ami.
Egha men akar toriba gumazibagh asɨghasɨzir mɨgɨrɨgɨaba bar izɨfa,
mati kuruzir kurabar imezim.
14 Dughiaba zurara me akav ghuriaba gumazibagh arɨgha,
mɨgɨrɨgɨar gumazibagh asɨghasɨsibagh amua osɨmtɨziba me garɨsi.
15 Me zurara atamra ghua gumazibav sozi, me ariaghɨri.
16 Me aruava bizir gumazamizibar dabirabim gasɨghasɨzibagh amua,
egha mɨzaziba ko osɨmtɨziba me garɨsi.
17 Me navir amɨrɨzimɨn tuavim gɨfozir puvatɨgha igharaz darasi ko deragha apiaghɨri puvatɨ.
18 Me tong bar Godɨn atiatir puvatɨ.”

19 E fo, God kamaghɨn ifonge, an kotɨn dughiamɨn Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba sara, me Godɨn arazir gumazamiziba tuisɨzim riagh egh mɨgɨrɨgɨatam damighan kogham. Kamaghɨn God, Moses Osirizir Araziba isa, Judabagh anɨngi. Eghtɨ me dar gɨn mangɨ dar apengan ikiam. 20 E fo, tav Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨtɨ, God kamaghɨn mɨkɨman kogham, nɨ nan damazimɨn dera. Puvatɨ. Gumazir Moses Osirizir Arazibar gɨn mangasava amim, a uan arazir kuramɨn gara fo, kar arazir kuram.

Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim, God ghaze, a nan damazimɨn dera

21 Ezɨma tuavir e Godɨn damazimɨn derazim, a datɨrɨghɨn azenim girɨ. A Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir tuavimɨn otozir puvatɨ. A tuavir igharazimɨn oto. Mosesɨn Osiziriba, ko Godɨn akam inigha izir gumazibar Akɨnafariba bizir kamɨn gun mɨgei. 22 Bizir kam kamakɨn, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikɨtɨ, God suam ia nan damazimɨn dera. Tuavir igharazitam ua itir puvatɨ. 23 Gumazamiziba bar moghɨra arazir kuram gami, egha kamaghɨn Godɨn angazangarimɨn saghon ikia egha an aven mangan ibura. 24 Ezɨ God en apangkuvigha egha Krais amizir ingangarimɨn a uam e givezegha ghaze, ia nan damazimɨn dera. E uan ingangaritamɨn Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Puvatɨ. God Krais Iesusɨn ingarim bangɨn, a bizir aghuir kam isava pura e ganɨngi. 25 God kamaghɨn ifonge, Krais aremeghɨva, egh tuavir kamɨn a gumazamizibar amutɨ, men arazir kuraba a da gɨn amadagham. Bizir kam bagha, God Krais amɨsefe. Eghtɨ tina nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, God suam, nɨ nan damazimɨn dera. Kraisɨn ovevemɨn tuavimɨn, God uabɨ en akagha ghaze, a uabɨ bar dera. Fomɨra God gumazamizibar asughav ikia, egha zuamɨra men arazir kurabar ivezir kuram da ikarazir puvatɨ. 26 Egha datɨrɨghɨn dughiar kam God uabɨ en akagha ghaze, a uabɨ bar dera. A uan arazir aghuim kamaghɨn en aka, eghtɨ gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, a suam, ia nan damazimɨn dera.

27 Eghtɨ e tizim bagh uarira uan ziaba fam? Biziba bar pu. E kamaghɨn mɨkɨman kogham, e Moses Osirizir Arazibar gɨn zuima kamaghɨn God e mɨgɨa ghaze, e dera. Bar puvatɨ. Gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, God suam, ia nan damazimɨn dera. 28 E fo, Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir tuavir kam gumazitam gamizɨ, a Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Nɨghnɨzir gavgavim itir gumazamiziba, merara Godɨn damazimɨn dera. 29 Ezɨ manmaghɨn ami, God a ti Judabar Godra? O, a ti Kantrin Igharazibar Gumaziba sara, men God? Are. A Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba bar moghɨra men God. Godɨn vamɨra iti. Egha a gumazir uan mɨkarzir mogomebar aghoreziba, men nɨghnɨzir gavgavimɨn garava, egha uaghan a gumazir uan mɨkarzir mogomebar aghorezir puvatɨziba, men nɨghnɨzir gavgavimɨn gari. Egha a ghaze, ia nan damazimɨn dera. 31 Ezɨ manmakɨn? E kamaghɨn mɨkɨm suam, nɨghnɨzir gavgavim bar bizir ekiam, egh e ti suam, Moses Osirizir Araziba pura bizim? Bar puvatɨ. E kamaghɨn mɨkɨm suam, Moses Osirizir Araziba da gavgavigha ingangarim iti.

Copyright information for `MSY