Titus 1

Taitus Kritɨn arighatɨzimɨn damuamin ingangarim

(Sapta 1-3)

Kɨ Pol, kɨ Godɨn ingangarir gumazim, egha Krais Iesusɨn aposel. Kɨ, God ua bagha mɨsevezir gumazir nɨghnɨzir gavgavir an itiba, gavgavim me danɨngasa, God na amada. Egh men akuraghtɨ me guizɨn akam gɨfogh egh Godɨn arazim gɨn mangam. Kɨ me damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh God me danɨngamin zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim mɨzuamam. Fomɨra fomɨra nguazir kam otozir puvatɨzir dughiam, an akar dɨkɨrɨzim e ganigha gɨvagha ghaze, a ikɨrɨmɨrir kam e danɨngam. A Godɨn ifarir puvatɨzim. Egha a uabɨ inabazir dughiamɨn an mɨgɨrɨgɨam bar azenim girɨ. God en Akurvazir Gumazim, a uabɨ na amɨsevegha akar gavgavim na ganiga egha kamaghɨn uan akam akurir ingangarim na ganɨngi.

Taitus, kɨ nɨ bagha akɨnafarir kam osiri. Nɨ na ko nɨghnɨzir gavgavir vamɨra iti, kamaghɨn nɨ guizbangɨra nan otarimɨn mɨn iti. Kɨ kamaghɨn Afeziamɨn azai, Afeziar Ekiam God ko Krais Iesus, en Akurvazir Gumazimɨn apangkuvim ko navir amɨrɨzim nɨ ko ikɨ.

Taitus, nɨ Godɨn ingangarir gumazir aruaba amɨsefegh

Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨ uan ingangarir otevir nɨ amua gɨvazir puvatɨziba a gɨvagh, egh kɨ nɨ mɨkemezir moghɨn nɨ vaghvagh nguibar ekiabar siosbar gumazir dapaniba amɨsɨv. Egha kamagh sua, Kritɨn arighatɨzimɨn nɨ ataki. Siosɨn gumazir dapaniba, me gumazamizibar damazibar deraghavɨra ikiam. Egh me amuir vabara ikɨ. Egh men boriba nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨ, egh gumazamizibar damazimɨn arazir kurabar amu mangvɨra ikian markiam. Egh uan afeziaba ko amebabar akaba munasan kogham. E fo, Kraisɨn adarazir garir gumazir dapanim, a Godɨn ingangaribar garir gumazim. Kamaghɨn amizɨ a deraghvɨra daru, a gumazamizibar damazimɨn deraghvɨra ikɨ, a kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ suam, a ziar ekiam inisɨ me gativagh men ganam. Egh a zuamram anɨngaghan markɨ. Egh dɨpar onganir avɨribar aman markɨ. Egh a tintinibar gumazibav soghan markɨ, egh a ua baghɨvɨra dagɨar avɨriba inisɨ, nɨghnɨghan markɨ. A uan dɨpenimɨn izir gumazamiziba deraghvɨra men gan. Egh arazir aghuiba bar dagh ifongegh, egh navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh. An arazir aghuibar amuva, Godɨn damazimɨn zuezir arazibara gɨn tɨgh. Egh a uan ikɨrɨmɨrim deravɨram an gan. Egh a gumazamizibar sure damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim guizɨn akabar ikɨtɨ, da men naviba fɨtɨ, me guizɨn akar kabar gɨn mangɨ. Egh a uaghan gumazir guizɨn akaba batoziba, pamtemɨn me mɨkɨmtɨma, me suam, a guizbangɨra mɨgei. A kamaghɨn damusɨ, a guizɨn akar e an sure gamizim, an an suiragh gavgafigh.

Kritɨn arighatɨzimɨn gumazir avɨriba ikia gumazir maba nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghɨsɨsi

10 E fo, Kritɨn arighatɨzimɨn itir darasi, gumazir akar aghuiba munasir avɨriba iti. Me pura akar avɨribav gɨa, gumazibar nɨghnɨzibagh ifari. Gumazir kaba men avɨriba, me Judaba, me gumazibar mɨkarzir mogomebar iniba aghorasa gavgafi. Kamaghɨn amizɨ nɨ Godɨn ingangarir gumazir aruaba amɨsefegh. 11 Gumazir kurar kaba arazir kuram damuva gumazamizibar biziba ko men dagɨaba uari bagh da iniasa. Kamaghɨn amizɨ, me arazir e damuan koghamibar men sure gami. Egha arazir kamɨn me gumazamizir mabar men adarasi sara, men nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨsi. Kamaghɨn amizɨ nɨ me mɨkemeghtɨ me akar katam mɨkɨman markɨ. 12 Fomɨra, Kritɨn gumazir fofozir mam, anarɨra kamaghɨn mɨkeme, “Kritɨn gumaziba, me zurara ifarir gumaziba, me gumazir bar kuraba. Me puv damasavɨra nɨghnɨgha ikiava, bar ingangaribar amɨra. Me mati asɨzir atiaba.” 13 Akar kam guizbangɨra. Kamaghɨn amizɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh uaghan Judabar eghaghanir avɨriba baraghan koghɨva, egh guizɨn akamɨn munasir gumazibar mɨgeir akar gavgaviba, da baraghan koghsɨ, kamaghɨn nɨ men araziba akɨrsɨ, akar bar gavgavimra me mɨkɨm. 15 Gumazamizir Godɨn damazimɨn zueziba, me ghaze, dagheba ko biziba bar uaghan zuegham, eghtɨ me da iniam. Egh gumazamiziba Godɨn damazimɨn zuezir puvatɨzir arazibar gɨn tɨgh, egh me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian koghtɨ, bizitam zueghan kogham. Men nɨghnɨziba ko naviba Godɨn damazimɨn bar zuezir puvatɨ, egha uan araziba deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn mangan aghua. 16 Men akaba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ God gɨfo.” Ezɨ men araziba men akakagha ghaze, me akɨrim ragha God gasaragha gɨfa. God bar me gifongezir puvatɨ. Me Godɨn akaba munasir gumaziba, egha me bar arazir aghuitam damighan kogham.

Copyright information for `MSY