Acts 14

At Aikoniam Apa

At Aikoniam apa, evedni mu amomewa mina, Poru ge Banabasi mu duwam toborak Ju sinagogu muma unigiya. Mu gae wayawa Ju ge Griisu igiyawa obiren anotumat aya. Megara Ju igiyawa upeba anotumat den eme. Mu Ju onan igiyawa danowa dana kwaikwai aya, Ju onan igiyawa mu ano kukaeba tatawaiwa gumbo anoya. a Kum obiren mu asimeve wakeg Ayapan gumbe gae yusipamit waya. Ayapan mu nanuwa gumbe irakoniwa ge anopipanumawa aya. Sira Ayapan ano oraiwa meuma natawa toyau munne. Megara gwetoimu danave iyayapan kep upeba gamben gamben teya. Gamben Ju igiyawa gaibu, dawa apasoro gaibu. b Ju onan igiyawa ge Ju igiyawa mu duwam namuyoiyoi igiyawa muma gaibu apasoro gumbo ubmamawa atanwa ge an gumbe guttanwa oya ano eme. Mu duwam me yaug anoyawa, Rikakonia gwetoimuwawa Ristra ge Derube, sira gwetoimu megiyavewa oya a amiya. Asimeve mu gae oraiwa sira evedni opata veme.

Ristra Ge Derube Apa

Ristra apa apan amawa gegerainewa asime yan wakene. Me meib yaine a den yoig aivi. Apan mame Poru gae waivi naunawa taig anoivi. Poru me temtemtem yaune, sira me yaug anone apan me amawa oraimina atan oya anotumat gumbe wakene. 10 Me noiwa kokavit wane, “Amagap wan yoiya.” Meve me pisapisag amatog aine.

11  c Iyayapan obiren Poru dimbae anewa yauyawa, Rikakonia gae muma gumbe nouwa owan kwaruwaya, “God me apaniren mina ane nu gunup aig onne.” 12 Mu Banabas me Seus veme, sira Poru me Erumes veme, kuiyawa Poru me gae abnawa. 13 Seus temporu meuma gwetoimu ankwin namive yokene. Seus pirisi meuma me burumakau apanit ge ben tam gwetoimu ankwin noiwa onne. Kuiyawa me ge iyayapan obiren imuwo puyo menan tepe.

14 Apasoro Poru ge Banabas mame anoyawa, mu wape muma viya iyayapan obiren danowo toen dum kwarapam unigiya. 15  d Mu waya, “Iyayapan numa. Dimbae ye mame ene? Nu iyayapan ye mina di. Nu gae oraiwa yenan aug ongete. Dividivi mame oraimina onan. Ye mame yan kwem God yaibobot viniviwa gumbe tobiroriyaya oya. God kwimin ge piyu ge paurum ge mu danowo dividivi undag me wadne. 16  e Watavit kumiwa apa God kwemne piyu egave iyayapan undag mu ebu muma minamina amiya. 17  f Megara me membovit taibe aivinewa den yankwene. Me baigan meuma gumbe kwimin apa uvin ge maura kumiwa nunivi sira nakwai ge degadega gumbe nu danunup noidauwane.” 18 Mu gae mame natawa mina oya wa ge wa eme. Waigin oieba iyayapan obiren puyo muntan emewa me yan kweya.

19  g Meve Ju igiyawa upeba Antiok ge Aikoniam apa onamiya. Mu iyayapan obiren niuo kaeya muniya, sira Poru agim gumbe toya. Mu anoya me wait botone sira gwetoimu daieve me oreriyag dauwag amiya. 20 Megara aigowawa agoniyag Poru birorot paniyawa, me wan yoike gwetoimu danave unig aine. Kum umae me Banabas gaibu Ristra kweg Derube amiya.

Siriya Danave Antiok Sira Taig Amiya

21 Mu gae oraiwa gwetoimu danave opata wag aigowawa obiren tamiya. Meve mu taig at Ristra, Aikoniam ge Antiok amiya. 22  h Mu aigowawa guwowa gumbe yusiwa muniya. Anotumat kikikit yumnattan dirumeme. Mu waya, “God toimuwawa danave nu uniktanwa me yaigiwa obiren dadi danave unigtan ete.” 23 Poru ge Banabas siosi desirom desirom namuyoiyoi munan atan oya gomiya muniya. Sira mu munan nun waya kwit ag mu tam anotumat gumbe Ayapan gumbe teya. 24 Mu duwam Pisidia gaveyag uwag amiya meve Pampiria uwaya. 25 Meve mu Peruga danave gae opata waya sira aigeg at Ataria amiya.

26  i Ataria apa mu wa egave taig Antiok onamiya. Antiok apa numan God oraiwa gumbe mu te muniya amiya, gare nau muma undag onanane. Sira Antiok taig onamiya. 27  j Asime mu uwag siosi igiyawa mu desiromit toboraya. Dividivi undag God mu gumbo wakeg anewa sira anotumat ankwineba Ju onan igiyawa munan watabnewa umumawa waya. 28 Mu asime apa aigo igiyawa gaibu kum yobutatae wakeya.

Copyright information for `MTI