Romans 9

God Israelbagh Amizir Arazim, Pol a geghari

(Sapta 9-11)

Pol Israelbagh nɨghnɨgha men apangkufi

Kɨ Kraisɨn gumazim, kamaghɨn kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ ifarir puvatɨ. Godɨn Duam nɨghnɨzir zuezim na ganɨngi, ezɨ nan navimɨn aven kɨ kamaghɨn fo, nan akar kam a guizbangɨra. Kɨ zurara uan anabam bagha nɨghnɨgha, bar men apangkuvigha, osemegha nan navir averiam ikufi. Kɨ kamaghɨn bar ifonge, God nan anabam Israel, ua men iniam. Eghtɨ Krais nan nɨghnɨzimɨn gɨn mangan koghtɨ, kɨ an azangsɨgh a ko mɨkɨmtɨ, a uan gumazamizibar tongɨn na batueghtɨ, nan anabam Israel nan danganim iniam. Bizir kam men akurazɨ, kamaghɨn a deraghai. Me Israelɨn gumazamiziba, ezɨ God me dɨbora ghaze, me an boriba. Me an ziar ekiam ko dabirabir aghuim God koma inigha gɨfa. Ezɨ God uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim me ko a gami. Egha Moses Osirizir Araziba isa, me ganɨngi. Egha uan ziam fer arazim men akagha, egha me ko akam akɨri. Men ovavir faragha itiba, bar ziar ekiaba iti. Ovavir kabar iza, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim, Krais nguazir kamɨn gumazimɨn mɨn men ikɨzimɨn aven oto. Krais a God, egha biziba bar dar dapanimɨn iti. Eghtɨ zurazurara e Kraisɨn ziam fam!
(9:5) Gumazir maba nɨghnɨgha ghaze, e mɨkovezir pumuningɨn tongɨn itir akaba kamaghɨn dagh iragh suam, “God biziba bar dar dapanimɨn iti. Eghtɨ e zuraram an ziam fɨ mangvɨra ikiam.”


God Israelbagh amir arazim, Pol an gun mɨgei

Kɨ kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, Godɨn akar dɨkɨrɨzim pura ghua otozir pu. Puvatɨ. E fo, gumazamizir maba, Israelɨn anabamɨn aven itiba, me guizɨn Israelba puvatɨ. Guizbangɨra, Abrahamɨn ovaviba, men marazi Godɨn boriba puvatɨ. Fomɨra God kamaghɨn Abraham mɨkeme, “Aisakɨn ovavibara, kɨ men gan me dɨpon suam, merara nɨn ovaviba.” Akar kamɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, borir nivafɨzimɨn otoziba, me Godɨn boriba pu. Puvatɨ. Borir Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn otiviba, me guizbangɨra Abrahamɨn ovaviba. Ezɨ akar dɨkɨrɨzim kamaghɨn ghu, “Dughiar kɨ inabazimɨn, kɨ uamategh izɨtɨ, Sara otarim batam.”

10 Kamaghɨra puvatɨ, akar igharazir mam iti: Rebekan otarir pumuning afeziar vamɨran oto, a Aisak, en ovavim. 11 God arazir a zurara amimɨn gɨn ghua, gumazamiziba uan nɨghnɨzimɨn me ginabi. A gumazamizibar ingangarim bagha nɨghnɨzir pu. Puvatɨ. A uabɨ men diava me ginabi. Kamaghɨn Rebeka tɨghar otarir pumuning batamin dughiamɨn, aning arazir kuratam o arazir aghuim gamizir puvatɨzɨ, God Rebeka kamaghɨn a mɨgei, “Otarir nɨ faragh oteghamim, a nɨ gɨn oteghamin otarimɨn ingarir gumazimɨn otogham.” 13 Bizir kam, Godɨn Akɨnafarim mɨkemezir moghɨn, “Kɨ Jakob gifongegha, egha Ison aghua.”

14 Kamaghɨn amizɨ, e manmaghɨn mɨkɨmam? E suam, God ti arazir kuram gami? Bar puvatɨ! 15 Guizbangɨra, God kamaghɨn Moses mɨgei, “Kɨ gumazitamɨn apangkuvighsɨ ifongegh, kɨ an apangkuvam. Kɨ gumazitamɨn kuarkuvighsɨ ifongegh, egh kɨ an kuarkuvam.” 16 Kamaghɨn God gumazitam ginabaghasa, a gumazimɨn nɨghnɨzim ko an ingangarimɨn gara a ginabir pu. Puvatɨ. God uan apangkuvimra gɨn ghua gumazibagh inabi. 17 Guizbangɨra, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam Isipɨn atrivim mɨgɨa ghaze, “Kɨ kamagh sua, kɨ uan gavgavir ekiam nɨn akaghtɨ, nguazir kamɨn itir gumazamizir avɨriba nan ziar ekiam fam. Kamaghɨn, kɨ Isipɨn atrivimɨn ikiasa nɨ atɨ.” 18 Kamaghɨn amizɨ e fo, God gumazitamɨn apangkuvighsɨ ifongegh, an an apangkuvam. Egh a gumazitam damightɨ an dapanim gavgavigh an akam batoghsɨ a ifongegh, a damuam.

19 Ian tav ti na mɨkɨm suam, “God kamaghɨn amigha, tizim sua e mɨgɨa ghaze, ‘Ia uan arazir kurabar ivezim iniam?’ Gumazitam God ifongezɨ moghɨn a iriaghan kogham.” 20 Ezɨ nɨ gumazir kɨnim! Nɨ Godɨn arazir an amizim bagh an ataran markɨ! Nguazir mɨnem gumazir an ingarizim kamaghɨn a mɨkɨman kogham, “Tizim bagha nɨ kamaghɨn nan ingari?” 21 Nguazir mɨnemɨn ingarizir gumazim, a uan nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨ mɨner pumuning ingarigham. A nguazitam inigh, mɨner pumuning ingarightɨ, mɨner tam dughiar ekiam bagh ikiam, eghtɨ mɨner igharazir mam, me zurara pura bizir kuraba a mɨkɨnam. Kar an nɨghnɨzim.

22 God uaghan kamaghɨn ami. God kamagh sua, a uan anɨngagharim azenim datɨghtɨma, eghtɨ gumaziba bar an gavgavir ekiam gɨfogham. Nguazir mɨner ivezir kuram iniamiba, kar gumazamizir an asɨghasɨghasava amiba, egha a dughiar ruarim me ganɨngi, egh a gɨn me abɨghrarɨgham. 23 A kamagh sua, an ziar bar ekiam ko dabirabir aghuim azenim gɨrɨghtɨ, gumazamiziba bar a gɨfogham. A fomɨra a uan ziar ekiam ko dabirabir aghuim e a ko da iniasa, egha gumazim nguazir mɨneba akɨrizir moghɨn, an en navibar akɨri. Egha uan ziar ekiam ko dabirabir aghuim isa, nguazir mɨner an apangkuvim itibagh ingezɨ, da bar izɨfa. 24 Nguazir mɨner apangkuvim iniamin kaba, kar e gumazamizir God deiba. E Israelbara men tongɨn izezir puvatɨ, e uaghan Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn ize. 25 Ezɨ Hosean akɨnafarimɨn, God kamaghɨn mɨgei,

“Gumazamizir fomɨra nan adarazi puvatɨziba,
datɨrɨghɨn kɨ me dɨpon suam, ia nan adarasi.
Kantrin kɨ fomɨra aghuazir kam, kɨ gɨn me mɨkɨm suam,
ia kɨ bar ifongezi darasi.
26 Ia faragha danganir mamɨn itima kɨ ia mɨgɨa ghaze,
ia nan adarazi puvatɨ.
Egha danganir kamnaghra kɨ ia mɨkɨm suam,
Ia Godɨn zurazurara itimɨn boriba.”

27 Aisaia Israelbagh nɨghnɨgha kamaghɨn akam akuri, “Guizbangɨra, Ekiam dughiar vamɨra gumazamizir nguazimɨn itiba bar men araziba tuisɨgh, egh zuamɨra men ivezim me danigam. Israelɨn gumazamizibar avɨrimɨn dɨbobonim, an ongarimɨn gigimɨn dɨbobonimɨn mɨn otogham, egha pura bizim, me markɨ. Ekiam men puningra ua me inigham.” 29 Bizir kaba Aisaia fomɨra mɨkemezɨ moghɨn otifi, a kamaghɨn mɨgei, “Ekiar Gavgavir Ekiam Itim, en anabamɨn tongɨn tarazi ataghizɨ puvatɨzɨ, e bar ikuvighai, mati Sodom ko Gomora ikuvizɨ moghɨn.”

Israelba nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨ

30 Are, e manmaghɨn mɨkɨmam? E kamaghɨn mɨkɨmam, Kantrin Igharazibar Gumaziba, Godɨn damazimɨn deraghasa ingangarir ekiam gamizir puvatɨ. Egha me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, God ghaze, me nan damazimɨn dera. 31 Ezɨ Israelba me Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua ingara, Godɨn damazimɨn deraghasa tuavim buriava, egha a batozir puvatɨ. 32 Manmaghɨn amizɨ, me a batozir puvatɨ? Me Godɨn damazimɨn deraghasa, uan gavgavibar pamtem ingarava avenge. Me nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn gɨn zuir puvatɨ. Dagɨar dagariba asim, me a gasaghporaghiri. 33 Godɨn Akɨnafarim bizir kam mɨgɨa ghaze,

“Ia oragh! Kɨ gumaziba asaghporir dagɨar mam amɨsevegha
a isa Sionɨn mɨghsɨamɨn anefa.
Dagɨar kam me damutɨ me iram.
Egh gumazir nɨghnɨzir gavgavim an itiba,
me aghumsɨghan kogham.”
Copyright information for `MSY