Acts 10

Korunerias Pita Oya Auwane

Apan da desirom at Sesariya apa wakene. Me iviwa Korunerias. Iyayapan waya at Itari mut igiyawa wakeya. Me danave me senturion
10:1Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa.
aivi.
Me imi danawa undag God gumbe sira biviusitainawa undag gaibu God aeba ag ebnotu eme. Me puyo obiren Ju igiyawa gumbo munivi sira evedni nun waivi. Kum da augoiyau kum koniwa 3
10:3Watavit, me kum koniwa 9 mina Isuraeru kum muma gumbe.
mina me irawa uyavi minawa yaune. Me danave me taibe God aneya meuma yaune. Me gumbe uwag wane, “Korunerias!”

Korunerias me aneya temtem yaug a ane. Me wane, “Ayapan, me divi?” Aneya me garawa wane, “Nun ge puyo geuma God namive dauwag yaugen anoivi. Gare iyayapan teya at Joppa ampe Saimon aug oneya. Iviwa dawa iyayapan veme Pita. Apan mame me iviwa Saimon me kwapiwa waribiyaivi oraimina eme abnawa gaibu wakene, me gweyawa poeman visive.”

Meve aneya me gumbe gae wag aine. Korunerias nau meuma emewa duwam ge mut abnawa desirom munan auwane. Mut abnawa me ankwatave wakene imi danawa undag God gumbe. Me dividivi undag dig dirumne mu tene at Joppa amiya.

Pita Uyavi Mina Irawa Yaune

Kum umae mu amome gwetoimu ob manemewa, Pita nun watan oya at me gwe egave dog aine. Me kum kuiyunup
10:9Watavit, me kum koniwa 6 Isuraeru kum mumawa gumbe.
mina.
10 Me iyagon adne nakwai natan anone. Nakwai meuma tamibarip emewa me yangawa gwengwen aivi den yaiyai anoivi. 11 Me yaune kwimin watabne kabum da me wape koka pepetu minawa noi bamawa duwam ge duwam bog piyu egave aig onivi. 12 Me danave piyuwau mae gina ubeube amowa duwam ge duwam gaibuwa, dararat piyuwau amomewa, kwimin nenipawa wakeya. 13 Meve, noiwa me dine, “Pita, wan yoiya. Gud na.”

14  d Megara Pita wane, “Ayapan, onan di. Den netewa ge miyotapama desirom da numan den di nana.”

15  e Noiwa duwameba sira me gumbe wane, “God waribiyanewa meib miyotapama den wa.”

16 Meiba koni duwamdesi matadnewa, tatevit kabum me kwimin danave aug dog aine.

17 Pita membo anopipanum aivi, irakoniwa me uyavi minawa yaunewa me natawa aninin. Apan upeba Korunerias tene amiyawa, Saimon gweyawa ampa yaug anoya. Meve ankwin daieve yokeya. 18 Mu auwag singui aya, “Saimon me iviwa dawa iyayapan veme Pita me mapa wakene?”

19 Pita irawa me uyavi minawa oya anoiviwa, God Guwawa meuma me wane, “Yawa. Iyayapan duwamdesi genan yobeme. 20 Wan yoig dauwag aiga. Sira mu gaibu aisiya anopipanum den a. Ne mu tena onamiya.”

21 Pita yan aig iyayapan dirum wane, “Ye Pita oya yobene. Me ne. Ye dimbae oya oniyana?”

22 Mu garawa waya, “Apan iviwa Korunerias wakene. Me senturion aiviwa sira apan oraiwa. Me God gumbe a aiviwa, me Ju igiyawa undag iviwa enagatemewa. Aneya iyakaisiyapama me dine, ‘Ge Pita aug gwe geuma oya onaga, gae wape anoa.’” 23 Meve Pita eb munan baraune gwe danave wakeg vimpe.

Pita Korunerias Gweyave

Kum umae Pita wan yoig mu gaibu amiya. Sira tatawaiwa upeba at Joppa apa wakeyawa me gaibu amiya.
24 Kum umae mu Sesariya uwaya. Korunerias me di dam desiroma ge owawaiwa auwag onamiya munan amaraivi. 25 Pita uwanewa, Korunerias dauwag yaug, sira namive koniwa yune, sira watdega ane. 26  f Meve Pita wane wan yoine, sira wane, “Wan yoiya. Ne apan di.”

27 Sira me Korunerias gaibu gae wag gwe danave unig amiya, me yaune iyayapan obiren iyameme. 28 Me mu dirumne, “Ye yaug anoyana mina, Ju igiyawa mu Ju onan igiyawa gaibu tobot eme go amdau emewa me Gwangwan gumbe bainda onan. Megara God ne toyau nedne oma den ane watna bira da gumbe iyakaisi onanwa go miyotawa. 29 Meoya ne eb yeumawa aunawa, ne den pimpangidna genan onedna. Ne singui gentna, dimbae oya ye aninin nenan eb teyana?”

30 Meve Korunerias wane, “Ne gwe neuma danave kum koniwa mame asinutuwa kum oiyat koni duwamdesiyawa nun veni. Yaunawa, apan da me wape eyawa ennewa namunap yoig 31 wane, ‘Korunerias, God me nun geuma anone, sira ge dividivi wantanwa me imug anone. 32 Meoya apan da barauwa at Joppa aipe, sira Saimon oya eb baraupe me ompe. Iviwa da Pita waya. Apan mame me Saimon mae kwapiwa waribiyaivi oraimina eme abnawa gweyave wakeivi. Gweyawa poeman visive wakene.’ 33 Meoya tatevit ne apan da tena genan onamiya. Ge onagana, me oraimina. Nu undag God namive wakeetewa anoano undag me God genan wanewa anotan oya.”

34  g Meve Pita amatog gae wane, “Mame gumbe ne yaug anona me taibe. God desirom desirom gumbe ubeube den ape, 35 bira da mu at kokawa ubeube wakeyawa God waiyaigimpe ipewa, sira oraiwa ape ipewa, God mu matai aupe. 36 God me Iesu Keriso gumbe yum baiganeba wag teteyamne, sira Isuraeru wagobabiwa gumbo gae meumawa baraune aine. Iesu Keriso mame me Ayapan iyayapan undag munan. 37  h Namu babataito me Jon opata wanewa onne, ivi Gariri apa onne Judia undag danave aninin veniyanewa ye iyaiyai yaug anoyana. 38  i Me Nasaret apan Iesu umumawa. God me apan mame gumbe Guwawa Iyakaisiyapama ge yusiwa egamne. Iesu mame gumbe God wakenewa, me aig anoano oraiwa ane, sira iyayapan undag mu airapu kukaeba gaibu wakeyawa warinamunne. 39 Sira nu dividivi undag mu Ju igiyawa arawa ge Jerusarem danave Iesu anewa yangnup yautune. Iyayapan mu apan mame korosi gumbe toya botone.

40 Megara God wane Iesu mame kum duwamdesiyawa sira inaig uwanunne gunup. 41  j Megara me iyayapan undag gumbo onan, me nu gunup uwane. God wait numan nunan oya wagomiyane sira nu yangunup yautuwa ete. Namu Iesu sira inaine, ivi nu me gaibu nakwai natune. 42  k God Iesu wat kiniyane. Iesu mame me keptete abnawa. Me bo igiyawa ge wakeemewa igiyawa kepte mumpe. Iesu nu didnunne iyayapan gumbo mame oya opata wata. 43  l Iesu oya, propeta undag mu taibe waya bira da apan mame gumbe anotumat apewa iviwa gumbe me kukaeba meuma anog yankwepe.”

44  m Pita gae mame waiviwa, Guwawa Iyakaisiyapama me iyayapan undag mu gaiyawa anoemewa gumbo aigne. 45 Anotumat igiyawa mu kwapiwa tuieme sira Pita gaibu onamiyawa mu teraya. Kuiyawa mu yauya Guwawa Iyakaisiyapama ano puyo Ju onan igiyawa gumbo aigne. 46  n Mu anoya mu gae ubeube veme sira God degadega waneme.

Meoya Pita garawa wane.
47 “Iyayapan mame mu Guwawa Iyakaisiyapama auya nu mina, bira da oma ane yoi tobotpe sira babataito den ape?” 48  o Sira me dirumwane Iesu Keriso iviwa gumbe babataito ape. Mu Pita gumbe nun waya me kum upeba danave wakepe.

Copyright information for `MTI