1 Peter 2

a Meoya ye anoano kukaeba undag, ugauga undag, taibewa oraimina megara danavewa kukainewa, yaug anogugut, iyayapan upeba gumbo gae kukaeba watanwa undag yankweya. Kikiyan matai yaieme mina, ye gae amawa sinsin anoigimiya, ye yoig waita autan oya. b Ye wait ag yauyana Ayapan me anoano oraivitwa.

An Wakeiviwa Ge Iyayapan God Wat Gomiyamunnewa

Ayapan gumbe oneya. Iyayapan mu Ayapan epa aoreya, megara God yangave me an wat gomiyanewa sira garawa kokavitwa sira wakeiviwa. c Ye gaibu an wakeiviwa mina, guwawa gweyawa guniyap sipe. Meve pirisi iyakaisi mina Keriso gumbe guwawa puyowawa me God degadega gumbe autanwa waniya. d Kuiyawa Baiboru maib waivi.

“Yauya. Ne Saion apa an nium barautna.
Me wat gomiyanawa sira garawa kokavitwa.
Iyayapan mu me gumbe anotumat apewa matai danadawai den aupe.”
e Meoya ye bira da anotumat aiviwa oya me garawa kokavitwa.

Megara bira da anotumat den aiviwa gumbo,
“An me gwe sisi igiyawa topayayawa
me an natawa oraivitwa me visidonawa apa teyawa ane.”
f Sira,

“An me gumbe iyayapan tog uyug aigtan emewa.
Sira me an koka me ebu tobodnewa.”
Mu uyug aigeme, kuiyawa mu God gaiyawa gumbe den amome. Mu meib gomiya munne.

g Megara ye wait gomiyayenne igiyawa, kin pirisi igiyawa, iyakaisi igiyawa, God iyayapan meuma. God yenan wane ye sisip dana dauwag me eyawa meuma oraiwa gumbe. Meoya ye oraiwa meuma taibe watanit di. 10  h Ye watavit God iyayapan meuma onan, megara gare ye God iyayapan meuma. Watavit God yenan den ano yemne, megara gare wait di yenan anoivi.

11  i Iyayapan neuma, yenan anoeni. Ye amdau ampa aisiyana igiyawa sira aiseg wakeyana igiyawa. Meoya ye uinantaraki anoanowawa me ye guwewa gumbe anavi aiviwa epa aoreya. 12  j Ye inaiinai oraiwa gumbe wakeya Ju onan igiyawa gumbo. Ye meib di aya. Ye diruig kukaeba gumbe waigimpe, megara mu wakewake yeuma oraiwa yaupe, ivi me uwanumpewa kumiwa apa God gumbe waiya ape.

Namuyoiyoi Igiyawa Nouwa Autanwa

13  k Yusiwa mu iyayapan wak barauyawa wakeya. Ye mu undag nouwa auya Ayapan oya. Kin painauvitwa gumbe meib aya, 14 sira amareme igiyawa me kin tene onamiyawa mu kukaeba eme igiyawa gumbe pui yutan oya, oraiwa eme igiyawa waiya atan oya onamiyawa mu gumbo meib aya. 15  l Oraiwa aya, sira kuiyowa onan igiyawa mu gae ui onan vemewa ye aya nouwa iyadmutpe. Me God ano meumawa. 16 Ui onan wakeiviwa mina ye yaimoyai wakeg aigimiya. Ye ano yeuma gumbe God ankwatave nau eme igiyawa mina aigimiya. Megara ano yeuma gumbe kukaeba da den aya. 17  m Ye iyayapan undag ayamat muniya. Tateaiwa baigan muniya, God gumbe a aya, sira kin gumbe ayamat aya.

18  n Koukawa nau muma eme igiyawa. Kokawa yeuma noiwa noneyap auya. Kokawa yeuma oraimina ge yaimoyai aiviwa gumbe noiwa auya, sira kokawa yeuma me yaimoyai den aiviwa me mina gaibu meib desirom aug aigimiya. 19 Apan da gwambe den ane megara danadawai aune, megara God namive apan mame nonemagawa oraiwa gumbe danadawai aug uiwa nikiaiviwa, me gumbe God degadega ape. 20  o Ye kukaeba ayanawa, matai ye guraipe. Ye uiwa nikiyaigimiyawa, me oraiwa yeuma onan. Ye oraiwa ag danadawai avigimiyawa, sira ye uiwa nikiaigimiyawa, God degadega ape. 21  p Me oya God yenan auwane. Kuiyawa Keriso yenan edawai aune. Me ebu oraiwa toewan yenne, meoya ye ineyawa em aisiya.

22  q “Keriso kukaeba da den ane, uga da den wane.”
23  r Iyayapan gae kukaeba me gumbe waya, megara me garawa kukaeba den wane. Iyayapan me gumbe edawai waniya, megara mu anog a atanwa oya den dirum wane. God me membovit oma ane oraivit keptete ape, meoya Keriso me membovit aug Mamunwa God namive baraune. 24  s Korosi egave kukaeba numa me mekut aune. Natawa me kukaeba numa gumbe boag anoano oraivitwa gumbe wakeigimta. Keriso toyawa sirenawa gumbe ye inaigisiyana. 25  t Ye mae sip mina pimpangitene, megara gare ye Apan me guwewa amaraiviwa abnawa ge namuyoiyoi abnawa wakenewa gumbe sira taig oniyana.

Copyright information for `MTI