1 Thessalonians 4

Inaiinai Me God Watdegayatanwa

Tatangwanen, oieba, nu Ayapan numa Iesu gumbe yusipamit yenan nun vete. Nu toyau yentu, God degadega atanwa oya ye aninin wakeigimiya. Natawa di, gare ye meib wakeigimiya. Meiba egave egave aigimiya. Ayapan Iesu gumbe nu gwangwan divi yentuwa yaug anoene.

a God imive me ye iyakaisi aya. Ye uinantaraki a painau aisiya. b Ye desirom desirom kwapiwa inganit amaratan yaug anoya. Me iyakaisi ape amat yaiyai aigimiya. Ju onan igiyawa mu God den yaug anoya. Mu uinantaraki eme mina ye den aya. Mame oya, tateaiwa gumbo kukaeba den aya, sira ugauga den waya. Kuiyawa nu wait diruitu sira yusipamit naunewa yutu mina, Ayapan dividivi mame undag matai yusipamit kepte yempe. c God nunan auwanewa nu miyotapam atan oya onan, iyakaisi atan oya. d Meoya, mame waiviwa topai ayawa, me apan den topai ene, megara God me membo Guwawa Iyakaisiyapama yempewa topai ene.

e Gare ye tateaiwa gumbo baigan garagara ene. Meoya me gumbe nu gigirum guniyap den teta. God toyau yenne ye desirom desirom guniyap baigan yeuma aya. Ye yembovit God gumbe toyau toyau auyana. 10 Sira natawa, ye at Masedonia undag danave baigan tateaiwa undag gumbo amunene. Nu yusipamit guniyap nun vete baigan egave egave amunigimiya.

11  f Nu ano yaigipamit diruitu, yai wakeigimiya. Nau yeuma tamutut aigimiya. Naniyap nau aigimiya. 12 Meib aigimiya ipewa, ye iyayapan upeba painauwa ebu oraivit toyau muniya. Sira, ye nau oraivit aigimiyawa matai ye oma ape yembovit amaraya.

Ayapan Uwatanwa

13 Tatangwanen, nu yenan anoete ye iyayapan boriruwayawa munan anoya. Iyayapan upeba owanowan den emewa mu danadawai avieme. Go, ne imunap ye meib den aya. 14  g Iesu botog sira inaine me nu anotumat ete, sira nu anotumat etewa Iesu oya boriruwayawa God Iesu gaibu tam ompe. 15  h Ayapan gae meuma gumbe, nu ye guniyap mame diruita. Ayapan uwapewa nu ande vin wakeigimtawa, natawa di, iyayapan boriruwayawa namu yoipe, nu ivi yoita. 16 Noiwa wansin gaibu, aneya kokawa muma noiwa gaibu, God kae trampet meuma uigawa gaibu, Ayapan kwiminau aig ompe. Sira Keriso gumbe boriruwayawa inaig namu yoipe. 17 Meve, nu ande vinag waketuwa wan mu gaibu yunat gwaveru danave toborata, sira piyu ge kwimin yapave Ayapan nun tosata. Nu Ayapan gaibu yaibobot wakeigimta. 18 Meoya gae mame gumbe ye desirom desirom gara watmemeyam aigimiya.

Copyright information for `MTI