1 Peter 5

Siosi Amareme Igiyawa Ge Ud Mataiwa

Siosi namuyoiyoi igiyawa guniyap wakeyawa mu gumbo ne anoeniwa dividivi undag mame ye matai aya. Ne mina gaibu siosi namuyoiyoi abnawa, ge Keriso edawai meuma yaug anonawa abnawa, sira eyawa me matai uwapewa gaibu autan eni abnawa. a God mae sip meuma guniyap wakeyawa amat amunigimiya. Ye yaiyai aya danapiripam onan. Garawa anmagawa autanwa oya onan, nonemageyap nau aya. b God anotumat yennewa gumbe ye apan kokawa den aya. Ye gwe gwe yeuma sip meuma gumbo guwaguwawa aya. Mae sip amaraivi abnawa kokavitwa uwapewa, ye eyawa keret meuma me den kukaiviwa me auya.

c Ebu desiroma mina, ud mataiwa, ye namuyoiyoi igiyawa nouwa auya. Mokona garagara aya. Kuiyawa

“God apanapan eme igiyawa topai munivi,
sira ano oraiwa mokona igiyawa munivi.”
d Meoya God naniwa yusipama ankwatave mokona aya. Kuiyawa God me kum oraiwa gumbe ye matai owan auyempe. e Ye danadawai yeuma undag God gumbe baraug yankweya. Kuiyawa God ye amat ayenigimpe.

f Yaiyai wakeg amaraigimiya. Seitan me anavi yeuma. Me mae raion me ug tog waiviwa mina mae natan oya yobag gigivi. g Anotumat gumbe yusipamit owan yoig Seitan topayaya. Ye yaug anoyana, iyayapan mu tateaiwa piyu mame danave wakeyawa mu danadawai demtawa desiroma auya.

10 God gumbe ano oraiwa undag noidauwane. Me God me Keriso gumbe eyawa yaibobot danave yenan auwanewa. Ye danadawai auene, megara kum koniwa onanapeve God aiyempe oraiminavit aya, aiyempe yusipamit owan yoiya, aiyempe yutuiwa wape, sira aiyempe siwavit yokeigimiya. 11 God gumbe yusiwa meib di wakeigimpe evedni viripusi onan. Amen.

Gaun Oieba

12  h Ne yaug anona Sairas
5:12Namu teyawa danave desirom waiviwa me iviwa Siruvanus.
me anotumat oraiwa abnawa. Me waita meuma gumbe, ne taibe gigirum tena, ye yutuiwa wag diruiyentan oya sira mame me God ano oraiwa meuma natawa wag toyau yemtan oya. Ano oraiwa mame danave owan siwavit yoiya.
13  j Vesin da guniyap wat gomiyanewa me Babiron apa wakenewa me gaun meuma guniyap waivi. Sira utunwa Mak gaibu gaun waivi. 14 Ye baigan uwatotoaeba gumbe gaun garawan aya. Ye undag Keriso gumbe wakeenewa, yum guniyap wakeigimpe.

Copyright information for `MTI