1 Peter 1

Pita me Iesu Keriso apasoro meuma gumbe aipe, at Pontas, Garatia, Kapadosia, Esia ge Bitinia apa wakeyawa wat gomiyamunnewa igiyawa munan. a Sira Mamunwa God watavit yaug anone gumbe iyayapan mu wat gomiyamunne, Guwawa Iyakaisiyapama mui yutuwa aukape Iesu Keriso amave amtan oya, sira me diyawa meuma aigiviwa autan oya. Meoya ne anoeniwa ano oraiwa sira yum guniyap wakeigimpe koka ape.

God Gumbe Waiya Atanwa

God me Ayapan Iesu Keriso Mamawa mu waiya aigimpe. God ano kokawa nunivi, Iesu Keriso boag boriruwayawa igiyawa gumbo inaig yoinewa gumbe me ane nu sira yaitune ge owanowan gaibu vinigimta. b Sira nu oma ane matai kwanawa auta. Me den kukaipe sira den miyot umpe sira den inanatpe. Kwan mame yenan kwimin danave amaraivi. c Ye anotumat yeuma gumbe God yusiwa ye amara yenivi. Waita me kum oieba apa uwatan oya tamibarip anewa ye matai auya. d Meoya ye degadega kokavit ene. Megara gare mame kum koni kusida apa ye dawai gina ube ube anog dawai auene. e Anotumat oya dawai auenewa me garawa kokavit, gooru me iyam gumbe oraimina ane megara kukaipewa me garawa kusi. Sira Iesu Keriso uwapewa kumiwa apa, ye yaug anoya dawai mame aig waiya ge ayamat ge eyawa uwape. f Ye Iesu Keriso den yauyana, megara imuiwa me gumbe avivi. Gare ye me den yavene, megara anotumat ene. Sira Ye degadega kokavit ene. Ye oma den ane gae gumbe waya degadega mame oya. Kuiyawa degadega mame danave eyawa noidauwane. Kuiyawa ye anotumat yeuma gumbe guwewa oya waita auyana.

10  g Propeta mu watavit ano oraiwa me matai yempewa oya waya. Mu gaibu waita mame oya yaimoyai anoya sira yaug anoya. 11  h Keriso Guwawa meuma me daneyap wakenewa me wait dirumwane Keriso edawai meuma ge eyawa me matai uwatan aiviwa oya. Sira mu yaug anoya bira aniyau uwatan aiviwa oya. 12 God toewan munnewa nau mumawa me munanwa oya onan megara nunan oya. Guwawa Iyakaisiyapama me God baraune kwimin apa aig onnewa gumbe iyayapan upeba gae oraiwa waya. Mu gare mame me oya ye diruyeg waya. Aneya mina mu yautanwa oya di anogugut eme.

Iyakaisi Atanwa

13 Meoya ye yenanwa tamibarip aya, yembovit amaraya. Iesu Keriso uwapewa ano oraiwa auya, meoya ye yaimoyai amaraigimiya. 14  i Ano atanwa usitainawa aya, watavit ye divi da den yaug anoyana. Me kumiwa apa ano kukaeba daneyap wakenewa me gumbe den aisiya. 15 Megara Iyakaisiyapama me yenan wanewa me iyakaisi, meoya ye mina dividivi undag enewa gumbe iyakaisi aya. 16  j Kuiyawa Baiboru wanewa, “Ye iyakaisi aya, kuiyawa ne iyakaisi eni oya.”

17  k God me desirom desirom gumbo kepte mumpe. Ye wayana me Maman. Meoya gare mame piyuwau waketu kumiwa apa me gumbe a gaibu wakeigimiya. 18 Ye yaug anoyana, nu wakewake numa kukaeba me isimuranaiwa gumbo onnewa gumbe sira gwiruwad yenne. God mame ane. Me siruva ge gooru mu matai kukai mutpewa me mina gumbe onan. 19  l Keriso me mae sip usiwa mina. Me siren ge miyot onan. Keriso diyawa oraiwa gumbe ane. 20  m Keriso wait namu wat gomiyane, ivi piyu mame wadne. Sira mame kum oieba apa me yenan oya uwane. 21  n God ane Keriso boriruwaya igiyawa gumbo sira inaine, eyawa wanne. Ye Keriso gumbe God me anotumat ene igiyawa. Mame mina, anotumat yeumawa ge ano imug yeumawa me God gumbe.

22  o Ye natawa gumbe atene, sira guwewa muiniyana, sira baigan yeuma tateaiwa gumbo, me ugauga onan. Meoya baigan yeuma noneyap garagara aya. 23 Ye sira yaiyana. Yawa me matai putaipewa me gumbe onan, megara yawa me den putaipewa gumbe sira yaiyana. Me God gaiyawa me wakeigimpewa ge matai den tobiyapewa. 24  p Kuiyawa,

“Iyayapan undag mu wayo mina.
Eyawa mumawa me ben uba mina.
Wayo butuig aigivi sira uba aigivi.
25 Megara God gaiyawa me den tobiyape yaibobot tunano.”
Mame me Gae oraiwa gaiyawa me ye wag diruiyennewa.

Copyright information for `MTI