Romans 8

Krais arazir kuraba gɨvagha Godɨn Duam e ganɨngi

Kamaghɨn e Krais Iesus ko pogheziba, God datɨrɨghɨn uan kotiamɨn aven uam ivezir kuram e danɨngsɨ mɨkɨman kogham. E fo, e bar datɨrɨghɨn Krais Iesus ko poroghav itiba, Godɨn Duamɨn gavgavim ikɨrɨmɨrir aghuarim e ganɨga, egha ovevemɨn arazim ko arazir kuramɨn e fɨragharɨki. Eghtɨ arazir kaba ua e gativagh e ikɨrarɨghan kogham. En navir ghuriba, gavgaviba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Moses Osirizir Araziba, en arazir kurabar gɨn amangamin gavgaviba puvatɨ. Ezɨ Moses Osirizir Araziba damuan koghamin bizir kam, God uabɨ a gami. God uan Otarim amadazɨ, a gumazimɨn mɨn otogha, egha arazir kurabagh amir gumazimɨn mɨn gari. A en arazir kuraba agɨvasa ize, ezɨ an ingangarimɨn tuavimɨn, God gumazamiziba itir arazir kurabar gavgavim agɨvagha a gasɨghasɨki. Ezɨ e datɨrɨghɨn navir ghurimɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ, e Godɨn Duamɨn arazibar gɨn zui. God kamaghɨn ifonge, Moses Osirizir Arazibar aven itir arazir aghuiba en navibar aven deragh otogham. Kamaghɨn God en arazir kurabar gavgavim a gɨvagha a gasɨghasɨki.

Guizbangɨra, navir ghurimɨn arazibar gɨn zuir gumazamiziba, me dughiaba bar navir ghurim ifongezir biziba baghavɨra nɨghnɨsi. Ezɨ Godɨn Duamɨn gɨn zuir gumazamiziba, me Godɨn Duam ifongezir biziba baghavɨra nɨghnɨsi. Eghtɨ gumazim navir ghurimɨn araziba baghɨvɨra nɨghnɨghɨva, an aremegham. Eghtɨ gumazim Godɨn Duam baghɨvɨra nɨghnɨghɨva, a ikɨrɨmɨrir aghuarim koma navir amɨrizim iniam. Ezɨ gumazitam navir ghurimɨn araziba baghɨvɨra nɨghnɨghɨva, gumazir kam Godɨn aghuaghɨva an apanimɨn ikiam. A Godɨn otivir Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ; egh guizbangɨra dar gɨn mangan kogham. Gumazamizir navir ghurimɨn arazibar gɨn zuiba, me God ifongezir arazibar amuan kogham.

Eghtɨ Godɨn Duam guizbangɨra ian navir averiabar aven ikɨtɨ, ia ua navir ghurimɨn arazibar gɨn mangan kogham, ia Godɨn Duam ifongezir arazibar gɨn mangam. Guizbangɨra, gumazitam an navir averiamɨn aven Kraisɨn Duam an itir puvatɨ, a Kraisɨn anam puvatɨ. 10 Ia arazir kuram gami, egha bizir kamɨn ia areme. Eghtɨ Krais ian navir averiabar aven ikɨtɨ, God ia mɨkɨm suam, ia nan damazimɨn dera, eghtɨ Godɨn Duam ikɨrɨmɨrir aghuarim ia danɨngam. 11 Godɨn Duam Iesus mozimɨn a gamizɨ a ua dɨkafi, ezɨ Duar kamra, ian navir averiabar aven iti. Egha gumazir Krais gamizɨ a dɨkavizir kam, a ian ovengamin mɨkarzibar amutɨ, da ua dɨkavighɨva angamra ikiam. God uan Duar ian navir averiabar aven itimɨn tuavimɨn, bizir kam damuam.

Godɨn Duam ia gamizɨ, ia Godɨn boribar otifi

12 Kamaghɨn amizɨ, nan adarasi, e ikarvazir ingangarir mam iti. Ikarvazir ingangarir kam, a navir ghurimɨn bizim puvatɨ, e an gɨn mangan kogham. 13 Ia navir ghurimɨn arazibar gɨn mangɨva, ia arɨmɨghregham. Egh ia Godɨn Duamɨn gavgavimɨn tuavimɨn, ia uan mɨkarzibar arazir kurabav soghtɨ, da aremeghtɨ, ia angamra ikɨvɨra ikiam.

14 E fo, gumazamizir Godɨn Duam men faragha zuima me an gɨn zuiba, eghtɨ gumazamizir kaba bar Godɨn boriba. 15 E kamaghɨn fo, Duar God ia ganɨngizim, a ia gamizɨ, ia pura ingangarir gumazibar otozir puvatɨ, egha ia bizibar atiati. Puvatɨ. Godɨn Duam ia gamizɨ, ia an boribar otifi. Egha e Godɨn Duamɨn gavgavimɨn e an dia ghaze, “Aba, En Afeziam!”
(8:15) Aramɨn akam, a Iesusɨn nguibamɨn akam, me uan afeziam dɨbora ghaze, “Aba.” Egha Iesus uan Afeziam ko mɨgɨa, a kamaghɨn a dɨbora ghaze, “Aba.” Nɨ Mak 14:36ɨn gan.
16 Godɨn Duam uabɨ, a en duaba ko porozɨ, e uarir gun mɨgei, e Godɨn boriba. 17 E Godɨn boriba, egh gɨn bizir aghuir God e danɨngasa e bagha inabaziba, e da iniam. Bizir kaba, en avebam Krais da inigha gɨfa. E fo, e datɨrɨghɨn Krais ko mɨzazir a iniziba e da aterɨva, egh gɨn a ko ziar ekiam ko dabirabir aghuim uaghan a iniam.

E gɨn Godɨn Nguibamɨn mangɨva ziar ekiam ko dabirabir aghuim iniam

18 Kɨ fo, ziar ekiam ko dabirabir aghuir kam God gɨn en akaghtɨ, e a gɨfogham. Ezɨ kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, bizir kam a, mɨzazir e datɨrɨghɨn isiba, bar dagh afiragham. 19 Guizbangɨra, God ingarizir biziba bar, me dughiar God uan boriba azenim darɨghamim a bagha mɨzua, uan dapaniba fegha tintinibar gara nɨghnɨghɨsi, dughiar manamra bizir kam otivam? 20 Guizbangɨra, God fomɨra nguazimɨn itir biziba da tuisɨgha ghaze, da bar ikufi, da pura bizir kɨniba. Da uari kamaghɨn otozir pu. Puvatɨ. God uabɨ dagh amizɨ da kamaghɨn otifi. Egha da God damuamin bizir aghuim bagha mɨzuai. 21 Datɨrɨghɨn, nguazimɨn itir biziba da ovevem ko biziba kuraghrir arazimɨn apengan ikia, mati da kalabusɨn iti. Egha me kamaghɨn fo, dughiar God mɨsevezimɨn, God biziba kalabusɨn itir arazir kam a gɨvaghtɨ, eghtɨ biziba bar Godɨn boriba ko fɨrighreghɨva dabirabir aghuarim ko ziar ekiam iniam.

22 E fo, bizir God ingariziba bar moghɨra, mati amizim borim batasa mɨzazim isi moghɨn, da mɨzazim isi. Egha da bar puv tuava ara, iza datɨrɨghɨn oto. 23 Ezɨ bizir kabarama arair pu. Puvatɨ, e uari uaghan arai. E Godɨn Duam inigha gɨfa, a kamakɨn, a God e danɨngamin bizir aghuibar faragha zuir bizim, an e ganɨngi. Egha e tuava ara, dughiar God e damightɨ e an boribar mɨraram otivamimɨn, e a bagha mɨzuai. Dughiar kam, God en mɨkarzibar amightɨ da fɨrighregh ganganir igharazimɨn otogham. 24 E bizir aghuir e fogha iniamiba bagha mɨzuai itima, kamaghɨn God en akura. Egh e suam, e bizir mam bagh mɨzuamam, egh fogham, e tɨghar a iniam. Egh gumazim tizim bagh bizir a inigha gɨvazim baghɨva mɨzuam ikiam? 25 Ezɨ e fo, bizir e tɨghar iniamiba e guizbangɨra da iniam. Egha kamaghɨn e navibar suigha da bagha mɨzuai.

26 Kamaghɨra, Godɨn Duam e gavgaviba puvatɨzir darazir akurvasi. E fozir pu, e manmagh biziba bagh God ko mɨkɨmam? En mɨgɨrɨgɨaba otefe. Kamaghɨn amizɨ, Godɨn Duam uabɨ e bagha God ko mɨgɨa, tuava ara, an ararem akar e mɨkɨman asazibagh afira. 27 Ezɨ God gumazamizibar navir averiaba guizbangɨra dar gari. A uan Duamɨn nɨghnɨzim gɨfo. Kamaghɨn, an Duam Godɨn ifongiamɨn gɨn ghua Godɨn gumazamiziba bagha a ko mɨgei.

28 E fo, God bizibagh amima da vɨrara uari inigha ingara, egha gumazamizir God bar a gifongezibagh amima, ezɨ me dera. Kar gumazamizir God ua me iniasa mɨkemegha gɨvaziba, a men dia. 29 Kar, gumazamizir God fomɨra ua me iniasa mɨgeiba, a uaghan me ginaba, eghtɨ me uaghan an Otarimɨn mɨn ikiam. Eghtɨ borir avɨriba ikɨtɨ Krais uabɨ men avebar ekiamɨn mɨn ikiam. 30 Ezɨ gumazamizir a fomɨra me ginabaziba, a uaghan men dia. Egha gumazamizir a diazir kaba, a me dɨbora ghaze, ia nan damazimɨn dera. Egha gumazamizir an damazimɨn derazir kaba, a ziar ekiam ko dabirabir aghuim me ganɨngizɨ me a ko a isi.

Bizitam e damutɨ, e Krais e gifongezir arazimɨn saghon ikian kogham

31 E bizir kabagh foghava, egh e manmaghɨn mɨkɨmam? E fo, God e baghɨvɨra ikɨtɨ, tina e dɨkabɨraghɨva e gafiragham? Bar puvatɨgham. 32 God uan Otarimɨn suirazir pu. Puvatɨ, a bar moghɨra e bagha ofan mɨn anenɨngizɨ, an areme. E fo, a uan Otarim e ganɨngi, egha e uaghan kamaghɨn fo, a bizir aghuir igharaziba bar, da uaghan pura e danɨngam. 33 Eghtɨ gumazir manatam God inabazir gumazamizibar kotɨn aven akam me gasam? Puvatɨ. God uabɨ gumazamizir kabav gɨa ghaze, ia nan damazimɨn dera. 34 Tinara e mɨkɨm suam, ia uan arazir kuramɨn ivezim iniam? Puvatɨ, Krais Iesus, gumazir aremezim, God a gamizɨ a ua dɨkafi, egha datɨrɨghɨn Godɨn agharir guvimɨn aperaghav iti. Egha anarɨra e bagha God ko mɨgei!

35 Krais bar e gifongeghavɨra iti, kamaghɨn gumazir manatam e damutɨ, e Krais e gifongezir arazimɨn saghon ikiam? Puvatɨ. Osɨmtɨziba e bativam, o dughiar kuram e bativam, o gumaziba arazir kurabar e damuam o, mɨtiriaba en agham o, bizir daghuamiba puvatɨgham o, bizir kuram e gasɨghasɨgham o, me e mɨsoghtɨ e arɨmɨghiram o, bizir kabanang e damutɨ, e ti Krais e gifongezir arazimɨn saghon ikiam, o? Bar puvatɨ. 36 Guizbangɨra, Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn bizir kaba e batifi:

“E nɨn gumazamizibar mɨn itima,
kamaghɨn me dughiaba bar, me e mɨsoghtɨ e arɨmɨghrasa, me e gami.
Me en gari, e mati me mɨsozi ariaghɨrir sipsipba,
ezɨ me paza e gami.”

37 Bar puvatɨ. Krais bar e gifonge, ezɨ bizir manam e batifi, a zurara e gamima e uan apanim dɨkabɨri. 38 Guizbangɨra, Krais bar e gifonge, ezɨ nan nɨghnɨzir gavgavim kamakɨn, bizitam e damutɨ, e Krais e gifongezir arazimɨn saghon ikian kogham: ovevem, o ikɨrɨmɨrir aghuim, o enselba, o duar kuraba, o gavgaviba itir biziba, o datɨrɨghɨn itir biziba, o bizir gɨn otivamiba, 39 o bizir pɨn itiba, o bizir vazimɨn itiba, o God ingarizir biziba bar, dar tongɨn bizitam e damutɨ, e God e gifongezir arazimɨn saghon ikian kogham. An arazir e gifongezir kam, a Krais Iesus en Ekiamɨn ingangarimɨn, e ganɨngi.

Copyright information for `MSY