1 John 3

a Ye anoya baigan kokawa aninin Mamunwa nu nunne. Nu aib wata nu God usitainawa. Natawa di nu gare meib. Piyu mame nu den yaug ano nunne, kuiyawa mu Mamunwa den yaug anoya. b Iyayapan neuma, nu gare wait God usitainawa, go nu yaiyai den yaug anotu nu matai aninin aton. Megara nu yaug anotu Keriso uwapewa nu me mina ata, kuiyawa me apa nu me irawa di yauta. Bira da me Keriso gumbe owanowan mame aupewa, me Keriso esine mina me membovit esipe.

Bira da me kukaeba aiviwa me Gwangwan togomiyaivi. Kuiyawa kukaeba me Gwangwan togomiyatanwa. c Ye yaug anoyana Keriso kukaeba aug aitan uwane. Keriso gumbe kukaeba da den wakene. Bira da Keriso gumbe wakenewa, me kukaeba gumbe den aigimpe. Bira da kukaeba gumbe aigimpewa, me Keriso den yaune sira den anone.

Ne utunaiwa. Bira da den ape gae uga gumbe ye namuyoiyoi aiyempe. Bira da oraiwa apewa, me Keriso mina oraivit. d Bira da kukaeba gumbe aigimpewa, me Seitan gumbe onne. Kuiyawa Seitan kukaeba aivi utupa namuiren. God Usiwa uwane, kuiyawa Seitan nauwawa me watkukampe onan di ape. e Bira da God gumbe yainewa, me matai kukaeba gumbe den aigimpe. Kuiyawa God yawa meuma me danave wakene. Me oma den ane kukaeba gumbe aigimpe. Kuiyawa me God gumbe yaine. 10 Mame gumbe nu yaug anotu nu God usitanawa go Seitan usitainawa. Bira da oraiwa den apewa me God meumawa onan, sira tatawa gumbe baigan den apewa me mina meib.

Baigan Garagara Aya

11  f Nu baigan garagara apono. Gae mame ye wait anoyana me utupa namuiren onne. 12  g Kein mina den aya. Me kukaeba abnawa gumbe onne gwaneba tone botone. Divi oya me tone? Kuiyawa me membo anewa me kukaeba sira gwaneba anewa me oraiwa. 13  h Tatangwanen, piyu mame topai yempe ipewa, den teraya. 14  i Nu yaug anotu nu bo yankweg inaiinai gumbe uwatu, kuiyawa nu tatanaiwa gumbo baigan ete. Bira da baigan den apewa me bo gumbe wakene. 15  j Bira da tatawa topai apewa me apantoto, sira ye yaug anoyana apantoto gumbe inaiinai yaibobot den wakene.

16  k Iesu Keriso inaiinai meuma baraune nunan oya. Mame gumbe nu yaug anotu baigan me aninin. Sira inaiinai numa barautanit di tatangwanenaiwa munan oya. 17  l Bira da tawara aupe, sira yaupe tatawa me dividivi anoivi, megara danadawai me gumbe onan ipewa, aninin oma ane God baigan meuma me gumbe wakene? 18  m Utuntainanwa. Gae go gae vetewa gumbe baigan den ata, megara nau ge natawa gumbo gaibu baigan ata. 19 Mame gumbe nu yaug anotu nu natawa gumbe waketu, sira nu God namive yum autu. 20 Anten matai nonunmagawa pui yunumpe ipewa, danadawai den auta. God me kokavitwa nonunmagawa kusi, sira me dividivi undag yaug anone.

21  n Iyayapan neuma, nonunmagawa pui den yunumpe ipewa, nu oma ane ano yusi God namive anta. 22 Sira dividivi undag nu me gumbe nun watawa auta. Kuiyawa nu me gwangwan meuma autu, sira dividivi me degadega apewa nu ete. 23  o Gwangwan meme. Nu Usiwa Iesu Keriso iviwa gumbe anotumat ata, sira me yusipamit didnunnewa mina baigan garagara ata. 24  p Bira da me God Gwangwan meuma aupewa, me me danave wakeivi, sira God me danave wakeivi. Sira mame gumbe, nu yaug anotu God gunup wakeivi Guwawa nu nunnewa gumbe.

Copyright information for `MTI