Romans 7

Datɨrɨghɨn e navir igiamɨn arazibar gɨn ghua ingangarim gami

Nan adarasi, ia Moses Osirizir Arazibagh fozɨ kɨ ia mɨgei. Ia fo, gumazim angamra ikiavɨra ikia, a Moses Osirizir Arazibar apengan iti. Egha gumazim aremegha Moses Osirizir Arazibar uam a dar apengan itir puvatɨ. Amizim pam ikiam, eghtɨ an pam angamra ikɨvɨra ikɨtɨma, eghtɨ Moses Osirizir Araziba uaghara aning ike. Amizimɨn pam aremeghtɨ, Moses Osirizir Arazir uaghara aning ikezim uam amizim ikeghan kogham, eghtɨ amizim fɨrighrɨgham. Gumazim angamra ikɨvɨra ikɨtɨ, amizim gumazir igharazim ko dakuightɨ, eghtɨ me amizir kam mɨkɨm suam, a poroghamiba uari bakeir arazim gamir amizim. Amizir kamɨn pam aremeghtɨ, Moses Osirizir Arazim a ikeghan kogham, eghtɨ a fɨrighrɨgham. Kamaghɨn, a gumazir igharazimɨn ikɨtɨ, me kamaghɨn mɨkɨman kogham, a poroghamiba uari bakeir arazim gami. Puvatɨ.

Kamaghɨra, nan adarasi, ia Kraisɨn mɨkarzim ko poke, egha bizir kamɨn ia a koma ovegha, uam Moses Osirizir Arazimɨn apengan itir puvatɨ. God kamaghɨn ifonge, e a bagh ingartɨ dagher aghuiba otivam. Kamaghɨn, ia datɨrɨghɨn gumazir God amizɨ ua mozimɨn dɨkavizim, ia an adarasi. E faragha uan navir ghurimɨn arazibar gɨn ghua, ezɨ Moses Osirizir Araziba agoroguer kuram en mɨkarzibagh anɨngizɨma, e arazir kuram gami. Ezɨ arazir kamɨn ovevem e bato. Ezɨ datɨrɨghɨn e Kraisɨn mɨn ovenge, egha faragha en suighizir biziba, e da ataki. Kamaghɨn amizɨ, Moses Osirizir Araziba uam en suirazir puvatɨ, e fɨriaghɨre. Ezɨ datɨrɨghɨn en ingangarir e amiba, da ua Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Datɨrɨghɨn, Godɨn Duam e gamima e tuavir igiamɨn gɨn ghua ingangarim gami.

Arazir kuraba paza e gami

Eghtɨ manmakɨn? Moses Osirizir Araziba agoroguer kuram en mɨkarzibagh anɨngizɨma, e arazir kuram gami, e manmagh mɨkɨmam? Tarazi suam, Moses Osirizir Araziba ti ikufi. Bar puvatɨ. Moses Osirizir Araziba ikian koghtɨma, kɨ guizɨn kamaghɨn azangam, arazir kuraba, da tizim? Kɨ dagh foghan kogham. Moses Osirizir Araziba kamagh mɨgei, “Nɨ munavɨn biziba bagh navim dɨkavan markɨ.” A kamaghɨn mɨkemeghan koghtɨ, kɨ foghan kogham, biziba bagha navim dɨkavir arazim, an arazir kuram. Ezɨ arazir kuram nan navir ghurimɨn aven ingara egha Moses Osirizir Arazibar aven tuavimɨn apigha nɨghnɨzir kuraba na ganɨdi. Egha tuavir avɨribar nan navim gami a dɨkavima, kɨ gumazir igharazibar bizibar gara nan navim da bagha arai. Moses Osirizir Araziba ti puvatɨzɨma, arazir kuram gavgaviba puvatɨghai. Fomɨra Moses Osirizir Araziba itir puvatɨzɨ, kɨ angamra iti. Ezɨ Moses Osirizir Araziba otozɨ, arazir kuraba dɨkavigha angamra iti, ezɨ kɨ fo, kɨ Godɨn damazimɨn areme. Moses Osirizir Arazibar ingangarimra kara, a ikɨrɨmɨrir aghuarim e ganɨdi. Ezɨ kɨ Moses Osirizir Arazibar tuavimɨn, kɨ ikɨrɨmɨrir aghuarim inizir pu. Puvatɨ, da na gamizɨ, kɨ areme. 11 Ezɨ arazir kuram nan aven ingara egha Moses Osirizir Arazibar aven tuavimɨn apigha na gifari. Egha Moses Osirizir Arazibar tuavmɨn na mɨsoghezɨ, kɨ areme.

12 E kamaghɨn fo, Moses Osirizir Araziba, da Godɨn otivaghire. Moses Osirizir Arazibar aven itir mɨgɨrɨgɨar gavgaviba, da uaghan Godɨn otivaghire, egha da Godɨn damazimɨn derazir arazibar amuasa e mɨgei, egha da gumazamizibar akurvasi. 13 Ezɨ manmagh ami? Bizir aghuir kam ti na gamizɨ kɨ ovenge? Bar puvatɨ. Arazir kuram uabɨ na gamizɨ kɨ ovenge. God kamaghɨn ifonge, arazir kuram azenim girɨghtɨma e bar fogh suam, arazir kuram a bar bizir kuram. Kamaghɨn God arazir kuramɨn amamangatɨzɨ, arazir kuram bizir aghuir kamɨn aven otogha na gamizɨ kɨ ovenge. Kamaghɨn Moses Osirizir Arazibar tuavimɨn, God guizbangɨra kamaghɨn en aka, arazir kuram bar kurigha mughasi.

Arazir kuram en mɨkarzibagh atifa

14 E fo, Moses Osirizir Araziba, da Godɨn Nguibamɨn bizim, ezɨ kɨ nguazir kamɨn gumazim. Ezɨ arazir kuramɨn gavgavim nan suira, ezɨ kɨ arazir kuramɨn ingangarir gumazimɨn oto. 15 Egha kɨ amir araziba, kɨ deragha dar mɨngaribagh fozir puvatɨ. Arazir kɨ damuasa bar ifongeziba, kɨ dagh amir puvatɨ. Egha arazir kɨ ifongezir puvatɨziba, kɨ zurara dagh ami. 16 Ezɨ arazir kɨ ifongezir puvatɨziba, kɨ dagh ami, ezɨ nan arazir kam kamaghɨn ian aka, kɨ ti kamaghɨn mɨkɨmam, Are, Moses Osirizir Araziba da bar dera. 17 Kamaghɨn, kɨ uabɨ arazir kurar kabagh amir pu. Puvatɨ. Arazir kurar nan aven itim, dagh ami. 18 Kɨ fo, bizir aghuitam nan aven itir puvatɨ. Kɨ uan navir ghurim mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, kɨ arazir aghuibar amuasa ifonge, egha dar amuamin gavgaviba pu. 19 Arazir aghuir kɨ damuasa ifongeziba, kɨ dagh amir pu. Egha arazir kurar kɨ damuasa ifongezir puvatɨziba, kɨ dagh ami. 20 Egha arazir kɨ aghuaziba, kɨ dagh ami, egha kamaghɨn fo, kɨ uabɨ kamaghɨn amir pu. Puvatɨ. Arazir kurar nan aven itim, dagh ami.

21 Kamaghɨn kɨ gari, arazir kam guizbangɨra kamaghɨn nan ingari: kɨ arazir aghuibar amuasa ifonge, ezɨ arazir kuram zurara na ko ikia nan tuavim apɨri. 22 Guizbangɨra, nan navir averiamɨn aven, Godɨn otivir Moses Osirizir Arazibar, kɨ dagh nɨghnɨghavɨra ikia da bagha bar akonge. 23 Kamaghɨn, kɨ arazir igharazimɨn garima, a nan mɨkarzimɨn aven ingari. Egha Godɨn mɨgɨrɨgɨar nan nɨghnɨzimɨn aven itibav sosi. Arazir igharazir kam, na gamima, ezɨ Moses Osirizir Arazibar otozir arazir kuram, a nan mɨkarzimɨn aven ingara na ikiagharigha na gatifa. 24 Maia! Kɨ ghaze, kɨ bar ikufi! Tina nan akuraghtɨma, kɨ mɨkarzir ovengamin kamɨn fɨrighrɨgham? 25 Eghtɨ Godra, a en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, a nan akuragham! Ezɨ kɨ God mɨnabi! Egha kɨ uabɨ, uan nɨghnɨzimɨn navir averiamɨn aven Godɨn mɨgɨrɨgɨabar ingarir gumazimɨn iti. Egha uan navir ghurimɨn aven, kɨ uaghan Moses Osirizir Arazibar otozir arazir kuram, kɨ an ingangarir gumazimɨn iti.

Copyright information for `MSY