1 Corinthians 1

God imive Iesu Keriso nauwawa oya Poru apasoro atan oya auwane. Poru ge gwanenwa Sosutenes nu God siosi Korint danave wakenewa oya gigirum teete. Iyayapan mu Ayapan numa Iesu Keriso iviwa at ampa ampa auveme. Mu undag gaibu, God yenan auwane ye iyakaisi igiyawa atan oya, sira gare ye Iesu Keriso gumbe iyakaisi ayana. Ye guniyap gigirum mame teete. Ayapan me mumawa sira numawa.

Mamunwa God, ge Ayapan Iesu Keriso gumbe ano oraiwa ge yum ye guniyap wakeigimpe.

Gaun Wantanwa

Ne yenan God gumbe gaun evedni veni. Kuiyawa God me Keriso Iesu gumbe ano oraiwa meuma yenne. Kuiyawa Iesu Keriso gumbe ye dividivi undag ye guniyap noidauwane. Ye gae yeuma undag, ye ano yeuma undag guniyep noidauwane. Keriso gumbe nu gae numawa taibe diruietewa ye daneyap wat kiniyaya. Me oya ye God puyo meuma da marim onan. Sira ye Ayapan numa Iesu Keriso sira uwatanwa oya imiwa undag menan amarene. a  Ayapan me yusipamit amara yempe on kum oieba uwape. Ayapan numa Iesu Keriso kumiwa apa ye pui den yuyempe igiyawa aya. b  God me natawa, ye au meuma gumbe God Usiwa Iesu Keriso Ayapan numawa gaibu bog teyenne desirom toborayana.

Ano Ubeube Siosi Danave

10  c  Tatangwanen, gare ne Ayapan numa Iesu Keriso iviwa gumbe yenan nun veni. Ye desirom desirom yaug anoyana, ano ubeube ye yapeyap den aya, sira imiwa desirom ge ano desirom oraivit gumbe toboraya. 11 Kuroe gwe meuma igiyawa mu yenan oya did negiya anona. Tatangwanen, ne anona ye yapeyap diguragut gaibu wakeyana. 12  d  Ye desirom da wape, Ne Poru amave anetna. Upeba wape, Ne Aporos amave anetna. Sira iyayapan dawa wape, Ne Kepas
1:12Me Pita.
amave anetna. Sira upeba wape, Ne Keriso amave anetna.

13 Keriso me kep tene, go? Poru me yenan oya korosi oieve botone, go? Poru iviwa gumbe ye babataito ayana, go? 14  f  Ne gaun veni. Ne Krispas ge Gaias mukut babataito a munna, go ye desirom da babataito den ag yenna. 15 Me bira da den wape ne ivunwa gumbe ye babataito ayenna oya. 16  g  Ne Stepanas gwe meuma igiyawa gaibu babataito a munna, go ne den anoeni da bira babataito a wanna. 17 Kuiyawa Keriso ne barau nedne onednawa me babataito atan oya onan, gae oraiwa opata watan oya. Sira ne iyayapan anoano oraiwa gaiyawa gumbo opata den watna. Ne iyayapan anoano oraiwa gaiyawa gumbo opata watna ipewa Keriso korosi meuma yusiwa onanape.

Keriso Me God Anoano Oraiwa Ge Yusiwa Meuma

18  h  Korosi gaiyawa me matai inanakpe igiyawa gumbo natawa onan. Megara waitawaita avituwa nu gunup me God yusiwa meuma. 19  i  Kuiyawa mamaib tene,

Ne anoano oraiwa igiyawa mu anoano oraiwa mumawa watkukampna.
Sira ne dividivi yaug anoeme igiyawa mu anoano mumawa watkukampna.
20  j  Anoano oraiwa abnawa me ampa? Ano kokawa abnawa me ampa? Piyu egave dividivi oya gae garawa anoiviwa me ampa? God ane piyu mame anoano meuma natawa onan. 21  k  Natawa di, piyu mame me piyu anoano oraiwa gumbe God den yaug anonewa me God anoano oraiwa. Meoya, God anone mu anoano oraiwa onan opata meuma gumbe anotumat eme igiyawa me waitawaita a mumpe me oraimina. 22 Ju igiyawa mu irawa oya nun veme, sira Griisu igiyawa mu anoano yobeme. 23  l  Megara nu Keriso oya opata ata. Me korosi oieve botone. Ju igiyawa gumbo me namowa tobodne, sira Griisu igiyawa gumbo me natawa onan. 24  m  Ju igiyawa go Griisu igiyawa go me divi da onan. God munan auwaiviwa gumbo Keriso me munan God yusiwa ge anoano oraiwa. 25  n  Kuiyawa God natawa onanwa me anoano oraiwa. Me iyayapan anoano oraiwa mina onan me egave. God yusiwa onanwa me yusiatatu. Me iyayapan yutuwa mina onan me egave.

26  o  Tatangwanen, God yenan auwaiviwa ye yaimoyai anoya. Piyu egave anoano koukawa igiyawa obiren onan. Yusiwa gaibuwa obiren onan. Gwe oraiwa dana yaiyawa obiren onan. 27 Megara, God piyu egave natawa onanwa igiyawa gomiya munne. Me kuiyowa oraimina igiyawa ubmam atan oya. Sira God piyu egave yusiwa onanwa igiyawa gomiya munne. Me yutupama ubmam atan oya. 28 Sira God piyu egave ano kusikaren igiyawa ge yan yawameme igiyawa gomiya munne. Kuiyawa Me mu ivuwa onan igiyawa gomiya munne ivuwa kokawa igiyawa ivuwa onanape. 29  p  Me God namive bira da membo den waiyatan oya. 30  q  Megara ye God gumbe Iesu Keriso danave wakeyana. Keriso me nunan God anoano oraiwa ane, sira me oraimina numawa, iyakaisi numawa ge sira gwiruwadnunnewa ane. 31  r  Meoya, meib tene mina, Bira da waiyatan anoiviwa Ayapan gumbe waiyape.

Copyright information for `MTI