Titus 3

E arazir aghuibar amuam

Nɨ Godɨn gumazamizibav kɨm suam, me gavmanba ko atrivibar apengan ikɨ, egh me men akabar gɨn mangɨ. Egh me zurara ingangarir aghuibar amusɨvɨra ikɨ. Egh me akar kuratamɨn gumazitamɨn gɨrakɨrangɨn a mɨkɨman markɨ. Me zurara nɨmɨra ikɨva, arazir aghuimɨn gumazamizibar amu. Me guizɨn uari abɨrir arazim, gumazamiziba bar men akakagh.

Nɨ fo, e faragha uaghan nɨghnɨzir aghuiba puvatɨgha, egha e akaba batosi. Satan e gifarazɨma, e Godɨn tuavimɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn ami, e nivafɨzir kam ifongezir arazibar gɨn tɨgha nguazir kamɨn arazibar gara dar amuasa naviba dɨkafi. Egha dar ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti. E nɨghnɨzir kuraba ko arazir kurabar igharaz darazigh amuava igharaz darazir biziba bagha naviba isiava arui. Gumaziba en apanim gamima, e uaghan men apanibagh ami. Ezɨ God, en Akurvazir Gumazim, a bar e gifonge, egha en apangkuvigha arazir aghuimɨn e gami. Ezɨ dughiar an arazir kam azenim girɨzɨ, an en akura. An en arazir aghuir e uari amizibagh nɨghnɨzir puvatɨ, egha en akura. Puvatɨ. An apangkuvimra, an en akura. An e rue, ezɨ tuavir kamɨn a en akura. Dughiar kamɨn a uan Duam e ganɨngizɨ, ezɨ an Duam e gamizɨ, e an borir bar igiabar mɨn otifi. Krais Iesus, a Gumazir en Akurvazim, an ingangarimɨn God uan Duamɨn gavgavir avɨriba bar e ginge. God kamaghɨn ifonge, Krais en apangkuvigha e gamima e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otifi. E an boribagh ava, egh gɨn bizir aghuir an e bagha inabaziba iniam. Kamaghɨn e ikɨrɨmɨrir aghuir an e bagha inabazim mɨzuai iti. E nɨghnɨzir gavgavim akar kamɨn ikiam. Kɨ kamaghɨn ifonge, nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir darazi, me arazir aghuibar amu gavgavigh mamaghɨra ikiam. Kamaghɨn nɨ pamtemɨn bizir kabav kɨmasa kɨ ifonge. Bizir kaba da bar deragha gumazamiziba bar men akurvasi.

Egh nɨ, gumazir Moses Osirizir Arazibar mɨgɨrɨgɨaba bagha uari adoziba, nɨ da baraghan markɨ. Gumazir onganir adariba ko adoghadoziba bagha bar ifongeziba, ko uan ovavibar ziaba bagha uari adoziba, nɨ bar dagh itagh. E fo, akar kaba arazir aghuibar gɨn mangɨsɨ bar en akuraghan kogham. 10 Gumazitam, a Kraisɨn adarazir navir vamɨran itir arazim, a bɨbɨzir arazim damutɨ, eghtɨ nɨ an nɨghnɨzim akɨrsɨ mɨgɨrɨgɨatamɨn a mɨkɨm. Nɨ faragh an mɨkɨmtɨ an oraghan koghtɨ, nɨ gɨn uam an mɨkɨmtɨ an uam oraghan koghtɨ, nɨ bar anetakigh. 11 Nɨ fo, gumazir kamaghɨn amim, an nɨghnɨzim ikuvizɨ a pazava amir gumazim, egha an arazir kurabagh ami. Ezɨ an arazir kurabara, akam a gasa ghaze, nɨ bar ikufi.

Taitus izɨ Polɨn ganigh

12 Kɨ amɨnir gavgavim ko orangtɨzimɨn dughiamɨn Nikopolisɨn nguibar ekiamɨn ikiasa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Artemas o Tikikus amadaghtɨma aningɨn tav, nɨ bagh izɨtɨma, nɨ na bagh Nikopolisɨn nguibar ekiamɨn izɨsɨ bar gavgafigh. 13 Nɨ Senas, a gavman osirizir arazibar fofozir gumazim, ko Apolos deravɨram aningɨn gan. Nɨ aning inigh daruamin bizibar, aningɨn akurvagh. Eghtɨ aning tuavimɨn daruamin dughiamɨn bizitamɨn oteveghan kogham. 14 Kɨ kamaghɨn ifonge, en gumazamiziba biziba bar puvatɨzibar akurvagh, egh me pura uan ikɨrɨmɨrim ko dughiaba makunan markɨ. Kamaghɨn amizɨma, me gumazamizir igharazibar akurvaghamin arazimɨn fofozim inighɨva an suiragh gavgafigh.

15 Gumazamizir na ko itiba, me nɨ bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ. Ezɨ nɨ, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia e gifongezir darazi, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm suam, Afeziam ia ko ikɨ. Godɨn apangkuvim bar ia ko ikɨ.

Copyright information for `MSY